RD s.č. 59 Veličná, okres Dolný Kubín Dom

RD s.č. 59 Veličná, okres Dolný Kubín, Veličná 59, Veličná

42 000,00 €

Popis predmetu

Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú Veličná, obec: VELIČNÁ, okres: Dolný Kubín, zapísané na LV č. 193, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Dolný Kubín pod B6:

  1. rodinný dom súp. č. 59, postavený na parc. č.: 319, 
  2. pozemky:

     parcela registra „C“KN  parc. č.318, druh pozemku: záhrada o výmere 406 m²

     parcela registra „C“KN  parc. č.319, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 372m²

     parcela registra „C“KN  parc. č.320, druh pozemku: záhrada o výmere 84 m²

Podiel   1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 59 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 319 v katastrálnom území Veličná. Dom sa nachádza na hlavnej ceste cez obec v okrajovej časti obce v obytnej časti so zástavbou s prevažne rodinnými domami V blízkosti domu sa nachádza iba základná občianska vybavenosť.

Dispozičné riešenie:

1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 16,87*5,67+2,10*1,30= 98,38 m² postavené v r. 1969 a prístavba o o rozmeroch 3,0*1,3+2,86*1,3= 7,62 m² postavené v r. 1974, spolu výmera je 106,00 m². Stavba rodinného domu je prízemný objekt bez bližšieho zistenia dispozície. Vlastník nehnuteľnosti neumožnil vykonať obhliadku za účelom vypracovania znaleckého posudku a popis technického riešenia je vytvorený ako pravdepodobné riešenie. Voľba konštrukčných prvkov je prevzatá z predloženého znaleckého posudku, ktorý slúžil ako podklad na vypracovanie znaleckého posudku.

Technické riešenie:

Popis technického riešenia je vyhotovený generovaním, nakoľko nehnuteľnosť nebola sprístupnená, popis sa nemusí zhodovať so skutočnosťou.

Základy sú vyhotovené ako kamenné bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené zrubové v hrúbke nad 20 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s viditeľnými trámami drevené. Strechu tvorí krov valbový s krytinou strechy na krove z pálenej škridle jednodrážkovej. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere rámové s výplňou a okná dvojité rámové. Podlahy obytných miestností tvoria podlahoviny netkané a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák plynový s elektrickou rúrou, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové, záchod splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie tvorí kozub s uzatvoreným ohniskom. Ústredné vykurovanie je riešené ako teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač elektrický. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z kameninového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická istená cez elektrický rozvádzač s poistkami.

 

B.  Príslušenstvo

Drobná stavba:

1. Komora na p.č. 319. Jedná sa o murovaný objekt  o rozmeroch 5,67*1,50 m o výmere 8,51 m² postavená v r. 1974. Základy bez podmurovky a tvoria ich  iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie betónové bez tepelnej izolácie.  Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy trámčekové s podhľadom. Strechu tvorí krov  pultový s rytinou strechy na krove z pálenej jednodrážkovej škridle. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Výplne otvorov tvoria dvere  rámové s výplňou a okná jednoduché drevené. Podlahy tvorí cementový poter. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia  len svetelná istená cez poistky

2. Dielňa na p.č. 310 o rozmeroch 5,4*5,00 m o výmere 27,00 m² postavená v r. 1974. Základy bez podmurovky a tvoria ich iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie bez tepelnej izolácie. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy trámčekové s podhľadom. Strechu tvorí krov valbové s krytinou strechy na krove z pálené obyčajnej jednodrážkovej škridle. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Výplne otvorov tvoria okná jednoduché drevené. Podlahy tvorí cementový poter.

3. Sklad na p.č. 310 o rozmeroch 5,1*3,7+3,9*3,35 m o výmere 31,94 m² postavená v r. 1970. Základy bez podmurovky a tvoria ich iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie bez tepelnej izolácie. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy trámčekové s podhľadom. Strechu tvorí krov valbové s krytinou strechy na krove z pálené obyčajnej jednodrážkovej škridle. Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Výplne otvorov tvoria dvere drevené zvlakové.

4. Uličný plot pozostáva z plotových  z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme  o výmere 51,00 m2 a vrát kovových  s drôtenou výplňou 1 ks a z plotových  vrátok  kovovvých s drôtenou výplňou 1 ks, zhotovené v roku 1984.

5. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 2,20 bm. Je z oceľového potrubia DN 25 mm vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1969.

6. Vodomerná šachta betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia o rozmeroch 1,2*1,5*1,5  = 2,70 m3, bola zhotovená v roku 1969.

7. Prípojka kanalizácie v dĺžke 5,50 bm, zhotovená z kameninového potrubia o priemere DN 150 mm bola zrealizovaná v roku 1969.

8. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o rozmeroch 2,0*2,0*2,0 = 8 m3 bola zrealizovaná v roku 1969.

9. Prípojka el. energie je to NN, káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm, v dĺžke 17,00 bm zhotovená bola  v roku 1969.

 

C. Pozemky.  PARCELY registra  "C" evidované  na katastrálnej mape pre k.ú. Veličná, obec: VELIČNÁ, okres: Dolný Kubín, zapísané na LV č. 193, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Dolný Kubín pod B6:

Pozemky zapísané pod parc.č. 318 o výmere 406 m2 evidovaný ako záhrady, pozemky zapísané pod parc.č. 319 o výmere 372 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky zapísané pod parc.č. 320 o výmere 84 m2 evidovaný ako záhrady evidovaný ako záhrady.  Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Dom je užívaný od v roku 1969 a  roku 1974 bola zrealizovaná prístavba. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk