RD s.č. 264, Dudince, k.ú. Merovce, okres Krupina Dom

Dudince, k.ú. Merovce, okres Krupina, Dudince 264, Dudince - Merovce

48 000,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Merovce, obec: DUDINCE, okres: Krupina, zapísané na liste vlastníctva č. 437 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Krupina pod B1:

  1. rodinný dom s.č. 264 postavený na  pozemku parc. č. 415/1
  2. pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 414/1 druh pozemku: záhrada o výmere 355 m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 415/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 417 m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 264 je postavený na pozemku rovinatého až mierne svahovitého charakteru na parcele číslo 415/1 v katastrálnom území Merovce, obec: Dudince. Rodinný dom sa nachádza cca 30 km od okresného mesta Krupina, cca 80 km od krajského mesta Banská bystrica a 15 km od hraničného priechodu do Maďarskej republiky v Šahách. Rodinný dom je v okrajovej čast obce s prevažne rodinnými domami s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti rodinného domu sa nachádza občianska vybavenosť. Samotná nehnuteľnosť sa nachádza na pozemku s dostupnosťou po verejnej komunikácii s možnosťou priameho vstupu z ulice Merovská. V obeci Dudince sa nachádzajú význambné vyhladávané liečebné kúpele.

Dispozičné riešenie: Rodinný dom sa skladá na prízemí z pôvodnej časti z roku 1950, o rozmeroch 12,55*6,65 = 83,46 m2 a prístavby z roku 2005 1. NP 8,00*7,70 = 61,60 m2, spolu 1. NP = 145,06 m2 a nadstavby nad celým pôdorysom z roku 2005 o rozmeroch 12,55*6,65+8*7,70 = 145,06 m2, spolu Nadstavba = 145,06 m2. Na prízemí sú miestnosti čiastočne dokončené a v čase obhliadky nespôsobilé bez dodatočných úprav na bývanie. V nadstavbe sú všetky miestnosti ukončené a ako celok tvoria jeden byt. Rodinný dom je možné klasifikovať ako dvojbytová stavba so samostatnými bytmi na každom podlaží so samostatnými vchodmi.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie (1.NP)

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov (ako napr. calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 50 do 60cm a deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové. Schodisko má povrch z tvrdého dreva. Strechu tvorí krov sedlový s krytinou strechy na krove z lepenkových šindľov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky vápenno-cementové hladké bez finálnej úpravy. Úpravy vnútorných povrchov čiastočne nedokončené tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, samostatnej sprchy a WC. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené dyhované a okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením a okenné žalúzie sú kovové. Podlahy v obytných miestnostiach sú čiastočne dokončené z veľkoplošných parkiet a podlahy ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Vybavenie tvorí sporák elektrický. Vybavenie kúpeľne je vaňa oceľová smaltovaná (v kotolni), umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie je kozub s uzatvoreným ohniskom. Ústredné vykurovanie je teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na plyn. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

2. Nadzemné podlažie (2.NP)-nadstavba

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov (ako napr. calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cma deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie sú stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Úpravy vonkajších povrchov sú fasádne omietky vápenno-cementové hladké bez finálnej úpravy. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, WC, kuchyne min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené dyhované a okná plastové s dvojvrstvovým zasklením a okenné žalúzie sú kovové. Podlahy v obytných miestnostiach sú veľkoplošné parkety a podlahy ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák s elektrickou rúrou, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové a kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová jednoduchá a umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací bez umývadla. Ústredné vykurovanie je teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

 

B.  Príslušenstvo:

Drobné stavby:

1. oceľový prístrešok o rozmeroch 8,90*3,95 = 35,16 m2, je postavený zo základov bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže, krov je pultový, krytina strechy je z plechou pozinkovaného, vonkajšia úprava povrchov je vápenná hrubá omietka alebo náter, vnútorná úprava povrchov z náteru, podlahy sú hrubé betónové, tehlová dlažba, bol postavený v r.2005.

2. rozostavaný sklad o rozmeroch 6,20*5,60 = 35,16 m2, stavá sa  zo základov bez podmurovky , iba základové pásy, zvislé konštrukcie (okrem spoločných) sú murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm, stropy sú  železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov, podlahy sú hrubé betónové, tehlová dlažba, začiatok výstavby je  r.2016 stale nedokončený.

Plot:

1. oplotenie z ulice, jedná sa o oplotenie predné od miestnej komunikácie v dĺžke 12,00 m. Základy z kameňa a betónu, podmurovka je betónová monolitická alebo prefabrikovaná. Výplň plotu je  drevený na zvlakoch osadený do oceľ. alebo drev. stĺpikov o výmere 14,40 m2. Vráta a vrátka  sú drevené stolárske po 1 ks. Začiatok užívania od r. 2014.

2. oplotenie záhrady v dĺžke 43,00 m. Základy vrátane zemných prác z kameňa a betónu, podmurovka  je betónová monolitická alebo prefabrikovaná, výplň plotu zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 51,60 m2 . Začiatok užívania od r. 1975.

Vonkajšia úprava:

1. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 10,00 bm. Je z PVC potrubia o priemere DN 25 mm vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 2005.

2. Vodomerná šachta betónová s oceľovmý poklopom, vrátane vybavenia o rozmeroch 1,2*1,2*1,4 = 2,02 m3 bola zhotovená v roku 2005.

3. Prípojka kanalizácie v dĺžke 10,00 bm, zhotovená z plastového potrubia o priemere DN 150 mm bola zrealizovaná v roku 2005.

4. Prípojka zemného plynu  o priemere DN 25 mm v dĺžke 10,00 bm zhotovená bola  v roku 1992

5. Prípojka el. energie je to NN vodiče - káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm v dĺžke 8,00 bm zhotovená bola  v roku 2005.

6. Spevnené plochy z monolitického betónu, ide plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 150  mm o výmere 1,05*9,3+1,35*5+3,7*3,8+5,3*3,4+5,25*6,45 = 82,46 m2, ktorá bola  daná do užívania od r. 2005.

7. Schody vonkajšie do domu  zhotovené na železobet. doske alebo nosníkoch s povrchom z keramickej dlažby zrealizované v r.1992.

8. Dažďová kanalizácia v dĺžke 35,00 bm, zhotovená z plastového potrubia o priemere DN 110 mm bola zrealizovaná v roku 2005.

9. Zberná nádrž na dažďovú vodu je to žumpa - betónová monolitická aj montovaná s objemom 20 m3 bola zrealizovaná v roku 2005.

 

C. Pozemky:

Pozemky zapísané pod parc. č. 414/1 o výmere 355 m2 evidovaný ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. Pozemky zapísané pod parc. č. 415/1 o výmere 417 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

 

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom sa skladá na prízemí z pôvodnej časti z roku 1950, a prístavby z roku 2005 a nadstavby nad celým pôdorysom z roku 2005. Na prízemí sú miestnosti čiastočne dokončené  nespôsobilé bez dodatočných úprav na bývanie. V nadstavbe sú všetky miestnosti ukončené a ako celok tvoria jeden byt. Rodinný dom je možné klasifikovať ako dvojbytová stavba so samostatnými bytmi na každom podlaží so samostatnými vchodmi.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk