RD s.č. 265, Kračúnovce (okres Svidník) Dom

RD s.č. 265 Kračúnovce, Kračúnovce 265, Kračúnovce

39 700,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Kračúnovce, obec: KRAČÚNOVCE, okres: Svidník, zapísané na listoch vlastníctva vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Svidník a to:

 

LV č. 735 pod B1 a B2:

  1. dom s.č. 265 postavený na  pozemku parc. č. 23/2

Podiel 2 x 1/2

 

LV č. 369 pod B1:

  1. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 23/2 druh pozemku: Záhrady o výmere 600m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom s.č. 265 v k.ú. Kračúnovce

Popis nehnuteľnosti je prevzatý z dodaného podkladu, nakoľko vlastníci nehnuteľnosti neumožnili vykonať obhliadku a zhodnotenie reálneho stavu.

Ide o samostatne stojaci RD nachádzajúci sa na mierne svahovitom pozemku v intraviláne obce Kračunovce, kat. územie Kračunovce, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri vedľajšej miestnej spevnenej komunikácií s asfaltovou povrchovou úpravou v tesnej blízkosti stredu obce, cca. 500 m od hlavnej štátnej cesty 1. triedy v smere Prešov - Giraltovce.

 

Dispozičné riešenie:

RD je riešený ako dvojpodlažný s čiastočným podpivničením pod 1/2 zastavanej plochy RD. Dispozičné riešenie jednotlivých podlaží je v súlade so zjednodušenými pôdorysmi jednotlivých podlaží RD (suterén, 1. NP a 2. NP). Hlavný vstup do 1. NP RD je z prednej strany dvora cez predložené schody betónované na terén. V 1. NP (122,87 m²) sa nachádzajú tieto miestnosti: chodba obývacia izba, kuchyňa, WC, kúpeľňa, komora a schodisko do suterénu a do 2. NP. V suteréne RD (61,49 m²), do ktorého je prístup cez vnútorné schodište sa nachádza: chodba, kotolňa, 2 x sklad a sušiareň. Železobetónovým schodiskom z prízemia sa dostaneme do 2. NP (122,87 m²), v ktorom sa nachádzajú tieto miestnosti: chodba, 5 x izba a loggia.

 

 

Technické riešenie:

Základy RD sú betónové s vodorovnou izoláciou proti vode. Murivo suterénu z monolitického betónu, murivo 1. NP a 2. NP RD je murované z porobetónových tvárnic hr. 45 cm. Priečky všetkých podlaží RD sú vybudované z pálených tehál. Strop nad čiastočným suterénom, 1. NP a 2. NP RD je železobetónový monolitický s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ vápenné štukové. Vonkajšia povrchová úprava fasády- minerálna škrabaná omietka na zateplení z polystyrénu hr. 6 cm. Sokel okolo RD pôvodný z keramických obkladov v priemernej výške do 50 cm. Vykurovanie RD je riešené ako ústredné s rozvodom potrubia z oceľového potrubia a s radiátormi oceľovými panelovými, plynovým kotlom umiestneným v kotolni v suteréne RD. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom, ktorý je umiestnený v kúpeľni RD. Prívod vody do v RD je riešený z vlastnej studne pozinkovaným potrubím cez domovú vodáreň umiestnenú v suteréne RD. ELI v prízemí RD je riešená rozvodmi 220 a 380 V s rozvádzačom elektrickým ističovým, v poschodí rozvod ELI 220 V. Strecha na RD je pultová pokrytá krytinou z pozinkovaného plechu na plnom debnení. Klampiarske konštrukcie pozinkované úplné strechy. Okná na RD plastové EURO s dvojsklom. Interiérové dvere hladké plné a zasklené. Kúpelňa umiestnená v 1. NP je vybavená vaňou, umývadlom. Steny kúpeľne a WC z keramickými obkladmi do výšky 1, 50 m a podlaha kúpeľne z keramickej dlažby. WC v prízemí RD vybavené WC kombi mísou. Podlahy v obytných miestnostiach 1. NP a podkrovia RD sú plávajúce laminátové. Podlahy príslušenstva (zádverie, kúpeľňa s WC) sú z keramickej dlažby. Kuchyňa v 1. NP RD s kuchynskou linkou na báze dreva, drezom nerezovým, sporákom plynovým s elektrickou rúrou bez odsávača pár. Stena za kuchynskou linkou obložená keramickým obkladom.

RD je napojený na verejné rozvody NN, verejnú kanalizáciu a rozvod zemného plynu. Vodovod napojený z vlastnej studne.

 

B.  Príslušenstvo:

- drobná stavba: murovaný sklad - začiatok užívania 1992 (12,51 m²)

- oplotenie z ulice – dĺžka plotu 19,2 m

- studňa kopaná – začiatok užívania 1986

- prípojka vody zo studne

- domová vodáreň

- prípojka plynu

- prípojka el. energie

- betónové chodníky

- vstupné schodisko

- podzemná pivnica

- drevený altánok – začiatok užívania rok 2014

 

C. Pozemky:

Pozemky zapísané pod parc. č. 23/2 o výmere 600 m2 evidované ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 23/2 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 735. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

 

Opis stavu predmetu dražby :

RD bol daný do užívania v roku 1988. Údržba RD bola ku dňu obhliadky na dobrej úrovni zodpovedajúcej jeho veku.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk