RD s.č. 213, Kovarce, okres Topoľčany Dom

RD s.č. 213, Kovarce, okres Topoľčany, Kovarce 213, Kovarce

135 000,00 €

Popis predmetu

Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Kovarce, obec: KOVARCE, okres: Topoľčany, zapísané na LV č. 281, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Topoľčany pod B3:

  1. rodinný dom súp. č. 213, postavený na parc. č.: 353/27, 
  2. pozemky:

     parcela registra „C“KN  parc. č.353/12, druh pozemku: záhrada o výmere 1119 m²

     parcela registra „C“KN  parc. č.353/27, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 386m²

Podiel   1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 213 jedná sa o  kompletne zrekonštruovaný rodinný dom situovaný v intraviláne obce Kovarce. Rodinný dom je zhotovený s obytným prízemím a obytným podkrovím, sedlovou strechou a plechovoplastickou krytinou.

Rodinný dom je osadený na parc.č. 353/27 na mieste pôvodného domu z roku 1920, ktorý bol v roku 1997 úplne obnovený. V roku 1965 bola zhotovená k pôvodnému domu zo strany prístavba, na základe vydaného rozhodnutia.

Dispozičné riešenie: Na prízemí (I.NP) sa nachádzajú nasledovné miestnosti: Zádverie, kuchyňa, hala so schodiskom, obývacia izba, špajza, kotolňa, v prístavbe dve izby, kúpeľňa s WC, kuchyňa a zádverie. V podkroví (II.NP) sa nachádzajú tri obytné izby, kúpeľňa s WC, šatník,

Technické riešenie:

Nakoľko nehnuteľnosť vlastník nesprístupnil na vykonanie obhliadky na zistenie technického stavu, popis technického vybavenia je vyhotovený generovaním z tvorby rozpočtového ukazovateľa. Tabuľka rozpočtového ukazovateľa bola prevzatá z dodaných podkladov. Skutočnosť sa môže líšiť od popisu a pre zistenie skutočného stavu vyhotovenia je potrebné vykonať znaleckú obhliadku, pri ktorej bude umožnená obhliadka nehnuteľnosti s jej sprístupnením.

1. Nadzemné podlažie (1,NP) o rozmeroch 8,4*7,85 = 65,94m² bolo postavené v r. 1965 a 1.NP postavené v roku 1997 o rozmeroch  11,0*7,85 = 86,35 m² spolu  výmera 1.NP = 152,29 m².

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko je z tvrdého dreva. Strechu tvorí krov sedlový z plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok a obklady fasád z umelého kameňa. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, samostatnej sprchy, WC, kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené z tvrdého dreva a okná plastové s viacvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú plastové a vonkajšie rolety plastové. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne je sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou, umývačka riadu, chladnička a mraznička, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí umývadlo, samostatná sprcha, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou, pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla a pákové nerezové, záchod je splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie je kozub s vyhrievacou vložkou. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu je rozvod zemného plynu. Konštrukcie naviac tvorí klimatizačná jednotka.

1. Podkrovné podlažie o rozmeroch 7,85*8,40 = 65,94m² bolo postavené v r. 1965 a podkrovie ktoré bolo  postavené v roku 1997 je o rozmeroch  11,0*7,85 = 86,35 m² spolu výmera podkrovia  = 152,29 m².

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cma deliace konštrukcie z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok a obklady fasád z umelého kameňa. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, WC. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené z tvrdého dreva a okná plastové s viacvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová jednoduchá, vaňa plastová rohová, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové, záchod je splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie tvoiria vstavané skrine. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátoromaj lokálne akumulačné kachle. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná. Konštrukcie naviac tvorí klimatizácia.

 

B.  Príslušenstvo

1. Drobná stavba: Zimná záhrada o rozmeroch 8,0*4,00 = 32,00 m² základy sú bez podmurovky, iba základové pásy, zvislé konštrukcie sú murované z z pórobetónu nad 15 do 30 cm, krov je hambálkový,  krytina strechy na krove je pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné dvojdrážkové. Vonkajšia úprava povrchov  brizolit, vnútorná úprava povrchov je vápenná hladká omietka, dvere sú plastové, okná plastové s izolačným dvojsklom, podlahy sú  dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter. Elektroinštalácia len svetelná - poistkové automaty, lokálne vykurovanie plynové kachle (GAMAT a pod.) (1 ks). Konštrukcie naviac je Klimatizačná jednotka (1 ks).  Zhotovená v r. 2012.

2. Drobná stavba: Prístrešok na p.č. 353/12 objekt o rozmeroch 3,0*5+12,2*4,20 m o výmere 66,24 m²,  základy sú  bez podmurovky iba základové pásy, zvislé konštrukcie sú iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere,  krov je pultový, krytina strechy na krove je z asfaltových privarovaných pásov, asfaltové šindle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky), podlahy sú  keramická dlažba, umelý kameň. Začiatok  užívania v roku 2012.

3. Drobná stavba: Sauna na parc.č. 353/12 o rozmeroch 4,2*3,5= 14,7 m² základy sú bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže, zvislé konštrukcie (okrem spoločných) sú drevené stĺpikové obojstranne obité, zateplenie obvodových stien je minerálnou vlnou alebo polystyrénom minimálnej hrúbky 5 cm , krov je pultový, krytina strechy na krove je z asfaltových privarovaných pásov, asfaltové šindle.  Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky), vonkajšia úprava povrchov  je brizolit, vnútorná úprava povrchov je vápenná hladká omietka, dvere sú plastové, okná jednoduché drevené alebo oceľové,   podlahy sú keramická dlažba, umelý kameň s vodorovnou izoláciou, ústredné vykurovanie je radiátormi. Elektroinštalácia len svetelná - poistkové automaty. Konštrukcie naviac je vybavernie sauny (1 ks). Začiatok  užívania v roku 2012.

4. Drobná stavba: Stavba technického zariadenia na p.č. 353/12 o rozmeroch 3,0*3,5 = 10,50 m² základy sú bez podmurovky, iba základové pásy, zvislé konštrukcie sú murované z murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky do 15 cm, krov je hambálkový,  krytina strechy na krove je pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné dvojdrážkové. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky), vonkajšia úprava povrchov  brizolit, vnútorná úprava povrchov je vápenná hladká omietka, dvere sú rámové s výplňou, okná plastové s izolačným dvojsklom, podlahy sú keramická dlažba, umelý kameň s vodorovnou izoláciou. Rozvod vody studenej a teplej z centrálneho zdroja, elektroinštalácia svetelná a motorická – poistky, kanalizácia je zo splachovacieho záchodu (1 ks) a z kúpeľne, práčovne (1 ks). Vnútorné vybavenie elektrický zásobníkový ohrievač, prietokový plynový alebo kombinovaný s ústredným kúrením (1 ks), umývadlo s batériou (1 ks) a záchodová misa s nádržkou alebo WC kombi (1 ks). Konštrukcie naviac  je tepelné čerpadlo (1 ks). Začiatok  užívania v roku 2012.

5. Drobná stavba: Sklad náradia na p.č. 353/27 o rozmeroch 4,35*2,4= 10,44 m² základy sú bez podmurovky, iba základové pásy, zvislé konštrukcie sú murované z murované z pálenej tehly hrúbky do 15 cm, krov je hambálkový, krov je pultový, krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky), vonkajšia úprava povrchov  brizolit, vnútorná úprava povrchov je vápenná hladká omietka, dvere sú plastové, podlahy sú keramická dlažba- umelý kameň, elektroinštalácia len svetelná - poistkové automaty. Začiatok  užívania v roku 1997.

6. Oplotenie od ulice, Základy vrátane zemných prác z kameňa a betónu, podmurovka murovaná z tehly alebo tvárnic. Výplň plotu z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme, plotové  vráta  kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov 1 ks, a plotové  vrátka  kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov 1 ks zhotovené v roku 2010, dĺžka 12 m.

7. Oplotenie záhrady.   Základy vrátane zemných prác z kameňa a betónu, podmurovka murovaná z tehly alebo tvárnic v dĺžke 159 m. Výplň plotu murovaný do hrúbky 30 cm z tehál alebo plotových tvárnic o výmere 318,00 m2,, plotové  vráta  kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov 1 ks, zhotovené v roku 2010.

8. Kopaná studňa o priemere 1000 mm do hĺbky 7 m. Zhotovená v r. 1965.

9. Prípojka vody – Jedná sa o vodovodnú prípojku, vrátane navŕtavacieho pásu vyhotovenú z PVC o DN 40 mm a dlžke 75 bm. Bola daná do užívania v roku 2010.

10.Vodomerná šachta betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia o rozmeroch 1,2*1,4*1,2 = 2,02 m3, bola zhotovená v roku 2010.

11.Záhradný vodovod podzemný rozvod DN 25 mm v dĺžke 186 bm, bol zhotovený v roku 2010.

12.Domáca vodáreň jedná sa o Darling, zhotovené v roku 1997.

13.Prípojka kanalizácie – Vyhotovená z plastového potrubia o DN 150 mm a dĺžke 69 bm. Prípojka kanalizácie bola daná do užívania v roku 2010.

14. Revízne šachty betónová monolitická - hĺbka 2,0 m= 2 ks, začiatok užívania r.2010.

15. Prípojka plynu  o priemere DN 25 mm v dĺžke 12,00 bm zhotovená bola  v roku 2000.

16.Prípojka el. energie je to NN, káblová prípojka vzdušná Cu 4*16 mm*mm, v dĺžke 18,00 bm zhotovená bola  v roku 2010.

17.Spevnené plochy s povrchom dláždeným – betónový, terazzové dlaždice - kladené do piesku o výmere 220 m2 zhotovené boli v roku 2012.

18.Vonkajšie osvetlenie je to káblová prípojka vzdušná Cu 4*16 mm*mm v dĺžke 8 bm. zhotovené v roku 2010.

19. Bazén je betónový monolitickýo zozmeroch 8,5*4,5 = 38,25 m3 daný do užívania v roku 2012.

 daná do užívania v roku 2010.

20. Altánok je z drevenej konštrukcie so strechou, čiastočnou výplňou stien alebo bez výplne a podlahou o  rozlohe 3,2*3,8+3,8*3,8+2,8*9,0 = 51,8 m2, bol daný do užívania v roku 2010.

C. Pozemky

parcela registra „C“KN  parc. č.353/12, druh pozemku: záhrada o výmere 1119 m²

parcela registra „C“KN  parc. č.353/27, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 386m²

Podiel   1/1

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

                                              

Opis stavu predmetu dražby : Na základe miestneho šetrenia a na základe dodaných podkladov je možné konštatovať, že na nehnuteľnosti neexistujú žiadne závady, žiadne práva spojené s nehnuteľnosťou a ani žiadne predkupné práva. Nehnuteľnosť je po rekonštrukcii/novo postavená v r. 1997 a neskôr. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk