RD Tekovské Lužany, SNP 331/98 a s.č. 1256, okres Levice Dom

Tekovské Lužany, SNP 331/98, Tekovské Lužany

Popis predmetu

Opakovaná dražba sa pripravuje

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Tekovské Lužianky, obec: TEKOVSKÉ LUŽANY, okres: Levice, zapísané na liste vlastníctva č. 173 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice pod B1:

  1. rodinný dom s.č. 331 postavený na  pozemku parc. č. 252/3
  2. rodinný dom s.č. 1256 postavený na  pozemku parc. č. 252/4
  3. pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 251 druh pozemku: záhrada o výmere 1128m², parc. č. 252/1 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 624m², parc. č. 252/2 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 425m², parc. č. 252/3 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 151m², parc. č. 252/4 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

Znalecký posudok je vypracovaný bez sprístupnenia nehnuteľnosti. Vypracovanie znaleckého posudku bolo vykonané na základe § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. zákona o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, kde je uvedené: "Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii." Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov a preto môže byť skutočnosť rozdielna a nemusí zohľadňovať stav aktuálny nehnuteľnosti. Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúci skutočný stav nehnuteľnosti je potrebné sprístupniť nehnuteľnosť na vykonanie znaleckej obhliadky a predloženie všetkých aktuálnych podkladov.

 

A 1. Rodinný dom súpisné číslo 331 je postavený na parcele rovinatého charakteru parc.č. 252/3 na hlavnej ceste prechádzajúce cez obec.

 

Dispozičné riešenie: Dispozične rodinný dom pozostáva zo štyroch obytných izieb, kuchyne, kúpeľne s WC, komory a predsiene. Rodinný dom je prízemná stavba bez obytného podkrovia a bez podpivničenia.

 

Technické riešenie:

Nadzemné podlažie (1.NP) s rozmermi 9,69*10,66-3,33*2,07-3,22*0,06 o výmere 96,21 m2, postavené v r. 1965 a prístavba  s rozmermi  9,34*5,31 o výmere 49,60 m2, postavené v r. 1975. Spolu 1. NP = 145,81 m2.  Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strechu tvorí krov valbový s krytinou strechy z pálenej škridle jednodrážkovej. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, WC a kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené dyhované a okná niektoré plastové a niektoré drevené s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú plastové. Podlahy obytných miestností tvoria vlysy a palubovky a podlahy ostných  miestností  sú keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí plynový sporák, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne je vaňa oceľová smaltovaná a umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací bez umývadla. Zdrojom vykurovania sú lokálne kachle na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody tvorí zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická s poistkami. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

 

A 2. Rodinný dom súpisné číslo 1256 je postavený na parcele rovinatého charakteru parc.č. 252/4 v spoločnom dvore s rodinným domom súpisné číslo 331. 

 

Dispozičné riešenie: rodinný dom pozostáva z jednej obytnej izby, kuchyne, kúpelne s WC a predsiene. Rodinný dom je prízemná stavba bez obytného podkrovia a bez podpivničenia.

 

Technické riešenie:

Nadzemné podlažie (1.NP) s rozmermi 4,78*10,33 o výmere 49,38 m2, postavený v r. 1975

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strechu tvorí krov valbový s krytinou strechy z pálenej škridle jednodrážkovej. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, samostatnej sprchy, WC a kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené dyhované a okná sú drevené s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria palubovky a podlahy, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vybavenie kuchyne tvorí plynový sporák, drezové umývadlo nerezové. Vybavenie kúpeľne tvorí sprcha, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací bez umývadla. Zdrojom vykurovania sú lokálne kachle na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody tvorí zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná s poistkami. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

 

B.  Príslušenstvo

1. Plot – oplotenie z ulice, jedná sa o oplotenie predné od miestnej komunikácie v dĺžke 16,00 m. Základy z kameňa a betónu, podmurovka je murovaná z tehly alebo tvárnic.  Výplň plotu je  z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme o výmere 28,80 m2. Vráta a vrátka  sú kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov po 1 ks. Začiatok užívania od r. 1965.

2 Plot: Oplotenie záhrady v dĺžke 36,00 m. Základy okolo stĺpikov z kameňa a betónu, výplň plotu zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 64,80 m2 . Začiatok užívania od r. 1975.

3. Studňa kopaná o priemere 800 mm do hĺbky 8,00 m vykopaná v r. 1965.

4. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 12,00 bm. Je z oceľového potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1980.

5. Vodomerná šachta betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia o rozmeroch 1,20*1,40*1,60 = 2,69 m3, bola zhotovená v roku 1980.

6. Prípojka kanalizácie do žumpy  v dĺžke 6 bm, zhotovená z betónového potrubia o priemere DN 200 mm bola zrealizovaná v roku 1980.

7.  Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o objeme 8,00  m3, bola zhotovená v roku 1980.

8. Prípojka zemného plynu  o priemere DN 25 mm v dĺžke 6,00 bm zhotovená bola  v roku 2000.

9. Prípojka el. energie je to NN vodiče - 3-fázová prípojka vzdušná AlFe v dĺžke 18,00 bm zhotovená bola  v roku 1975.

10. Prístrešok pri dome zhotovený z drevenej. konštrukcie, strecha, čiastočná výplň stien, alebo bez výplne, o výmere 3,27*2,04 = 6,67 m2, zhotovená v roku 1985.

 

C. Pozemky  sú rovinatého charakteru. Pozemky zapísané pod parc. č. 251 o výmere 1128 m2 evidovaný ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. Pozemky zapísané pod parc. č. 252/1 o výmere 624 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemky zapísané pod parc. č. 252/2 o výmere 425 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemky zapísané pod parc. č. 252/3 o výmere 151 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 331. Pozemky zapísané pod parc. č. 252/4 o výmere 48 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 1256. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce Tekovské Lužany.

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom súpisné číslo 331 bol postavený v r. 1965 a jeho prístavba v r. 1975. Druhý rodinný dom súpisné číslo 1256 bol postavený v r. 1975, oba rodinné domy sú postavené samostatne v jednom dvore.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk