RD Suchá nad Parnou, okres Trnava !!!UPUSTENÉ!!!! Dom

RD Suchá nad Parnou, 26, Suchá nad Parnou

63 700,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Suchá nad Parnou, obec: SUCHÁ NAD PARNOU, okres: Trnava, zapísané na liste vlastníctva č. 111 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Trmava pod B1:

  1. rodinný dom s.č. 26 postavený na pozemku parc. č. 65/16,
  2. pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 65/4 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 394m², parcela registra „C“KN parc. č. 65/9 druh pozemku: záhrada o výmere 302m², parcela registra „C“KN parc. č. 65/16 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186m², parcela registra „C“KN parc. č. 65/17 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18m², 

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A 1. Rodinný dom č.s. 26 je postavený na parc.č. 65/16 v obci Suchá nad Parnou okres Trnava. Pôvodná časť rodinného domu bola povolená Výmerom zo dňa 20.9.1954, vyhotovený Okresným národným výborom v Trnave, v ktorom je uvedený dátum ukončenia stavby - rok 1955. Kolaudačné rozhodnutie nebolo predložené, preto pre potreby hodnotenia sa za začiatok užívania stavby bude považovať rok 1955. Prístavba podľa vyjadrenia vlastníčky stavby bola realizovaná v roku 1970.  Dom je samostatne stojaci, prízemný, čiastočne podpivničený.

 

Popis rodinného domu je prevzatý z dodaných podkladov, nakoľko nebolo umožnené vykonanie znaleckej obhliadky a zisťovanie technického stavu jednotlivých konštrukčných prvkov.

 

Dispozičné riešenie:

suterén - chodba a  kotolňa,  situovaná v časti prístavby

prízemie -   štyri  izby, kuchyňa, kúpeľňa,  špajza,  chodba, predsieň

Konštrukčné riešenie:

Suterén (1.PP)- Suterén bol vybudovaný až v roku 1970 s rozmermy 1,2*(0,99*2,83+4,02*2,78) = 16,78 m. Pri pôvodnej stavbe v r.1955 ešte nebol stavaný.

Steny  suterénu sú z monolitického betónu,  strop je železobetónový, podlaha je betónová, dvere sú drevené zvlakové, vstup do suterénu je vonkajším betónovým schodiskom.

Prízemie (1. NP ) – pôvodná stavba bola postavená v roku 1955 o rozmeroch 10,04*9,03 = 90,66 m2 a potom bola vykonaná prístavba v roku 1970 o rozmeroch 8,69*2,88+5,23*6,07 = 56,77 m2. 1.NP má celkovú výmeru 147,43 m².

Nosné murivo je murované z pálených tehál v skl. hr. 30 cm, strop je drevený trámový s podhľadom, strecha domu je sedlová, krytina škridľová pálená. Klampiarske konštrukcie sú plechové pozinkované, vonkajšie omietky sú brizolitové. Vnútorné omietky sú hladké vápenné. Podlahy obytných miestností sú cementové s voľne položenými podlahovinami, podlahy ostatných miestností sú keramické a z PVC.  Okná sú drevené dvojité, v predsieni jednoduché drevené. Kúpeľňa je vybavená plechovou vaňou a umývadlom.  V kuchyni je linka o dĺžke 2,10 m so smlatovaným drezom, kombi sporákom. 

Teplá voda je pripravovaná v plynovom zásobníkovom ohrievači, vykurovanie je ústredné kotlom na plyn, radiátory sú oceľové rebrové.  Na ulici pred domom sa nachádzajú všetky inžinierske siete - vodovod,  plyn, kanalizácia. Na susednom pozemku parc.č. 65/11 vo vlastníctve obce je studňa s prístupovou komunikáciou, prípojka vody k predmetnému domu je zriadená z obecnej studne, dom je odkanalizovaný do trativodu, napojený je na obecný rozvod plynu.  

 

A 2. Garáž o rozmeroch 3,57*5,23 = 18,67 m². Je postavená bez podmurovky, iba základové pásy s obvodovým murovom z pórobetónu hr. nad 15 do 30, oceľová brána. Strop  je trámčekový s podhľadom. Prestrešenie je strechou s krytinou z azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka. Vonkajšie omietky - brizolitové, vnútorné vápenné hladké. Podlahy sú hrubé betónové, tehlová dlažba. Elektroinštalácia – svetelná. Garáž bola do užívania daná v roku 1972.

 

B.  Príslušenstvo:

1. Drobná stavba: Murovaný sklad na parc.č. 65/4 o rozmeroch 5,90*3,00 = 17,70 m2 základy sú  bez podmurovky iba základové pásy,  zvislé konštrukcie  sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky do 15 cm,  krytina strechy na krove je pálené obyčajná jednodrážková, strop je trámčekový bez podhľadu,  vonkajšia úprava povrchov je striekaný brizolit, vnútorná úprava povrchov je vápenná hrubá omietka. Dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové, podlahy sú hrubé betónové, tehlová dlažba, elektroinštalácia je len svetelná. Začiatok  užívania v roku 1970.
2. Drobná stavba: Murovaný sklad na parc.č. 65/4 o rozmeroch 5,29*4,62 = 24,44 m2 základy sú  bez podmurovky iba základové pásy,  zvislé konštrukcie  sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky do 15 cm,  krytina strechy na krove je azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka, strop je trámčekový s podhľadom,  vonkajšia úprava povrchov je striekaný brizolit, vnútorná úprava povrchov je vápenná hrubá omietka. Dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové, elektroinštalácia je len svetelná. Začiatok  užívania v roku 1972.
3. Drobná stavba: Murovaná šopa na parc.č. 65/4 o rozmeroch 2,59*3,00 = 7,77 m2 základy sú  bez podmurovky iba základové pásy,  zvislé konštrukcie  sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky do 15 cm, strop  plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre. Dvere hladké plné alebo zasklené. Začiatok  užívania v roku 1974.
4. Drobná stavba: Murovaná šopa na parc.č. 65/4 o rozmeroch 3,47*4,63 = 16,07 m2 základy sú  bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže,  zvislé konštrukcie  sú drevené stľpikové obojstranne obité, strop  plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre. Vráta drevené zvlakové (1 ks). Začiatok  užívania v roku 1980.

5. Plot – oplotenie z ulice, jedná sa o oplotenie predné od miestnej komunikácie v dĺžke 15,33 m . Základy z kameňa a betónu, podmurovka je betónová monolitická alebo prefabrikovaná. Výplň je z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme o výmere 16,25 m2. Plotové vráta  plechové plné 1 ks a plotové vrátka plechové plné  kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov 1 ks. Začiatok užívania od r. 1960.

6. Plot: Oplotenie záhrady v dĺžke 39,22 m . Základy okolo stĺpikov z kameňa a betónu, výplň plotu zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 58,83 m2. Plotové vráta a vrátka po 1.ks  sú kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilo. v Začiatok užívania od r. 1960.

7. Prípojka vody v dĺžke 6,90 bm. Je z oceľového potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1970.

8. Vodomerná šachta betónová, s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia, o objeme 1,60*1,40*1,30  = 2,91 m3. Bola zhotovená v roku 2013.

9. Domáca vodáreňDarling - podľa výkonu, začiatok úžívania v roku 1970.

10. Kanalizačná prípojka – trativod  je zhotovená z plastového  potrubia o DN 110 mm v dĺžke 16,00 bm, zhotovená v roku 1970.

11. Prípojka zemného plynu DN 25 mm v dĺžke 3,3 0 bm zhotovená bola  v roku 1997.

12. Prípojka el. energie je to NN káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm dĺžke 8,00 bm zhotovená bola  v roku 1980.

13. Spevnené plochy. Plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm, o rozmeroch 12,00*1,01+18,00*2,50+12,30*1,80  = 79,26 m2  zhotovené v roku 1972.

14. Vonkajšie schody do suterénu. Vonkajšie a predložené schody betónové na terén s povrchom povrchom zatreným alebo z cem. poteru o rozmeroch 6*1 bm stupňa, zhotovené v roku 1970.

15. Suché WC  Vonkajší záchod murovaný bez žumpy. Začiatok užívania od r. 1980

 

C. Pozemky:

Pozemky zapísané pod parc. č. 65/4 o výmere 394 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemky zapísané pod parc. č. 65/9 o výmere 302 m2 evidovaný ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. Pozemky zapísané pod parc. č. 65/16 o výmere 186 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky zapísané pod parc. č. 65/17 o výmere 18 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

 

Opis stavu predmetu dražby :

RD bol daný do užívania nasledovne: výmerom zo dňa 20.9.1954, vyhotovený Okresným národným výborom v Trnave, v ktorom je uvedený dátum ukončenia stavby- pôvodnej - rok 1955. Prístavba bola realizovaná  v roku 1970. Údržba RD je ku dňu obhliadky na patričnej  úrovni zodpovedajúcej jeho veku. Ostatné objekty príslušenstva boli realizované postupne.

Prílohy

Poznámka

OD DRAŽBY BOLO UPUSTENÉ

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk