RD Veľký Meder, okres Dunajská Streda Dom

Veľký Meder, Kurtaserská 289/117, Veľký Meder

87 500,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa:

  • v k.ú. Veľký Meder, obec: VEĽKÝ MEDER, okres: Dunajská Streda, zapísané na LV č. 1082, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda pod B1 a B2:
  1. dom súp. č. 289, postavený na parc. č.: 4002/1 
  2. pozemky:

     parcela registra „C“KN  parc. č.4002/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 216m²

parcela registra „C“KN  parc. č.4002/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 282m²

parcela registra „C“KN  parc. č.4002/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16m²

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 4002/3 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6334

parcela registra „C“KN  parc. č.4003, druh pozemku: záhrada o výmere 745m²

Podiel   2x 1/2

 

  • v k.ú. Veľký Meder, obec: VEĽKÝ MEDER, okres: Dunajská Streda, zapísané na LV č. 6334, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda pod B1:
  1. garáž súp. č. 3805, postavený na parc. č.: 4002/3 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 3805 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1082.

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom s.č. 289 - zlúčenie stavieb je postavený na pozemku rovinatého až mierne svahovitého charakteru na parcele číslo 4002/1 v katastrálnom území Veľký Meder. Dom sa nachádza v obytnej časti so zástavbou s prevažne rodinnými domami V blízkosti rodinného domu sa nachádza iba základná občianska vybavenosť.

Popis a technické riešenie ohodnocovaného bytu je pravdepodobné, nakoľko vnútorné priestory neboli sprístupnené znalcovi za účelom znaleckej obhliadky. Popis je vyhotovený generovaním programom HYPO pri zohľadnení najpravdepodobnejšieho vyhotovenia. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov, z toho dôvodu je prípustná čiastočná rozdielnosť, ktorá nemusí presne zohľadňovať aktuálny technický stav nehnuteľnosti. Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúceho skutočný technický stav ohodnocovanej nehnuteľnosti je potrebné sprístupniť vnútorné priestory nehnuteľnosti na vykonanie znaleckej obhliadky a predloženie všetkých potrebných aktuálnych podkladov.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie (1.NP) bolo stavané nasledovne v roku 1938 o rozmeroch 10*5,65= 56,50 m² v roku  1958 o rozmeroch 10*4,2+8,40*4,75= 81,9 m² a v roku 1992 o rozmeroch 8,40*3,20 = 26,88 m², spolu 1.NP je 165,28 m².

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm a deliace konštrukcie z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko je z mäkkého dreva bez podstupníc. Strechu tvorí krov valbový s krytinou strechy na krove z pálenej škridle obyčajné jednodrážkové. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, samostatnej sprchy, WC, kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná zdvojené drevené s trojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria parkety a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchýň tvorí sporák elektrický s elektrickou rúrou, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní tvorí vaňa plastová rohová, umývadlo, samostatná sprcha, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové, záchod splachovací bez umývadla. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania tvorí kotol ústredného vykurovania značkové kotly. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

Rodinný dom s.č. 289 – zadná bytová jednotka

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hrúbke do 30cm a deliace konštrukcie z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko je z mäkkého dreva bez podstupníc. Strechu tvorí krov valbový s krytinou strechy na krove z azbestocementových šablón na latách. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vsamostatnej sprchy, WC. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná zdvojené drevené s trojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria parkety a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchýň tvorí drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní tvorí umývadlo, samostatná sprcha, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové, záchod splachovací bez umývadla. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná s automatickým istením.

 

B. Garáž súp. číslo 3805 bola postavená v roku 2012 o rozmeroch 3,4*5,00 = 17,00 m².

Jedná sa o 1. nadzemné podlažie. Základy sú bez podmurovky a tvoria ich iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže. Zvislé nosné konštrukcie tvoria drevené stĺpikové jednostranne obité s dreveným plášťom a zateplenie obvodových stien minerálnou vlnou. Strechu tvorí krov pultový s krytinou strechy na krove z azbestocementových vlnoviek. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí náter. Podlahy sú hrubé betónové.

 

C.  Príslušenstvo

1. Oplotenie od ulice jedná sa o oplotenie predné od v dĺžke 15,95 m. Základy sú z kameňa a betónu, podmurovka betónová monolitická alebo prefabrikovaná, výplň plotu je z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme 19,14m2. Plotové vráta 1 ks a plotové vrátka 1 ks sú kovové plné s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov. Začiatok užívania od r. 1969.

 2. Oplotenie záhrady. Základy vrátane zemných prác sú okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených, v dĺžke 59,00 m, výplň plotu je zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 88,50 m2. Začiatok užívania od r. 1978.

3. Vŕtaná studňa hĺbka 8,00 m. Bola zhotovená v roku 2009.

4. Prípojka vody – Jedná sa o vodovodnú prípojku, podzemný rozvod o DN 25 mm a dlžke14,2 bm. Bola daná do užívania v roku 1991.

5.Vodomerná šachta betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia o objeme 1,02 m3, bola zhotovená v roku 1991.

6. Armatúrna šachta betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia o objeme 1,03 m3, bola zhotovená v roku 1992.

7. Prípojka kanalizácie je zhotovená z PVC  potrubia o DN 150 mm v dĺžke 27,5 bm, zhotovená v roku 1991.

8. Betónové spevnené plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o výmere 0,95*(2,7+10+1,9) = 13,87 m2 zhotovené v roku 1958.

9. Betónové spevnené plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o výmere 19,8*(0,6+0,6+0,6) = 35,64 m2 zhotovené v roku 1976.

10. Betónové spevnené plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o výmere (8,4-0,9)*1,0+1,5*2 = 10,5 m2 zhotovené v roku 1992.

11. Betónové spevnené plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o výmere 6,7*1+2,7*1,7 = 11,29 m2 zhotovené v roku 2008.

12. Betónové spevnené plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o výmere 3,2*1,8 = 5,76 m2 zhotovené v roku 2012.

 

C. Pozemky

Predmetné pozemky  sa nachádzajú v  k.ú. Veľký Meder, obec: VEĽKÝ MEDER, okres: Dunajská Streda,  vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda zapísané na:

 

- LV č. 1082 pod B1 a B2:

- Pozemok zapísaný pod parc. č. parcela registra „C“KN  parc. č.4002/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 216m² na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.

- Pozemok zapísaný „C“KN  parc. č.4002/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 282m²

- Pozemok zapísaný „C“KN  parc. č.4002/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16m²  je postavená garaž označená súpisným číslom

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 4002/3 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6334

parcela registra „C“KN  parc. č.4003, druh pozemku: záhrada o výmere 745m²

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 3805 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1082.

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.  

                                              

Opis stavu predmetu dražby :

Rodinný dom bol postavený po etapách v rokoch 1938, 1958 a dokončený v roku 1992. Stavba je napojená na rozvod elektrickej energie, vody a kanalizácie. Súčasťou dražby je aj garáž so súp. číslom 3805, ktorá bola postavená v roku 2012. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk