RD s.č. 53, Bátovce, okres Levice Dom

RD s.č. 53, Bátovce, okres Levice, Bátovce 53, Bátovce

58 500,00 €

Popis predmetu

Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Bátovce, obec: BÁTOVCE, okres: Levice, zapísané na LV č. 1920, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice pod B1:

  1. rodinný dom súp. č. 53, postavený na parc. č.: 65/5, 
  2. pozemky:

     parcela registra „C“KN  parc. č.65/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 194 m²

     parcela registra „C“KN  parc. č.65/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 319m²

parcela registra „C“KN  parc. č.65/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 135m²

parcela registra „C“KN  parc. č.65/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146m²

parcela registra „C“KN  parc. č.65/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54m²

parcela registra „C“KN  parc. č.65/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 97m²

parcela registra „C“KN  parc. č.66/1, druh pozemku: záhrada o výmere 1052m²

parcela registra „C“KN  parc. č.66/3, druh pozemku: záhrada o výmere 86m²

Podiel   1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 53 je postavený na pozemku mierne svahovitého charakteru na parcele číslo 65/5 v katastrálnom území Bátovce. Rodinný dom sa nachádza cca 17 km od okresného mesta Levice a 65 km od krajského mesta Nitra v okrajovej časti obce.

Dispozičné riešenie: Rodinný  dom je trojpodlažná stavba. Skladá sa z podkrovia, prízemia a obytného a technického suterénu.

1. Podzemné podlažie (1.PP) o rozmeroch 9,5*15,6-1,1*6,1 = 141,49 m2 bolo postavené v r. 2001.

 Technické riešenie:Zvislé nosné konštrukcie murované v kombinácii plynosilikátových murovacích prvkov a keramických tvartoviek v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm a deliace konštrukcie z priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko je z mäkkého dreva bez podstupníc.  Úpravy vonkajších povrchov tvoria nedokončené fasádne omietky. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky  vápenné štukové. Výplne otvorov tvoria dvere - plné, okná plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy miestností tvoria parkety. Ústredné vykurovanie je riešené ako  teplovod rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia.  Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia  svetelná, motorická. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod  zemného plynu.

 

1. Nadzemné podlažie(1,NP) o rozmeroch 9,5*15,6-1,1*6,1 = 141,49 m2 bolo postavené v r. 2001.

Technické riešenie: Základy betónové a objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie murované v kombinácii plynosilikátových murovacích prvkov a keramických tvartoviek v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm a deliace konštrukcie z priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko je z mäkkého dreva bez podstupníc.  Strechu tvorí krovy - hambálkový s krytinou strechy na krove z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria nedokončené fasádne omietky. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky  vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, WC a kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené dyhované a okná plastové s dvojvrstvovým zasklením s vnútornými okennými žalúziami. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ost. miestností keramické dlažby.  Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo, vodovodné batérie  pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové, záchod je splachovací s umývadlom.  Ostatné vybavenie tvoria vráta garážové oceľové.  Ústredné vykurovanie je riešené ako  teplovod rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody z plastového potrubia studenej a teplej vody. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia.  Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia  svetelná; elektrický  s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

1. Podkrovné podlažie o rozmeroch ,3*5,3+3,9*4,6+2,5*3,4+1,6*7+3*2,1= 66,73 m2 bolo postavené v r. 2001.

Technické riešenie: Zvislé nosné konštrukcie murované v kombinácii plynosilikátových murovacích prvkov a keramických tvartoviek v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm a deliace konštrukcie z priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové.  Úpravy vonkajších povrchov tvoria nedokončené fasádne omietky. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky  vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, WC. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené dyhované a okná plastové s dvojvrstvovým zasklením s vnútornými okennými žalúziami. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo, vodovodné batérie  pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové  ostatné, záchod splachovací s umývadlom. Ústredné vykurovanie je riešené ako  teplovod rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody z plastového potrubia studenej a teplej vody. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia.  Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia  svetelná.

 

B.  Príslušenstvo

1. Drobná stavba: Hospodárska budova, o rozmeroch 4,5*2,2+6,7*13,4 = 99,68 m2 základy sú  betónové, podmurovka betónová, zvislé konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm, krov je väznicovo valbový,  krytina strechy na krove je pálené obyčajné jednodrážkové. Vonkajšia úprava povrchov  je vápenná hrubá omietka alebo náter, vnútorná úprava povrchov je vápenná hladká omietka, dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové, okná jednoduché drevené alebo oceľové,   podlahy sú  hrubé betónové, tehlová dlažba Zhotovený v r. 1970.

2. Drobná stavba: Objekt bývalého mlyna. . Jedná sa o  objekt  o rozmeroch 11,05*10,05 m o výmere 111,05 m2,  základy sú  bez podmurovky iba základové pásy, zvislé konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky viac ako 30 cm, stropy sú trámčekové bez podhľadu, krov je väznicovo valbový, , krytina strechy na krove je z azbestocementovej vlnovky, úprava vonkajších povrchov  je vápenná hrubá a  škárované murivo, vnútorná úprava povrchov je vápenná hladká omietka, dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové, okná jednoduché drevené alebo oceľové,   podlahy sú  dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter, elektroinštalácia je svetelná a motorická – poistky. Začiatok  užívania v roku 1970.

3. Prípojka vody – Jedná sa o vodovodnú prípojku, vrátane navŕtavacieho pásu vyhotovenú z PVC o DN 25 mm a dlžke 28 bm. Bola daná do užívania v roku 1998.

4. Prípojka kanalizácie – Vyhotovená z kameninového potrubia o DN 125 mm a dĺžke 18 bm. Prípojka kanalizácie bola daná do užívania v roku 1998.

5. Vodomerná šachta betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia o objeme 2,35 m3, bola zhotovená v roku 1998.

6. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o výmere 3*2*2 = 12 m3, bola zhotovená v roku 1998.

7. Prípojka plynu  o priemere DN 25 mm v dĺžke 13,50 bm zhotovená bola  v roku 2002.

8. Prípojka el. energie je to NN, káblová prípojka zemná Al 4*10 mm*mm, v dĺžke 6,00 bm zhotovená bola  v roku 2002.

 

C. Pozemky

parcela registra „C“KN  parc. č.65/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 194 m²

parcela registra „C“KN  parc. č.65/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 319m²

parcela registra „C“KN  parc. č.65/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 135m²

parcela registra „C“KN  parc. č.65/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146m²

parcela registra „C“KN  parc. č.65/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54m²

parcela registra „C“KN  parc. č.65/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 97m²

parcela registra „C“KN  parc. č.66/1, druh pozemku: záhrada o výmere 1052m²

parcela registra „C“KN  parc. č.66/3, druh pozemku: záhrada o výmere 86m²

Podiel   1/1

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

                                               

Opis stavu predmetu dražby : Na základe miestneho šetrenia a na základe dodaných podkladov je možné konštatovať, že na nehnuteľnosti neexistujú žiadne závady viaznuce na nehnuteľnosti ani žiadne práva spojené s nehnuteľnosťou a ani žiadne predkupné práva. Nehnuteľnosť je nová postavená v r. 2001, dispozične výborne riešená. Malá chyba je že na podzemnom podlaží a 1. NP  sú úpravy vonkajších povrchov nedokončené fasádne omietky. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk