RD Vajkovce, s.č. 31, okres Košice - okolie Dom

Vajkovce, okres Košice okolie, Vajkovce 31, Vajkovce

136 000,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Vajkovce, obec: VAJKOVCE, okres: Košice - okolie zapísané na liste vlastníctva č. 40 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Košice pod B1 a B2:

a) rodinný dom súpisné číslo 31 postavený na pozemku parc. č. 194/2,

b) pozemok:

parcela registra „C“KN  parc. č. 193, druh pozemku: Záhrada o výmere 1432 m²

parcela registra „C“KN  parc. č. 194/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 617 m²

parcela registra „C“KN  parc. č. 194/2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 117 m²

parcela registra „C“KN  parc. č. 194/3, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m²

parcela registra „C“KN  parc. č. 194/4, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m²,

Podiel 2 x ½ (1/1)

 

Opis predmetu dražby:

A./ Rodinný dom súp. č. 31 je osadený na rovinatom upravenom pozemku parc. č. 194/2 v k.ú. obce Vajkovce v okrese Košice - okolie. Situovaný je v zastavanom území obce v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov na v lokalite IBV, prístupný z verejnej miestnej komunikácie pred domom.  

Rodinný dom bol daný do užívania v r. 1972, postupne v presne nezistenom čase bola prevedená čiastočná rekonštrukcia a modernizácia I.NP aj II.NP - výmena okien, podláh, rekonštrukcia kuchyne, kúpeľne a pod. Dom je napojený na všetky verejné inžinierske siete osadené na ulici pred rodinným domom - kanalizácia, zemný plyn a elektrina, verejný vodovod. Dom má aj vlastnú studňu.

 

TECHNICKÝ  POPIS 

1. Podzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - cementový poter

- Úpravy vonkajších povrchov - obklady fasád - obklady keramické, obklady drevom

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - jednoduché drevené alebo oceľové; okenné žalúzie - plastové

- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla

- Vnútorné rozvody vody - zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

 

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok;  - vápenné a vápenno-cementové hladké

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky;  - samostatnej sprchy;  - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková);  - umývačka riadu (zabudovaná);  - odsávač pár;  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - umývadlo;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

 

2. Nadzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok;  - vápenné a vápenno-cementové hladké

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná

 

B./ Príslušenstvo:

 • drobná stavba: Hospodárska budova na parc. 194/3

Hospodárska budova samostatne stojaca v zadnej časti dvora, jednoduchá murovaná na betónovom základe, je prízemná, bez podpivničenia, má pultovú strechu, základy betónové pásy, zvislá nosná konštrukcia je murovaná z tehál plných pálených hr. 30 cm, strop železobetónový, krov drevený pultový, krytina pozinkovaný plech, bez klampiarskych konštrukcií, vonkajšia striekaný brizolit,  vnútorné omietky hrubé, podlaha hrubý betón, elektroinštalácia svetelná, okno jednoduché, dvere drevené jednoduché.

 • plot od ulice na parc. 194/1

Plot od ulice pred domom, betónový základ, podmurovka murovaná z lomového kameňa, výplň oceľové kované profily výšky 1,00 m, v plote sú kované vráta a vrátka od ulice, predpoklad zriadenia v r. 1973, v dobrom technickom stave.

 • plot medzi dvorom a predzáhradkou pred domom  na parc. 194/1

Pletivo v rámoch s betónovým základom a podmurovkou, ktorá tvorí oporný múr mierneho svahu pred domom, výplň výšky 0,65 m, predpoklad zriadenia 1973

 • prípojka vody na parc. 194/1

Prípojka vody z verejného vodovodu do suterénu domu, celková predpokladaná dĺžka cca. 12,00 bm, V čase obhliadky slúžila svojmu účelu.

 • prípojka kanalizácie na parc. 194/1

Prípojka kanalizácie PVC DN 150 celkovej dĺžky 14,00 m z domu do verejnej kanalizácie pred domom,

 • prípojka zemného plynu na parc. 194/1

Prípojka zemného plynu z verejného rozvodu do suterénu domu, celková predpokladaná dĺžka cca. 15,00 bm, V čase obhliadky slúžila svojmu účelu.

 • spevnená plocha asfaltbetón na parc. 194/1

Spevnená plocha vo dvore z asfaltbetónu, celkom cca. 102,78 m2

 • spevnená plocha okapový chodník pred domom na parc. 194/1

Pred domom z monolitického betónu, celkom cca. 6,86 m2

 • spevnená plocha kamenná dlažba na parc. 194/1

Spevnená plocha z lomového kameňa na betónovom podklade pred garážou, celkom cca. 11,07 m2,

 • spevnená plocha chodník od ulice do domu na parc. 194/1

Z keramickej dlažby na betónovom podklade, celkom cca. 23,69 m2

 • vonkajšie schody do domu na parc. 194/1

Betónové na teréne s povrchom keramická dlažba, celkom cca. 21,65 bm stupňa,

 • altánok vo dvore na parc. 194/1

Altánok vo dvore na spoločnej parcele č. 194/1, jednoduchá drevená konštrukcia, opláštenie čiastočné iba z jednej západnej strany doskami, strecha pultová, krytina plechová, podlaha zámková dlažba, predpoklad zriadenia okolo r. 2005 v dvoch etapách

 • vonkajší záchod na parc. 194/1

Murovaný vonkajší záchod pristavaný ku garáži

 

C./ Pozemky:

Pozemok, parcely registra "C" č.:

- 194/1 - zastavaná plocha nádvorie o výmere 617 m2

- 194/2 - zastavaná plocha nádvorie o výmere 117 m2

- 194/3 - zastavaná plocha nádvorie o výmere 39 m2

- 194/4 - zastavaná plocha nádvorie o výmere 24 m2

tvoria pozemok zastavaný rodinným domom, garážou, hospodárskou budovou a tvoria dvor okolo domu s prístupom z verejnej miestnej komunikácie pred domom, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete.

- 193 - záhrada o výmere 1432 m2

tvorí pozemok - záhradu za rodinným domom, s obmedzenou možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete.

 

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom bol daný do užívania v r. 1972, postupne bola prevedená čiastočná rekonštrukcia a modernizácia. Dom je v dobrom technickom stave okrem suterénu, po čiastočnej rekonštrukcii so štandardným vybavením. Rodinný dom v čase obhliadky bol riadne užívaný. Jeho poloha s ohľadom na centrum mesta je skôr okrajová, vhodná na kľudné bývanie.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk