RD Veľké Dravce, s.č. 88, okres Lučenec - UPUSTENÉ!!!! Dom

RD s.č. 88, Veľké Dravce, okres Lučenec, Veľké Dravce 88, Veľké Dravce

20 000,00 €

Popis predmetu

OD DRAŽBY BOLO UPUSTENÉ!!!!

 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Veľké Dravce, obec: VEĽKÉ DRAVCE, okres: Lučenec, zapísané na LV č. 642, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec pod B1:

  1. rodinný dom súp. č. 88, postavený na parc. č.: 766 
  2. pozemky:

     parcela registra „C“KN  parc. č.764, druh pozemku: záhrada o výmere 490m²

parcela registra „C“KN  parc. č.765, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 730m²

parcela registra „C“KN  parc. č.766, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 279m²

Podiel   1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 88 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 766 v katastrálnom území Veľké Dravce. Rodinný dom sa nachádza cca 20 km od centra okresného mesta Lučenec, 100 km od krajského mesta Banská Bystrica v centrálnej časti obce tesne pri hlavnom cestnom ťahu cez obec. V blízkosti domu sa nachádza občianska vybavenosť.

Dispozičné riešenie:

Dispozičné riešenie nebolo zistené, nakoľko vlastník nesprístupnil nehnuteľnosť.

Technické riešenie je vypracované bez sprístupnenia nehnuteľnosti. Vypracovanie znaleckého posudku bolo vykonané na základe § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. zákona o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, kde je uvedené: "Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii." . Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov a preto môže byť skutočnosť rozdielna a nemusí zohľadňovať stav aktuálny nehnuteľnosti. Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúci skutočný stav nehnuteľnosti je potrebné sprístupniť nehnuteľnosť na vykonanie znaleckej obhliadky a predloženie všetkých aktuálnych podkladov.

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie (1.PP) o rozmeroch 1,2*(3,16*4,84) = 18,35 m² postavené v r. 1930.

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 60 cm. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy klenbové. Schodisko má povrch z cementového poteru. Úpravy vnútorných povrchov sú vnútorné omietky hrubozrnné. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné. Podlahy tvoria dlažby a cementový poter. Vnútorné rozvody elektroinštalácie je elektroinštalácia svetelná.

1. Nadzemné podlažie (1.NP) o výmere = 279 m² postavené v r. 1930.

Základy sú kamenné bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 60 cm a deliace konštrukcie z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strechu tvorí krov valbový s krytinou strechy na krove z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú fasádne omietky z brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady, ktoré sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené dyhované a okná dvojité drevené s doskovým ostením s dvojvrstv. zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria palubovky a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne je kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo a vodovodné batérie ostatné. Zdrojom vykurovania sú lokálne elektrické konvektory a lokálne na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z liatinového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická istená s poistkami.

B.  Príslušenstvo

1. Drobná stavba: Chliev na parc.č. 765 jedná sa o murovanú stavbu o rozmeroch 7,78*2,56 = 19,92 m² postavaný v roku 1975.

Technické riešenie:  Základy sú bez podmurovky a tvoria ich iba iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy trámčekové s podhľadom. Strechu tvorí krov väznicový valbový, stanový, sedlový, manzardový, na krove pálené obyčajnej škridle. Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hladká omietka, škárované murivo. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hrubá omietka. Podlahy sú hrubé betónové. Vráta sú drevené zvlakové (4 ks).

2. Oplotenie od ulice jedná sa o oplotenie predné od v dĺžke 7,70 m. Základy sú z kameňa a betónu, podmurovka z lomového kameňa, výplň plotu je z murovaný do hrúbky 30 cm z tehál alebo plotových tvárnic o výmere 12,32m2. Plotové vráta 1 ks a plotové vrátka 1 ks sú kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov. Začiatok užívania od r. 1975.

3. Prípojka vody – Jedná sa o vodovodnú prípojku, vrátane navŕtavacieho pásu vyhotovenú z oceľového potrubia o DN 25 mm a dlžke 22 bm. Bola daná do užívania v roku 1975.

4. Domáca vodáreň jedná sa Darling - podľa výkonu. Začiatok užívania od roku 1975.

5. Prípojka kanalizácie – Vyhotovená z kameninového potrubia o DN 125 mm a dĺžke 85 bm. Prípojka kanalizácie bola daná do užívania v roku 1975.

6. Vonkajšie suché WC - vonkajší záchod drevený bez žumpy daný do užívania v roku 1975.

C. Pozemky

Predmetné pozemky  sa nachádzajú  v  k.ú. Veľké Dravce, obec: VEĽKÉ DRAVCE, okres: Lučenec:

- Pozemok zapísaný parcela registra „C“KN  parc. č.764, druh pozemku: záhrada o výmere 490m² so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny.

- Pozemok zapísaný parcela registra „C“KN  parc. č.765, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 730m² - pozemok, na ktorom je dvor

- Pozemok parcela registra „C“KN  parc. č.766, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 279m² na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.                 

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom bol postavený v roku 1930. Stavba je napojená na rozvod elektrickej energie, vody a kanalizácie. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk