RD s.č. 338 a 1317 Veľké Leváre, okres Malacky Dom

RD Veľké Leváre, Slnečná ul. 338 a 1317, Slnečná 338, Veľké Leváre

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Veľké Leváre, obec: VEĽKÉ LEVÁRE, okres: Malacky, zapísané na liste vlastníctva č. 668 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pod B1 a B2:

  1. rodinný dom s.č. 338 postavený na pozemku parc. č. 988/93,
  2. rodinný dom s.č. 1317 postavený na pozemku parc. č. 988/95,
  3. garáž postavená na pozemku parc. č. 988/94,
  4. prístrešok postavený na pozemku parc. č. 988/96
  5. pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 988/43 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 428m², parcela registra „C“KN parc. č. 988/93 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 141m², parcela registra „C“KN parc. č. 988/94 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18m², parcela registra „C“KN parc. č. 988/95 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69m², parcela registra „C“KN parc. č. 988/96 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23m²

Podiel 2 x 1/2  (spolu 1/1)

 

Opis predmetu dražby:

Popis nehnuteľnosti je orientačný a je prevzatý z popisu nehnuteľnosti zo znaleckého posudku č. 18/2018 Ing. Lenkou Ďurechovou. Skutočnosť môže byť rozdielna pre nesprístupnenie nehnuteľnosti vlastníkom.

A 1. Rodinný dom s.č. 338 je postavený na pozemku  p.č. 988/93 ktorý je rovinatý. Dom je samostatne stojaci, čiastočne podpivničený (1.PP) o rozmeroch 1,2*(5,844*3,277+0,42*0,97+3,837*5,844) = 50,38 m2, postavený na betónových základoch s betónovou podmurovkou. Do užívania bol daný v roku 1977. Vonkajšie omietky domu sú nové vyhotovené na báze umelých látok, čiastočne kombinované s betónovým obkladom. Dom je napojený na verejný rozvod plynu, elektro, vodu, kanalizácia do žumpy. Suterén je vyhotovený z monolitického betónu, strop betónový. I.NP – prízemie domu o rozmeroch 12,335*11,215+0,412*0,35 = 138,48 m2 je vyhotovené zo siporexových tvárnic hr.0,424m, deliace konštrukcie sú vymurované z tehál. Strop nad I.NP – železobetónový s rovným podhľadom. Pri rekonštrukcii domu v roku 2005 bola vyhotovená nová strecha (krov) s krytinou betónovou typu Bramac (pôvodne mal dom plochú strechu). Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Parapetné dosky – hliníkový plech.

V roku 2012 boli na I.NP vymenené dvere, okná, vyhotovené nové podlahy, nové rozvody kúrenia, osadený nový zásobník na ohrev TÚV, vyhotovená nová kuchynská linka, vnútorné vybavenie kúpeľne s WC, vnútorné obklady. V roku 2015 bol dom zateplený. I.PP Vstup do suterénu je po vonkajšom betónovom schodisku zo zadnej strany domu. Tu sa nachádzajú dva pivničné priestory. V prvom priestore sa nachádza kotol na pevné palivo a zásobník na ohrev TÚV. Vstupné dvere sú drevené rámové s výplňou, okná jednoduché. Podlahy sú vyhotovené z cementového poteru. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická. I.NP Vstup do domu je po vonkajšom prestrešenom schodisku z prednej strany domu. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností: závetrie, chodba, kúpeľňa s WC, jedáleň, kuchyňa, detská izba, spálňa, obývacia izba. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : závetrie, chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa a jedáleň – keramická dlažba, v ostatných miestnostiach – laminátová plávajúca podlaha. Radiátory sú nové panelové, dvere hladké plné s čiastočným presklením, vstupné dvere do domu na báze plastov. Okná na podlaží plastové so žalúziami. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka (z roku 2012) dĺžky 4,55m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, sporák so sklokermaickou varnou doskou a elektrickou rúrou, digestor. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka. V kúpeľni s WC sa nachádza akrylátová vaňa s vodovodnou batériou nerezovou pákovou so sprchou, keramické umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou zabudované so skrinkou, WC so spodnou nádržkou, radiátor panelový. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane a WC. Vnútorné omietky – vápenné hladké.

 

A 2. Rodinný dom s.č. 1317 je postavený na p.č. 988/95. Rodinný dom je postavený v zadnej časti za rodinným domom s.č. 338. o rozmeroch 7,92*4,5+0,07*2,154+4,248*7,55 = 67,86 m2. Na dome nebolo v deň obhliadky osadené súpisné číslo. Potvrdenie o veku stavby nebolo znalcovi predložené. Vek stavby je prevzatý z predloženého znaleckého posudku. Do užívania bol daný v roku 1998. Dom je postavený na betónových základoch s obvodovým murivom v kombinácii siporexové tvárnice a tehly hr. 0,38m. Strop – železobetónový. Zastrešenie domu je riešené plochou strechou s krytinou natavované asfaltové pásy. Klampiarske konštrukcie – pozinkovaný plech. Vonkajšie omietky – vápenné štukové. Vnútorné omietky v dome – vápenné hladké. Dom dispozične pozostáva z nasledovných miestností : kuchyňa, komora, chodba, kúpeľňa s WC , obývacia izba a spálňa. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : komora, kuchyňa, chodba – PVC, izby – PVC, v kúpeľni s WC – keramická dlažba. Vykurovanie domu je plynovými pieckami – gamatami (2kusy), v obývacej izbe sa nachádzajú krbové kachle na pevné palivo s uzatvoreným ohniskom. Okná sú plastové so žalúziami, dvere do kúpeľne – hladké plní, z chodby do kuchyne – dvere zhrňovacie, vstupné dvere do domu na báze plastov. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka 3,40m. Súčasťou kuch.linky je 2x nerezový drez, 1 x vodovodná batéria klasická na kohútiky, plynový sporák na propan butan + elektrická rúra. Keramický obklad je vyhotovený dookola časti kuchynskej linky a sporáka. V kúpeľni s WC sa nachádza smaltovaná vaňa s vodovodnou batériou so sprchou na kohútiky, keramické umývadlo s vodovodnou batériou klasickou len na studenú vodu, WC s hornou nádržkou, zásobník na ohrev TÚV. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane a WC. Vnútorné omietky – vápenné hladké. Elektroinštalácia – svetelná.

 

A 3. Garáž postavená na pozemku parc. č. 988/94, garáž je postavená vo dvore pri rodinných domoch o rozmeroch 3,48*4,85  = 16,88 m2. Je postavená na betónovom základe s obvodovým murivom z tehlového muriva hr. 0,304m, okno jednoduché, oceľová brána. V garáži je montážna jama. Strop drevený trámový s viditeľnými trámami. Prestrešenie je plochou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky - brizolitové, vnútorné vápenné hladké. Elektroinštalácia – svetelná. Garáž bola do užívania daná v roku 1977.

 

A 4. Drobná stavba: prístrešok na p.č. 988/96 o rozmeroch 9,98*2,24 = 22,36 m2, základy bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže, zvislé konštrukcie iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere, krov je pultový, krytina azbestocementovéj vlnovky, asfaltová lepenka. Bol daný  do užívania v roku 1977.

 

B.  Príslušenstvo:

1. Plot – oplotenie z ulice, jedná sa o oplotenie predné od miestnej komunikácie v dĺžke 13,24 m . Základy z kameňa a betónu, podmurovka je betónová monolitická alebo prefabrikovaná. Výplň je z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme o výmere 13,90 m2. Vráta a vrátka kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov po 1 ks. Začiatok užívania od r. 1977.

2. Plot – oplotenie zadné, v dĺžke 15,00 m . Základy z kameňa a betónu, Výplň je murovaný do hrúbky 30 cm z tehál alebo plotových tvárnic o výmere 30,00 m2. Začiatok užívania od r. 1977.

3. Plot – oplotenie bočné, v dĺžke 16,40 m . Základy z kameňa a betónu, výplň plotu je z vlnitého plechu na oceľových alebo drevených zvlakoch o výmere 32,80 m2. Začiatok užívania od r. 1977.

4. Plot – oplotenie medzi domami, v dĺžke 1,86 m  . Základy z kameňa a betónu, výplň plotu je z monolitického betónu o výmere 3,7 2m2. Začiatok užívania od r. 1977.

5. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 10,00 bm. Je z oceľového potrubia

 DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1977.

6. Prípojka vody v dĺžke 15,50 bm. Je z PVC potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1998.

7. Vodomerná šachta betónová, s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia, o objeme 1,45*1,38*1,5 = 3,00 m3. Bola zhotovená v roku 1977.

8. Kanalizačná prípojka je zhotovená z plastového  potrubia o DN 150 mm v dĺžke 9,50 bm, zhotovená v roku 1977.

9. Kanalizačná prípojka je zhotovená z plastového  potrubia o DN 110 mm v dĺžke 7,00 bm, zhotovená v roku 1998

10. Prípojka zemného plynu DN 25 mm v dĺžke 8,50 bm zhotovená bola  v roku 1998.

11. Prípojka el. energie je to NN káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm dĺžke 10,00 bm zhotovená bola  v roku 1977.

12. Schody do suterénu. Vonkajšie a predložené schody betónové na terén s povrchom zatreným alebo z cem. poteru o rozmeroch 10,*1,615 = 16,15 bm stupňa, zhotovené v roku 1977

13. Spevnené plochy. Plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm, o rozmeroch 3,054*2,15+11,215*2,5+4,4*3,84+7,93*0,8 = 57,84 m2, zhotovené v roku 1977.

14. Spevnené plochy.  Plochy s povrchom dláždeným – betónovým. Betónové dlaždice - kladené do piesku, o rozmeroch 4,7-0,8)*0,93+14,78*0,45+4,248*0,45+(2,154+5,772+1,863-2,64)*0,45 = 15,41 m2, zhotovené v roku 1998.

 

C. Pozemky:

Pozemky zapísané pod parc. č. 988/43 o výmere 428 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor.  Pozemky zapísané pod parc. č. 988/93 o výmere 141 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky zapísané pod parc. č. 988/94 o výmere 18 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom. Pozemky zapísané pod parc. č. 988/95 o výmere 69 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky zapísané pod parc. č. 988/96 o výmere 23 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom.  Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce Veľké Leváre, k.ú. Veľké Leváre. Pozemky sú prístupné priamo z miestnej prístupovej komunikácie - zo Slnečnej ulice. V lokalite je možnosť napojenia sa na všetky verejné inžinierské siete a to konkrétne: voda, plyn, elektro, kanalizácia do žumpy.

 

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom s.č. 338 do užívania bol daný v roku 1977 a v roku 2015 bol dom zateplený. Rodinný dom s.č. 1317 bol daný do užívania v roku 1998. Garáž táto  bola do užívania daná v roku 1977. Drobná stavba: prístrešok na p.č. 988/96 bol daný  do užívania v roku 1977.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk