RD Štvrtok na Ostrove s.č. 305, okres Dunajská Streda Dom

Štvrtok na Ostrove, Funduš 305/83, Štvrtok na Ostrove

38 300,00 €

Popis predmetu

Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Štvrtok na Ostrove, obec: ŠTVRTOK NA OSTROVE, okres: Dunajská Streda, zapísané na liste vlastníctva č. 1557 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda pod B1:

a)  dom súpisné číslo 305 postavený na pozemku parc. č. 586/27,

b) pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 586/27, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 464 m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 305 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 586/27 v katastrálnom území Štvrtok na Ostrove. Rodinný dom sa nachádza cca 25 km od okresného mesta Dunajská Streda, 40 km od krajského mesta Trnava a 30 km od hlavného mesta Bratislava, v časti so zástavbou s prevažne rodinnými domami s dostatočnými dopravnými možnosťami. V blízkosti domu sa nachádza občianska vybavenosť. Obec má vidiecky charakter zástavby s prevahou zastúpenia bytov v rodinných domoch. Obec Štvrtok na Ostrove z hľadiska administratívno-správnej príslušnosti sa v rámci Trnavského kraja nachádza v okrese Dunajská Streda ako prvá obec tak okresu ako aj Trnavského kraja. Obec susedí s nasledovnými obcami zo severu s obcou Čakany, Tomášov, Malinovo, z východnej strany s obcou Hubice, z južnej strany s obcou Hviezdoslavov, Miloslavov, zo západnej strany s obcou Miloslavov. Obec leží na rozvojovej osi druhého stupňa žitnoostrovná rozvojová os: Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, Obcou Štvrtok na Ostrove prechádza cesta II. triedy, prostredníctvom ktorej je napojená na nadradený komunikačný systém.

 

Dispozičné riešenie:

Dispozične ide o dvojdom. Posudzovaná nehnuteľnosť tvorí časť z dvojdomu. Na prízemí sa nachádzajú tri izby, kuchyňa, komora, sklad, WC a kúpeľňa. V suteréne je jedna miestnosť.

 

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie (1.PP) o rozmeroch 1,2*(2,48*4-0,32*0,83-1*2)= 9,18 m².

Zvislé nosné konštrukcie z monolitického betónu. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické.

1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 8,48*11,22-2,64*1= 92,51m².

Základy betónové a objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie murované z tehál v skladobnej hr. do 30 cm a deliace konštrukcie z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha je vyhotovená ako krov hambálkový s krytinou strechy na krove z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov fasádne omietky zdrsnené. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové, vnútorné obklady sú v prevažnej časti a to kúpeľne, samostatnej sprchy a WC. Výplne otvorov tvoria dvere rámové s výplňou a okná plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria podlahoviny gumové a laminátové, v kúpeľni je keramická dlažba. Vybavenie kuchyne tvorí plynový sporák. Vybavenie kúpeľne pozostáva z umývadla, samostatnej sprchy, ďalej vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací bez umývadla. Zdrojom vykurovania lokálne elektrické konvertory, lokálne plynové kachle a lokálne  na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektrický rozvádzač s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

 

B.  Príslušenstvo

1. Oplotenie od ulice jedná sa o oplotenie predné od v dĺžke 9,50 m. Základy z kameňa a betónu, podmurovka betónová, výplň je z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme výmere 16,15 m2. Plotové vráta 1 ks a plotové vrátka 1 ks sú z kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov. Začiatok užívania od r. 1958.

2. Oplotenie dvora. Základy vrátane zemných prác sú z kameňa a betónu , je to murovaný do hrúbky 20 cm z tehál alebo plotových tvárnic v dĺžke 4,80 m o výmere 7,68 m2 . Zhotovený v r. 1958.

3. Oplotenie záhrady. Základy vrátane zemných prác sú okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených, v dĺžke 31,00 m, výplň plotu je z betónových prefabrik. dosiek do oceľ. alebo bet. Stĺpikov  o výmere 57,35m2 . Začiatok užívania od r. 2014.

4. Studňa jedná sa o studňu narážanú do hĺbky 12 bm o priemere 50 mm s jedným ručným čerpadlom.  Zhotovená v r. 2014.

5. Prípojka vody zo studne jedná sa o prípojku vody z PVC materiálu o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu v dĺžke 3,5 bm. Zhotovená v r. 2014.

6. Armatúrna šachta betónová s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia o rozmeroch 1,9*1,86*2,05 = 7,24 m3. Zhotovená v r. 2014.

7. Prípojka kanalizácie je zhotovená z plastového  potrubia o DN 150 mm v dĺžke 25,00  bm, zhotovená v roku 2014.

8. Prípojka na verejnú el. sieť je to NN káblová  1-fázová prípojka vzdušná AlFe v dĺžke 20,00 bm zhotovená bola  v roku 1958.

9. Prípojka plynu. Je to prípojka zemného plynu DN 25 mm v dĺžke 5,5 bm  zhotovená bola  v roku 1980.

10. Chodník ktorého plocha je s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o výmere 16,7*1,25+7*0,95+1,95*2,6+8,5*0,3 = 35,15 m2, ktorý bol zhotovený v roku 1958.

 

C. Pozemky

Predmetný pozemok  sa nachádza v  k.ú. Štvrtok na Ostrove, obec: ŠTVRTOK NA OSTROVE, okres: Dunajská Streda,  je zapísaný na liste vlastníctva č. 1557 vedenom katastrálnym odborom Okresného Dunajská Streda pod B1:

- pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 586/27, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 464 m². Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom bol postavený v roku 1958. Stavba je napojená na rozvod elektrickej energie, plynu a vody, kanalizácie napojenej do obecnej kanalizácie.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk