RD s.č. 601, Vráble, Štúrova 54, okres Nitra Dom

RD Vráble, okres Nitra, Štúrova 601, Vráble

51 300,00 €

Popis predmetu

Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Vráble, obec: VRÁBLE, okres: Nitra, zapísané na LV č. 631, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra pod B1:

  1. rodinný dom súp. č. 601, postavený na parc. č.: 2133, 
  2. pozemky:

     parcela registra „C“KN  parc. č. 2132, druh pozemku: Záhrada o výmere 517 m²

     parcela registra „C“KN  parc. č. 2133, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 570 m²

Podiel   1/1

 

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 601 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 2133 v katastrálnom území Vráble v meste Vráble. Rodinný dom sa nachádza v okrajovej časti mesta pri cestnom ťahu mestom. V blízkosti rodinného domu sa nachádza občianska vybavenosť.

Sídelný útvar Vráble leži v severovýchodnej časti Podunajskej nižiny, v Nitrianskom samosprávnom kraji. Podľa územnosprávneho členenia SR sa riešené územie nachádza v okrese Nitra. Okres Nitra tvorí 62 sídiel, z toho 2 majú štatút mesta – Nitra a Vráble a 60 obcí. Mesto NITRA je vzdialené 20 km severozápadným smerom. V rovnakej vzdialenosti na sever sú mesto ZLATÉ MORAVCE a na východ mesto LEVICE. Pozostáva z troch pôvodne samostatných častí: Vráble, Dyčka a Horný Ohaj, z ktorých každá má svoju špecifickú urbanistickú štruktúru a funkčnú skladbu. Samostatnou časťou je aj Priemyselný areál (výrobná zóna) na severozápadnom okraji mesta. Hlavnou kompozičnou osou pôvodnej obce bola ulica ukončená malým námestím a kostolom. Najnovšími časťami v štruktúre sídla sú sídlisko Lúky pri Žitave a výrobná zóna na severovýchodnom okraji mesta. Z dopravného hľadiska je mesto situované na priesečníku štátnych ciest I/51 Nitra – Levice a II/511 Zlaté Moravce – Hurbanovo, Komárno. Východným okrajom mesta prechádza železničná trať Uľany nad Žitavou - Zlaté Moravce.

Dispozičné riešenie:

Dispozične prízemná stavba rodinného domu pôvodne hospodárskeho typu s prepojovacím gánkom. Po prestavbe došlo k zmene gánku na chodbu a špajzu, prístavbou bol doplnený o kúpeľňu s WC.

 

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 7,19*16,30 = 117,20 m2 postavené v r. 1949.

Základy betónové a objekt je bez podzemného podlažia bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strechu tvorí krov valbový s krytinou strechy na krove z obyčajnej jednodrážkovej krytiny. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov fasádne omietky striekaný brizolit a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, kuchyne. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná dvojité dvojvrstv. zasklením. Podlahy obytných miestností parkety a podlahy ostatných  miestností sú keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák elektrický a plynový sporák, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne pozostáva z  vane liatinovej, umývadla, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové, záchod splachovací bez umývadla. Zdrojom vykurovania lokálne plynové kachle. Vnútorné rozvody vody z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie plastové potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia, svetelná, motorická s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

 

B.  Príslušenstvo

 

Drobná stavba:
1. Kôlňa jedná sa o murovanú stavbu o rozmeroch 2,1*4,15 = 8,72 m2 + 4,15*6,40 = 26,56 m2 spolu = 35,28 m2 postavané v roku 1965.

Technické riešenie:  Základy bez podmurovky a tvoria ich iba iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy železobetónové a ako podbitie krovu. Strechu tvorí krov pultový s krytinou strechy na krove  pálené obyčajnej škridle. Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hrubá omietka. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hrubá omietka. Podlahy hrubé betónové a cementový poter. Vykurovanie je riešené ako lokálne vykurovanie a kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická istená cez poistky.

2. Letná kuchynka jedná sa o murovanú stavbu z porobetónových tvárníc o rozmeroch 1. Nadzemné podlažie 5,8*4,88-1,1*1,95= 26,16 m2, postavaná v roku 1972.

Technické riešenie: Základy bez podmurovky a tvoria ich iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie murované z pórobetónu. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy železobetónové. Strechu tvorí krytina z asfaltových privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí brizolit. Úpravy vnútorných povrchov je vápenná hladká omietka. Výplne otvorov tvoria dvere rámové s výplňou a okná jednoduché. Podlahy sú z cementového poteru. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia len svetelná istená cez poistky.

Ploty:

1. Oplotenie od ulice jedná sa o oplotenie predné od v dĺžke 16,90 m. Základy sú z kameňa a betónu, podmurovka betónová monolitická alebo prefabrikovaná, výplň plotu je z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme. Plotové vráta 1 ks a plotové vrátka 1 ks sú kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov. Začiatok užívania od r. 1952.

2. Oplotenie pozemku. Základy vrátane zemných prác sú okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených, v dĺžke 60,00 m, výplň plotu je zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 99,20 m2. Začiatok užívania od r. 1983.

- Kopaná studňa o priemere 1000 mm do hlbky 9,00 m. Bola zhotovená v roku 1949.

- Domáca vodáreň jedná sa Darling - podľa výkonu. Začiatok užívania od roku 1983.

- Prípojka kanalizácie do žumpy je zhotovená z kameninového  potrubia o DN 125 mm v dĺžke 6,20  bm, zhotovená v roku 1972.

- Žumpa je betónová monolitická aj montovaná o rozmeroch 0,5*0,5*1,8 = 1,41 m3  zhotovená bola v roku 1972.

- Prípojka plynu. Je to prípojka zemného plynu DN 25 mm v dĺžke 33,00 bm  zhotovená bola  v roku 2006.

- Vzdušná prípojka na verejnú el. sieť je to NN - 3-fázová prípojka vzdušná AlFe v dĺžke 20,00 bm zhotovená bola  v roku 1949.

- Betónový chodník. Sú to spevnené plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o výmere 29,5*0,9 = 26,55 m2 . Bol zhotovený v roku 1955.

 

 

C. Pozemky

Predmetné pozemky  sa nachádzajú  v  k.ú. Vráble, obec: VRÁBLE, okres: Nitra, zapísané na LV č. 631, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra pod B1:

- Pozemok zapísaný pod parc. č. 2132 o výmere 517 m2 je evidovaný ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny.

- Pozemok zapísaný pod parc. č. 2133 o výmere 570 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.  

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom bol postavený v roku 1949. Stavba je napojená na rozvod elektrickej energie, plynu a vody, kanalizácie napojenej do žumpy.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk