47 000,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Malý Biel, obec: VEĽKÝ BIEL, okres: Senec, zapísané na liste vlastníctva č. 64 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pod B1:

  1. rodinný dom s.č. 387 postavený na pozemku parc. č. 14/3 a parc. č. 14/4,
  2. pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 14/1 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 159m², parcela registra „C“KN parc. č. 14/3 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65m², parcela registra „C“KN parc. č. 14/4 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55m², 

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 387 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 14/3 a 14/4 v katastrálnom území Malý Biel na ulici Malobielská č.21 . Rodinný dom sa nachádza na okrajovej časti obce so zástavbou v obytnej časti s prevažne rodinnými domami. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť.

Veľký Biel leží na západnej časti Podunajskej nížiny, na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny, na nive Čierne vody. Približne 25 km od hlavného mesta Bratislava a 3 km od okresného mesta Senec. Veľký Biel sa skladá z dvoch obcí - Veľký Biel a Malý Biel. V obec mala vyše 800 rodinných domov a niekoľko obytných domov, ich počet sa neustále zvyšuje a vznikajú tu nové moderné obytné štvrte. Vo Veľkom Bieli sa nachádzajú všetky základné inštitúcie a služby potrebné k pohodlnému bývaniu: materská škola, základná škola, kultúrny dom s detským ihriskom, obchody, športoviská, prevádzky s rôznymi službami (kaderníctvo, masáže, atď.), zdravotné stredisko s lekárňou, kaviarne a bary a v neposlednom rade aj jazero, ktoré je častým cieľom prechádzok a relaxu. Obec organizuje aj pravidelné športové a kultúrne podujatia pre obyvateľov a návštevníkov obce.

Dispozičné riešenie: Ide o rodinný dom, ktorý je tvorený z pôvodne dvoj podštandardne riešených domov. Dispozične ide o stavbu prízemného charakteru. V čase obhliadky sa využívajú tri predné miestnosti (spálňa, kuchyňa, izba), chodba, s ktorej je prístupná kúpelňa s WC. Zadná časť domu je prístupná z dvora a v čase obhliadky nie je užívania schopná.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie pozostáva z N.P. so začitkom užívania v roku 1945 o o rozmeroch 10,00*6,50 = 65,00 m2 a z N.P. so začitkom užívania v roku 1970 o o rozmeroch 8,50*6,50= 55,25 m2, spolu N.P. má výmeru 120,25 m2.

Konštrukčné vyhotovenie Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál plných v skladobnej hr. do 40 cm a deliace konštrukcie sú z tehlových priečkovie. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strechu tvorí krov konštrukčne previazaný s krovom susedného rodinného domu. Samostatne krov nie je oddeliteľný. Krytina strechy je z pálených jednodrážkových škridiel. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky vápenné šťukové a striekaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné miestami hygienicky nevyhovujúce. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, WC a kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne vonkajších otvorov tvoria dvere plastové a okná plastové s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Zadná časť domu je vybavená pôvodnými drevennými dverami a oknami. Podlahy obytných miestností tvoria parkety a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí plynový sporák, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové a kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová rohová, umývadlo, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové a záchod splachovací. Vykurovanie - podľa udania vlastníka pri obhliadke - kovová piecka je nepoužiteľná pre nevyhovujúci komín, radiátory nie sú napojené na žiadny zdroj vykurovania. Teda objekt je bez identifikovaného zdroja vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového  potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu boli identifikované.

B.  Príslušenstvo:

1. Plot uličný jedná sa o oplotenie predné od miestnej komunikácie v dĺžke 7,20 m. Základy z kameňa a betónu, podmurovka je betónová monolitická alebo prefabrikovaná. Výplň plotu je  z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme o výmere 7,56 m2. V oplotení sú po 1 ks  plotové vráta a plotové vrátka obe plechové plné. Začiatok užívania od r. 1970.

2. Oplotenie dvora v celkovej dĺžke 10,80 m. Základy vrátane zemných prác sú  z kameňa a betónu, Výplň plotu je  z betónových prefabrikovaných dosiek do oceľ. alebo bet. stĺpikov o výmere 10,44 m2. V oplotení sú po 1 ks  plotové vráta a plotové vrátka obe plechové plné. Začiatok užívania od r. 1970.

3.  Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 7,00 bm. Je z oceľového potrubia o priemere DN 25 mm vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1970.

4. Vodomerná šachta betónová s oceľovým poklopom vrátane vybaveniao rozmeroch 1,4*1,5*1,45 = 3,05 m3 bola zhotovená v roku 1970.

5. Prípojka kanalizácie v dĺžke 3,00 bm, zhotovená z plastového potrubia o priemere DN 150 mm bola zrealizovaná v roku 1990.

6. Prípojka plynu z oceľového potrubia o DN 25 mmv dĺžke 3,00 bm, bola zrealizovaná v roku 1990.

7. Prípojka el. energie je to NN prípojka, káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm v dĺžke 12,00 bm zhotovená bola  v roku 1945.

8. Spevnená plocha z betónu. Plocha s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o výmere 2,24*19 = 42,56 m2 zhotovená bola  v roku 1970.
9. Šopa z dreva - drevenej  konštrukcie, strecha, čiastočná výplň stien, alebo bez výplne, podlaha o výmere 3,675*3,095 = 11,37 m2 zhotovená bola  v roku 2010.
10. Altánok je zhotovený z drevenej  konštrukcie, strecha, čiastočná výplň stien, alebo bez výplne, podlaha o výmere 3,745*2,757 = 10,33 m2 zhotovená bola  v roku 2010.

C. Pozemky:

Pozemky zapísané pod parc. č. 14/1 o výmere 159 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemky zapísané pod parc. č. 14/3 o výmere 65 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky zapísané pod parc. č. 14/4 o výmere 55 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom – nehnuteľnosť je  určená na individuálne bývanie,  podľa predložených podkladov a zistení pri miestnom šetrení bol pôvodný dom postavený v rokoch 1945 a v roku 1970.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk