RD s.č. 516 Ivanka pri Nitre !!! UPUSTENÉ !!! Dom

RD Orolská 1, Ivanka pri Nitre, s.č. 516, Orolská s.č. 516, Ivanka pri Nitre

148 000,00 €

Popis predmetu

OD DRAŽBY BOLO UPUSTENÉ!!!

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Ivanka pri Nitre, obec: IVANKA PRI NITRE, okres: Nitra, zapísané na liste vlastníctva č. 500 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra pod B1:

  1. rodinný dom s.č. 516 postavený na  pozemku parc. č. 1082
  2. pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 1082 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 594m², parc. č. 1083 druh pozemku: záhrada o výmere 256m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

1. Rodinný dom súpisné číslo 516 je to samostatne stojaci rodinný dom na ulici Orolská, postavený na parcele číslo 1082 v katastrálnom území Ivanka pri Nitre.

Dispozičné riešenie:

Dispozične rodinný dom pozostáva z pôvodnej stavby z roku 1930, prístavby z roku 1965. V rokoch 2009-2013 v rodinnom dome bola vykonaná rekonštrukcia. Hlavný vstup do rodinného domu je situovaný z bočnej strany objektu z terasy prekrytej strešnou predĺženou konštrukciou. Komunikačný priestor rodinného domu je tvorený vstupnou chodbou z ktorej je vstup do prednej izby a miestnosti. Je tvorený dvomi samostatnými bytovými jednotkami. Obsahuje tieto miestnosti: V prednej časti RD - špajza, kúpeľňa+WC, kuchyňa, chodba, izba, šatník - izba, obývacia izba. V zadnej časti rodinného domu sa nachádzajú: izba, kuchyňa, zádverie, chodba, kúpeľňa s WC, komora, chodba a kotolňa. Rodinný dom je bez suterénu a obytného podkrovia. Výpočet zastavanej plochy je o celkovej výmere 281,04 m2.

Technické riešenie:

Popis rodinného domu, jeho technické riešenie je prevzaté z dodaného podkladu - znaleckého posudku č. 77/2014, nakoľko vlastník nehnuteľnosti neumožnil vykonať obhliadku na zistenie technického stavu skutočného vyhotovenia:

Rodinný dom je osadený na základových pásoch z prostého betónu vrátane vodorovnej izolácie. Nosné murivo v pôvodnej časti je z nepálenej hliny hr. 50 cm, prístavby sú z tehál hr. 0,3 - 0,45 m s novou vonkajšou silikónovou omietkou so zateplením fr. 0,1 m kontaktným zateplovacím systémom. Sokel z betónových tvárnic s kameninovým povrchom. Vnútorné nenosné deliace konštrukcie s priečok hr. 0,12 m s vnútornými vápennými hladkými omietkami. Konštrukcia krovu je drevená väznicová sústava valbová so strešnou krytinou škridlovou zn. Bramac. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechov , parapety kamenné. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými hliníkovými horizontálnymi žalúziami. Vykurovanie je plynovým kotlom zn. Protherm s kombináciou panelových radiátorov a článkových oceľových radiátorov v predných izbách. Dom je napojený na plynovú prípojku vedenú od plynovej skrinky do zaústenia ku kotlu v kúpeľni a plynových spotrebičov. Objekt je napojený na vodovodnú, kanalizačnú a NN prípojku. Vstupná chodba - zádverie, kuchyňa predná, kúpeľne s WC majú podlahy z keramickej dlažby. V obytných miestnostiach z prevažnej časti laminátové plávajúce podlahy. Dvere hladké plné alebo zasklené osadené v oceľovej zárubni a drevených zárubniach. Do obývacej izby zásuvné dvere. Vnútorný obklad z tatranského profilu drevený v chodbe. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) svetelná, elektrický rozvádzač s automatickým istením a rozvod televíznej antény pod omietkou. Kanalizácia do novovytvorenej kanalizačnej prípojky. Na prednej kúpeľni s WC bola vykonaná rekonštrukcia. Vnútorné keramické obklady v obidvoch kúpeľniach. Predná kúpeľňa obsahuje samostatnú sprchu so sprchovou nerezovou pákovou batériou, umývadlo s nerezovou pákovou batériou, záchod so spodnou nádržkou  vývod pre práčku. Zadná kúpeľňa s vaňou s obyčajnou nerezovou sprchovacou batériou, umývadlo s obyčajnou batériou a záchodová misa so spodnou nádržkou. Kuchynská linka dĺžky s plynovým sporákom zn. Amica, digestor zn. MORA a s nerezový dres s pákovou nerezovou batériou v prednej kuchyni. V zadnej kuchyni samostatný plynový sporák so smaltovaným dresom s nerezovou pákovou batériou. Obklad kuchynských liniek je z keramického obkladu.

 

2. Príslušenstvo:

a) Plot: - Oplotenie z ulice o dĺžke 14,20 m. Základy vrátane zemných prác z kameňa a betónu, podmurovka je  betónová monolitická alebo prefabrikovaná, výplň plotu je z  drevenou výplňou vodorovnou alebo zvislou v oceľ. rámoch. Osadené sú po1 ks plotové vráta kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov a plotové vrátka drevené stolárske.  Oplotenie bolo dané do užívania v r. 2005.

       - Bočné oplotenie o dĺžke 155,40 m. Základy vrátane zemných prác z kameňa a betónu, podmurovka je  betónová monolitická alebo prefabrikovaná, výplň plotu je zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 83,10m2. Oplotenie bolo dané do užívania v r. 1998.

b) Kopaná studňa o priemere 800 mm  do hĺbky 8,00 m, bola zrealizované v toku 1965.

c) Vonkajšia úprava:

- Prípojka vody  z PVC materiálu o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu o dĺžke 23,00 bm, ktorá bola daná do užívania od r. 1995

- Vodovod v záhrade,  záhradný vodovod povrchový rozvod o priemere  DN 25 mm, daný do užívania od r. 1990.

- Zavlažovací systém ,  záhradný vodovod povrchový rozvod o priemere  DN 25 mm, v celkovej dĺžke 150 bm daný do užívania od r. 2013.

- Vodomerná šachta betónová s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia o rozmeroch 1,75*1,2*2 = 4,2 m3, daná do užívania od r. 1995.

- Prípojka kanalizácie z potrubia kameninového o priemere DN 125 mm v dĺžke 8,15 bm, bola zrealizované v toku 1965.

- Prípojka kanalizácie z potrubia plastového o priemere DN 150 mm v dĺžke 27,30 bm , bola zrealizované v toku 2012.

- Revízna kanalizačná šachta. betónová prefabrikovaná - hĺbka 2,0 m pre potrubie DN 200 – 300, bola zrealizované v toku 2012.

- Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o rozmeroch 2,1*3*2,55 = 16,07 m3, bola zrealizované v toku 1965.

- Prípojka plynu  o priemere DN 25 mm v dĺžke 5,30 bm, bola zrealizované v toku 1965.

- Prípojka el. energie Jedná sa o NN prípojku káblovú vzdušnú Cu 4*16 mm*mm o dĺžke 8,00 bm. ktorá bola  daná do užívania od r. 1990.

- Spevnené plochy z monolitického betónu, ide plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100  mm o výmere 0,54*7,13+1,4*0,37+0,5*20+3,8*0,6 = 16,65 m2, ktorá bola  daná do užívania od r. 1995.

- Spevnené plochy z betónovej dlažby, ide plochy s povrchom dláždeným – betónovým, betónové dlaždice-kladené do malty na podkladný betón o výmere 10,8*0,6+(0,5*1,9)*2+1,2*2,62+2,9*1,04+1,3*2+2,7*2,4/2 = 20,38 m2, ktorá bola  daná do užívania od r. 2005.

- Spevnené plochy z dreva, plochy s povrchom dláždeným z drevených špalíkov dubových – kladených  do piesku o výmere 8,16*3,37+(3,21*2,87)/2 = 32,11 m2, ktorá bola  daná do užívania od r. 2014.

- Podzemná pivnica, murovaná, kamenná alebo betónová s rovným stropom monolitickým o výmere 1,82*2,99*1,95 = 10,61 m3, bola zrealizované v toku 1965.

- Vstup do  pivnice, vstupné schodisko pre maloplošné pivnice, ktorý bol zrealizovaný v toku 1965

 

 

3. Pozemky 

Pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 500 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra nachádzajúce sa v k.ú. Ivanka pri Nitre, obec: IVANKA PRI NITRE pod B1:

- parcela registra „C“KN parc. č. 1082 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 594m² so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

- parcela registra „C“KN parc. č. 1083 druh pozemku: záhrada o výmere 256m² so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny.

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

                                     

Opis stavu predmetu dražby : Stavebno - technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti, a je využívaní na bývanie. Rodinný dom pozostáva z pôvodnej stavby z roku 1930, prístavby z roku 1965. V rokoch 2009-2013 v rodinnom dome bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia.

Prílohy

Poznámka

!!!! OD DRAŽBY BOLO UPUSTENÉ !!!!!

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk