RD s.č. 86 Lúčky, okres Michalovce Dom

RD s.č. 86 Lúčky, okres Michalovce, Lúčky 86, Lúčky

22 400,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Lúčky, obec: LÚČKY, okres: Michalovce, zapísané na liste vlastníctva č. 31, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Michalovce pod B1:

  1. rodinný dom súp. č. 86, postavený na pozemku parc. č. 213,
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 210, druh pozemku: Záhrada o výmere 1843 m², parcela registra „C“KN  parc. č. 211, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 97 m², parcela registra „C“KN  parc. č. 212, druh pozemku: Záhrada o výmere 60 m², parcela registra „C“KN  parc. č. 213, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 527 m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 86 je postavený na parcele číslo 213 v obci Lúčky okres Michalovce na hlavnej ceste cez obec.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov (ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii). Pri miestnom šetrení spojenom so zameraním stavby a vytvorením fotodokumentácie bolo zistené, že sa jedná o prízemný objekt a bez podpivničenia.   

Dispozičné riešenie: Dispozícia rodinného domu nebola pri obhliadke zisťovaná a je predpoklad nezmenenej dispozície, ktorá je priložená v prílohe znaleckého posudku.

Technické riešenie objektu nebolo možné pri obhliadke určiť. Tvorba rozpočtového ukazovateľa je prevzatá z dodaných podkladov s tým, že predpokladá sa ukončenie všetkých nedokončených konštrukčných prvkov. Popis je generovaný znaleckým programom a nemusí byť zhodný so skutočnosťou, nakoľko nehnuteľnosť nebola sprístupnená.

Nadzemné podlažie (1.NP) s rozmermi 17,5*8,54 o výmere 149,45 m2, postavené v r. 1964 a prístavba  s rozmermi 6,35*5,86 o výmere 37,21 m2, postavené v r. 1975. Spolu 1. NP Spolu 1. NP = 186,66 m2 – údaje prevzaté zo ZP pre úver. 

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strechu tvorí krov stanový s krytinou strechy z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok a obklady fasád z keramických obkladov. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky, vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, WC a kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené dyhované a okná plastové s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú plastové. Podlahy obytných miestností tvoria keramické dlažby a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák, umývačka riadu, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z prírodného dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová rohová, umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací s umývadlom a splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie tvoria vráta garážové oceľové. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

B.  Príslušenstvo

1. Plot – oplotenie z ulice, jedná sa o oplotenie predné od miestnej komunikácie v dĺžke 13,92 m. Základy z kameňa a betónu, podmúrovka betónová monolitická. Výplň z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme o výmere 14,76 m2. Vráta a vrátka plechové plné po 1 ks. Začiatok užívania od r. 1975.

2 Plot: Oplotenie vo dvore v dĺžke 12,56 m. Základy okolo stĺpikov z kameňa a betónu Výplň plotu z vlnitého plechu na oceľových alebo drevených zvlakoch o výmere 25,50 m2 . Začiatok užívania od r. 1990

3. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 7,32 bm. Je z PVC potrubia DN 40 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 2011.

4. Vodomerná šachta betónová, s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia, o rozmeroch 1,2*0,9*1,25 = 1,35 m3.Bola zhotovená v roku 2011.

5. Kanalizačná prípojka je zhotovená z PVC potrubia o DN 150 mm v dĺžke 27,45 bm, zhotovená v roku 2011.

6. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o objeme 15 m3, bola zhotovená v roku 1975.

7. Plynová prípojka , je to plynová prípojka zemného plynu zhotovená v roku 2011 v dĺžke 8,75 bm

o svetlosti DN 40 mm.

8. Prestrešenie hospodárskej časti zhptovené z drevenej. konštrukcie, strecha, čiastočná výplň stien, alebo bez výplne, o rozmeroch 6,77*6,18 = 41,84 m2, zhotovená v roku 1980.

 

C. Pozemky  sú rovinatého charakteru, ktoré sú vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Michalovce pod B1 na: LV č. 31  pre k.ú. Lúčky, obec: LÚČKY, okres: Michalovce, pod:

- pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 210, druh pozemku: Záhrada o výmere 1843 m²,

- pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 211, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere  97 m²,

- pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 212, druh pozemku: Záhrada o výmere 60 m²,

- pozemok -parcela registra „C“KN  parc. č. 213, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 527 m².

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce Lúčky.

                                                              

Opis stavu predmetu dražby :

Podľa údajov prevzatých  zo ZP pre úver budova bola postavené v r. 1964 a prístavba v r. 1975.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk