98 000,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Trnava, obec: TRNAVA, okres: Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 1731 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Trnava pod B1:

  1. rodinný dom s.č. 969 postavený na  pozemku parc. č. 4030/2
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 4030/1 druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 200m², parc. č. 4030/2 druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 176m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom s.č. 969

Nehnuteľnosť nebola sprístupnená na vykonanie znaleckej obhliadky. Popis nehnuteľnosti je prevzatý zo znaleckého posudku, ktorý bol zverejnený na internete pre dražbu č. DD 75b/2016:

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a čiastočným podpivničením. Bol postavený v roku 1969 na parc.č. 4030 na ulici Slnečná v krajskom meste Trnava. V roku 1975 bola urobená plynofikácia, v kokoch 2000 - 2012 bola vykonaná postupná rekonštrukcia a hlavne modernizácia.

Príjazd je po miestnej komunikácii. V okolí sa nachádzajú rodinné domy.

 

Technické riešenie:

- 1. Podzemné podlažie (1.PP) o rozmeroch 3,40*3,00= 10,20 m².

Obvodové murivo je betónové bez izolácie. Stropy sú železobetónové. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, priečky sú tehlové. Schody sú drevené bez podstupníc. Okná  sú oceľové jednoduché.  Podlahy sú betónové. V tomto podlaží je plynový kotol a plynový ohrievač vody. Elektroinštalácia je svetelná

- 1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 10,00*10,80+1,00*6,50 = 114,50 m² - zrealizované v roku 1969, plus pristavané v roku 1978 o rozmeroch 10,70*4,90+1,70*1,20 = 54,47 m², spolu celková výmera je 168,97 m².

Obvodové murivo je tehlové hr.45 cm na betónových základoch bez vodorovnej izolácie. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, priečky sú tehlové.  Dvere sú hladké a dyhované, okná  plastové s vonkajšími plastovými roletami.  Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce, v  ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné s oceľovými radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod vody je studenej a teplej.  Kanalizácia je z WC, kuchyne a 3x kúpeľne.  V jednej kuchyni je linka na báze dreva, nerezový drez, kombinovaný sporák, digestor a v druhej kuchyni je linka na báze dreva, nerezový drez, plynová varná doska a elektrická zabudovaná rúra. Batérie sú pákové. Keramické obklady sú v kuchyniach, kúpeľniach a WC.

Dispozičné riešenie:

1.PP - kotolňa s plynovým kotlom a ohrievač vody

1.NP - chodba, 2 kuchyne, komora, 3 kúpeľne, WC a 3 izby

 

B.  Príslušenstvo:

1.Oplotenie z ulice. Jedná sa o oplotenie od komunikácie v dĺžke 14,00 bm. Základy sú z kameňa a betónu s podmurovkou, plot s výplňou z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme, plotové vráta a vrátka po jednom ks z oceľových profilov. Plot postavený a užívaný od roku 1970.

2.Oplotenie záhrady.  Základy vrátane zemných prác sú betónový alebo kamenný prah medzi stĺpikmi v dĺžke 25,00 bm.  Výplň plotu je zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 40,00 m2, 1 ks plotové vrátka kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov. Plot postavený a užívaný od roku 1970.

3.Prípojka vody na verejny vodovod. Vodovodná prípojka  z PVC o DN 25 mm vrátane navŕtavacieho pásu, dĺžka 3,00 bm. Prípojka bola zrealizovaná v r. 1990.

4.Vodomerná šachta je betónová s oceľovým  poklopom, vrátane vybavenia o rozmeroch 1,50*1,20*1,50 = 2,70 m3, postavená a užívaná od roku 1969.

5.Prípojka na kanalizačnu sieť. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie kameninové o priemere DN 125    mm,   v dĺžke 16,00 bm. Začiatok užívania od roku 1969.

6.Prípojka na rozvodnú sieť plynu. Prípojka plynupriemere DN 25 mm v dĺžke 2,20 bm. Začiatok užívania od roku 1975.

7.Prípojka na el. rozvodnú sieť. Jedná sa o NN prípojku káblovú vzdušnú  Cu 4*10 mm*mm v dĺžke 8,00 bm. Začiatok užívania od roku 1995.

8.Spevnené plochy. Jedná sa o plochy s povrchom dláždeným – betónovým z betónových dlaždic - kladené do malty na podkladný betón o výmere 12,00*2,50 = 30,00 m2. Začiatok užívania od roku 2009.

9.Spevnené plochy – chodníky.. Jedná sa o  plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o výmere 36,00*0,50 = 18,00 m2 . Začiatok užívania od roku 1960.

10.Vonkajšie schody. Vonkajšie a predložené schody betónové na terén s povrchom z keramickej dlažby o výmere 1,9*6 = 11,4 bm stupňa
 

C. Pozemky    

Pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 1731 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Trnava pod B1:

- parcela registra „C“KN  parc. č. 4030/1 druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 200m²,

-  parc. č. 4030/2 druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 176m²,

 Pozemky sú umiestnené v zastavanom území mesta Trnava.

 

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom bol postavený v roku 1969 na parc.č. 4030. V roku 1975 bola urobená plynofikácia, pristavba bola v roku 1978.  V rokoch 2000 - 2012 bola vykonaná postupná rekonštrukcia a hlavne modernizácia.

 

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk