RD s.č. 3 Veľké Kosihy (okres Komárno) Dom

RD s.č. 3 Veľké Kosihy, Veľké Kosihy 3, Veľké Kosihy

11 900,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Veľké Kosihy, obec: VEĽKÉ KOSIHY, okres: Komárno, zapísané na liste vlastníctva č. 1048 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Komárno pod B1:

  1. rodinný dom s.č. 3 postavený na  pozemku parc. č. 94/6
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 94/6 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163m², parc. č. 94/7 druh pozemku: Záhrada o výmere 522m², pozemok parc. č. 94/15 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17m², parc. č. 94/16 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17m², parc. č. 94/17 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18m², parc. č. 94/18 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 422m²,

Podiel 1/1

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 94/15, 94/16 a 94/17 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 26.

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 3 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 94/6 v katastrálnom území Veľké Kosihy. Rodinný dom sa nachádza cca 25 km od okresného mesta Komárno a cca 90 km od krajského mesta Nitra v okrajovej časti obce s dobrými dopravnými možnosťami.

 

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom je prízemná stavba s prístavbou a jednou obytnou izbou v podkroví. Na prízemí sa v pôvodnej stavbe sa nachádzajú dve izby, kuchyňa, predsieň, špajza a kúpelňa. V prístavbe sa nachádza kuchyňa, komora, WC a kotolňa. Kuchyňa v pôvodnej stavbe bola neskôr prerobená na priechodnú halu.

 

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie (149,66 m²)

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a vykazujú statické trhliny. Deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové s viditeľnými trhlinami. Schodisko má povrch z keramickej dlažby. Strechu tvorí krov manzardový s krytinou strechy z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu s nadmerným poškodením. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové s trhlinami v omietke. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, WC a kuchyne pri sporáku a dreze. Dvere sú hladké plné a zasklené s viditeľným poškodením a okná dvojité z tvrdého dreva s dvojvrstv. zasklením s viditeľným poškodením. Podlahy obytných miestností tvoria podlahoviny a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvoril plynový sporák a odsávač pár (v čase obhliadky odstránené), drezové umývadlo. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva s poškodením. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa oceľová smaltovaná a umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je rozbitý splachovací bez umývadla. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Radiátory sú odstránené. Zdrojom vykurovania bol kotol ústredného vykurovania na plyn a na tuhé palivá - odstránené. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody bol pravdepodobne zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická s poistkami. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

 

2. Nadzemné podlažie (27,02 m²)

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a vykazujú statické trhliny. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové s viditeľnými trhlinami. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené s viditeľným poškodením a okná dvojité z tvrdého dreva s dvojvrstv. zasklením s viditeľným poškodením. Podlahy obytných miestností tvoria vlysy. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Radiátory sú odstránené. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná

 

B.  Príslušenstvo:

- oplotenie z ulice

- oplotenie zo strojového pletiva

- vodovodná prípojka

- vodomerná šachta

- prípojka kanalizácie

- žumpa

- spevnené plochy – betónové

- vonkajšie schodisko

- vonkajšie schodisko – zadné

 

C. Pozemky,

Pozemky zapísané pod parc. č. 94/6 o výmere 163 m2 evidované ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky zapísané pod parc. č. 94/7 o výmere 522 m2 evidované ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. Pozemky zapísané pod parc. č. 94/15 o výmere 17 m2 evidované ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom. Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 94/15 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 26. Pozemky zapísané pod parc. č. 94/16 o výmere 17 m2 evidované ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom. Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 94/16 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 26. Pozemky zapísané pod parc. č. 94/17 o výmere 18 m2 evidované ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom. Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 94/17 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 26. Pozemky zapísané pod parc. č. 94/18 o výmere 422 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

           

Opis stavu predmetu dražby : Stavba rodinného domu je uvažovaná so začiatkom užívania v roku 1969 s prístavbou z roku 1972, na stavbe rodinného domu neboli zistené žiadne vykonané rekonštrukčné a modernizačné práce.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk