RD Selice, Športová 927/5, okres Šaľa Dom

RD Selice, okres Šaľa, Športová 927/5, Selice

31 800,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Selice, obec: SELICE, okres: Šaľa, zapísané na LV č. 248, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa:

  1. rodinný dom súp.č. 927, postavený na parc. č.: 639/19, 
  2. pozemky:  parcela registra „C“KN  parc. č.639/14, druh pozemku: Záhrada o výmere 445 m²

     parcela registra „C“KN  parc. č.639/19, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 355m²

Podiel   2 x ½ = 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A.Rodinný dom súpisné číslo 927 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 639/19 v katastrálnom území Šók, v obci Selice. Rodinný dom sa nachádza cca 15 km od okresného mesta Šaľa. Nehnuteľnosť je v obytných častiach s prevažne rodinnými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti rodinného domu sa nachádza občianska vybavenosť. Dostupnosť železničnej stanice Trnovec nad Váhom je do 7km. Dostupnosť na dialnicu R1 je do 25 km. Dostupnosť miestnych úradov je do 15 min. Základná obchodná sieť a služby sú dostupné. Základná zdravotná starostlivosť, základné školy sú dostupné. Samotná nehnuteľnosť sa nachádza na pozemku s dostupnosťou po verejnej komunikácii s možnosťou priameho vstupu z ulice Športová.

Dispozičné riešenie:

Dispozične ide o prízemný rodinný dom bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Rozloženie miestností je v prílohe v pôdorysnej schéme.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie(1.NP) o rozmeroch 4,735+4,095)*(14,46+9,04)-4,095*0,205-9,04*5,375= 158,08m2,  postavené v r. 1957. Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Stropy sú s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko na povalu sú z mäkkého dreva bez podstupníc. Krov je sedlový s krytinou strechy z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky tvorí škrabaný brizolit. Vnútorné omietky sú vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky a vane. Dvere sú plné a zasklené z tvrdého dreva. Okná sú dvojité drevené s doskovým ostením. Vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností tvoria palubovky a ostatných miestností keramické dlažby. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa oceľová smaltovaná a umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom liatinovým. Zdroj vykurovania je kotol ústredného vykurovania na plyn. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia len studenej vody. Zdroj teplej vody tvorí zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z liatinového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

B.  Príslušenstvo

1. Predné oplotenie od ulice jedná sa o oplotenie predné od v dĺžke 16,50 m. Základy sú z kameňa a betónu, podmurovka murovaná z tehly alebo tvárnic, výplň plotu je z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme 29,70 m2. Zabudované sú plotové vráta 1 ks a plotové vrátka 1 ks sú kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov. Začiatok užívania od r. 1970.

2. Prípojka na verejny vodovod jedná sa o prípojku vody z prípojky a rády oceľové potrubie

z materiálu o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu v dĺžke 8,50 bm. Zhotovená v r. 1980.

3.Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia o rozmeroch 1,25*1,57*0,975 = 1,91 m3 . Zhotovená v r. 1980.

4. Kanalizačná prípojka do tlakovej kanalizácie je zhotovená z plastového  potrubia o DN 110 mm v dĺžke 16,00  bm, zhotovená v roku 2 015.

5. Prípojka plynu. Je to prípojka zemného plynu DN 25 mm v dĺžke 6,00 bm  zhotovená bola  v roku 1995.

6. Prípojka na verejnú el. sieť je to NN káblová prípojka vzdušná Cu 4*16 mm*mm v dĺžke 12,00 bm zhotovená bola  v roku 1995.

7. Suché WC. je murované bez žumpy zhotovené bolo  v roku 1957.

C. Pozemky

Predmetný pozemok  sa nachádza v  k.ú. Selice, obec: SELICE okres: Šaľa, je zapísaný na liste vlastníctva č. 248 vedenom katastrálnym odborom Okresného Šaľa pod B1 a B2:

- Pozemky zapísané pod parc.č. 639/14 o výmere 445 m2 evidovaný ako záhrady pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny.

 -Pozemky zapísané pod parc.č. 639/19 o výmere 355 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

 

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom bol postavený v roku 1957. Stavba je napojená na rozvod elektrickej energie, plynu,  vody, a kanalizácie. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk