51 000,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Krušovce, obec: KRUŠOVCE, okres: Topoľčany, zapísané na LV č. 55, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Topoľčany:

  1. rodinný dom súp.č. 460, postavený na parc. č.: 20/5, 
  2. pozemky:

     parcela registra „C“KN  parc. č.20/5, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 115 m²

     parcela registra „C“KN  parc. č.20/6, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 310m²

parcela registra „C“KN  parc. č.21/3, druh pozemku: záhrada o výmere 116m²

Podiel   1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 460 je postavený na pozemku rovinatého až mierne svahovitého charakteru na parcele číslo 20/5 v katastrálnom území Krušovce. Rodinný dom sa nachádza cca 2 km od centra okresného mesta Topoľčany, v obytnej časti so zástavbou s prevažne rodinnými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami.

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom je dvojpodlažný objekt, ktorý nebol sprístupnený a preto dispozičné riešenie je predpokladané, že je zhodné s pôdorysom priloženým v prílohe znaleckého posudku.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie (1. NP) o rozmeroch 10,41*11,15+3,02*0,6= 117,88 m2 , postavené v roku 1980.

Nehnuteľnosť nebola sprístupnená na vykonanie znaleckej obhliadky za účelom zistenia skutočného vyhotovenia jednotlivých konštrukčných prvkov. Tvorba rozpočtového ukazovateľa je prevzaté z predloženého podkladu a nie je možné zistiť, či popisovaný stav zodpovedá skutočnosti. Popis je vyhotovený na základe možného riešenia a nakoľko ide o nesprístupnenú nehnuteľnosť nemusí sa zhodovať so skutočnosťou.

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke do 30 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má nášľapnú vrstvu z PVC gumy. Plochá strecha je jednoplášťová s tepelnou izoláciou a krytiny na plochých strechách tvoria natavované pásy. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú  fasádne mietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, WC, kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením. Vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností tvoria podlahoviny gumové z PVC a podlahy ost. miestností liate terazzo. Vybavenie kuchyne tvorí sporák plynový s elektrickou rúrou, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne je vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou a ostatné, záchod splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie sú vráta garážové rámové s výplňou. Ústredné vykurovanie je riešené ako teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na plyn. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická istená cez elektrický rozvádzač s poistkami. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

2. Nadzemné podlažie (2. NP) o rozmeroch 10,41*11,15+3,02*0,6= 117,88 m2 , postavené v roku 1980.

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke do 30 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením. Vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností tvoria podlahoviny gumové z PVC a podlahy ost. miestností liate terazzo. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo, vodovodné batérie ostatné. Ústredné vykurovanie je riešené ako teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná.

 

B.  Príslušenstvo

1. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 9,70 bm. Je z oceľového potrubia DN 40 mm vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1975.

2.Vodomerná šachta betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia o rozmeroch 0,95*1,0*0,9 = 0,86 m3, bola zhotovená v roku 1975.

3.Prípojka kanalizácie do žumpy  v dĺžke 11,80 bm, zhotovená z kameninového potrubia o priemere DN 150 mm bola zrealizovaná v roku 1980.

4.Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o objeme 10,00  m3, bola zhotovená v roku 1980.

5.Prípojka zemného plynu  o priemere DN 50 mm v dĺžke 19,56 bm zhotovená bola  v roku 1995.

6. Prípojka el. energie je to NN, káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm, v dĺžke 5,00 bm zhotovená bola  v roku 1998.

7. Betónový chodník s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o rozmeroch 10,2*1,3 = 13,26 m2 zhotovený bol  v roku 1980.

8. Rampa pred garážou plocha je  s povrchu z monolitického betónu do hrúbky 150 mm o výmere 2,9*2,8 = 8,12 m2 zhotovená bola  v roku 1980.

 

C. Pozemky  Pozemky zapísané pod parc. č.20/5,  o výmere 115 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky zapísané pod parc. č. 20/6 o výmere 310 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky zapísané pod parc. č. 21/3 o výmere 116 m2 evidovaný ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce.

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Dom bol daný do užívania v roku 1980, objekt  je užívania schopný.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk