Rodinný dom v obci Svodín Dom

Svodín

40 200,00 €

Popis predmetu

Predmet dražby:   Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú.  Maďarský Svodín, obec: SVODÍN, okres: Nové Zámky, zapísané na LV č. 3232, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky:

  • rodinný dom, sup. č. 1174, postavený na pozemku parc. č.: 3701/65 
  • pozemok, parcela registra „C“KN  parc. č. 3701/65   druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 800 m²

Predmet dražby je v podielovom spoluvlastníctve: v podiele 2/4. 2x1/4,

 

Opis predmetu dražby:

A. Rodinný dom súpisné číslo 1174 je postavený na pozemku svahovitého charakteru na parcele číslo 3701/65 v katastrálnom území Maďarský Svodín. Rodinný dom sa nachádza cca 40 km od okresného mesta Nové Zámky a cca 75 km od centra krajského mesta Nitra. V okolí sa vyskytujú prevažne rodinné domy a nebytové stavby pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť.

Dispozičné riešenie:

Stavba rodinného domu je celkovo trojpodlažný objekt, v ktorom sa nachádza čiastočné podpivničenie a prízemia a poschodie s plným využitím zastavanej plochy. V suteréne sa nachádza kotolňa a sklad. Na prízemí sa nachádza obývacia izba, kuchyňa, práčovňa a garáž. Na poschodí sa nachádzajú obytné izby a kúpeľňa.

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie (1.PP) o výmere 10,5*4,92 =  51,66 m2, postavené v roku 1984.

Zvislé nosné konštrukcie z monolitického betónu a deliace konštrukcie z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má úpravu z keramickej dlažby. Úpravy vonkajších povrchov fasádne omietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov vnútorné omietky vápenné štukové. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a okná zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy miestností tvorí cementový poter. Vybavenie tvorí sporák s elektrickou rúrou. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na plyn a kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody z pozinkovaného potrubia len studenej vody. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

1. Nadzemné podlažie (1,.NP) o výmere 6,30*10,70+4,20*10,90 =  113,19 m2, postavené v roku 1984.

Základy betónové a objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie murované z plynosilikátových materiálov v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm a deliace konštrukcie z priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má úpravu z tvrdého dreva. Strecha je plochá jednoplášťová s tepelnou izoláciou. Krytiny na plochých strechách z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky zo škrabaného brizolitu a obklady fasád drevené. Úpravy vnútorných povrchov vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti práčovne, vane, samostatnej sprchy, WC, kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením. Vonkajšie rolety plastové. Podlahy obytných miestností tvoria parkety a podlahy ostatných miestností sú lepené povlakové podlahy. Vybavenie kuchyne tvorí sporák s elektrickou rúrou, drezové umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie práčovne tvorí vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo, samostatná sprcha, vodovodné batérie pákové nerezové, záchod splachovací s umývadlom. Ostatné vybavenie vráta garážové oceľové. Ústredné vykurovanie je riešené ako teplovodrozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická s automatickým istením a bleskozvod. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

2. Nadzemné podlažie (2.NP) o výmere 6,30*10,70+4,20*10,90 =  113,19 m2, postavené v roku 1984.

Zvislé nosné konštrukcie murované z plynosilikátových materiálov v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm a deliace konštrukcie z priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením. Vonkajšie rolety plastové. Podlahy obytných miestností tvoria parkety a podlahy ostatných miestností keramické dlažby. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové, záchod splachovací bez umývadla. Ústredné vykurovanie je riešené ako teplovodrozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná.

 B.  Príslušenstvo

1.Oplotenie od ulice jedná sa o oplotenie predné od v dĺžke 11,30 m. Základy sú z kameňa a betónu, podmurovka murovaná z tehly alebo tvárnic, výplň plotu je z drevenou výplňou vodorovnou alebo zvislou v oceľ. rámoch 10,17 m2. Zabudované sú plotové vráta 1 ks a plotové vrátka 1 ks sú drevené stolárske. Začiatok užívania od r. 1989.

2. Oplotenie pozemku ostatné v dĺžke 45,20 m, základy vrátane zemných prác okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených, výplň je zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 72,32m. Začiatok užívania od r. 1987

3. Murovaný plot. v dĺžke 8,60 m, základy vrátane zemných prác z kameňa a betónu, výplň plotu je murovaný do hrúbky 30 cm z tehál alebo plotových tvárnic o výmere 13,98m2 Začiatok užívania od r. 1989.

4. Prípojka na verejny vodovod jedná sa o prípojku vody z prípojky a rády PVC potrubie

z materiálu o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu v dĺžke 8,50 bm. Zhotovená v r. 1984.

5.Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia o rozmeroch 1,6*0,9*1,2 = 1,73 m3. Zhotovená v r. 1984.

6. Kanalizačná prípojka je zhotovená z plastového  potrubia o DN 150 mm v dĺžke 16,00  bm, zhotovená v roku 1.984

7. Žumpa betónová monolitická aj montovaná o rozmeroch 2,7*3,4*2,2 = 20,2 m3 bola  v roku 1984.

8. Prípojka plynu. Je to prípojka zemného plynu DN 25 mm v dĺžke 8,50 bm  zhotovená bola  v roku 1996.

9. Prípojka na verejnú el. sieť je to NN káblová prípojka zemná Al 4*16 mm*mm v dĺžke 18,00 bm zhotovená bola  v roku 1984.

10. Betónové chodníky, Plochy s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 150 mm o výmere 10,58*0,9+5,2*0,9+8,2*1,3+3,5*4,2+3,8*4,4+2*8,1*0,7 = 67,62 m2 zhotovené boli  v roku 1989.

11. Spevnené plochy – dlažba. Plochy s povrchom dláždeným – kamenným, dlažobné kocky, 120 mm - kladené do malty o výmere 4,4*1,2+1,8*1,2 = 7,44 m2 zhotovené boli  v roku 1984.

12. Vonkajšie a predložené schody sú na  železobetónovej doske alebo nosníkoch s povrchom z cem. poteru,  zhotovené boli  v roku 1989.

C.Pozemky zapísané pod parc. č. 3701/65 o výmere 800 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 1174 evidovanej na pozemku parcelné čislo 3701/65. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

                   

Opis stavu predmetu dražby :

Začiatok užívania stavby je od r. 1984, stavba je ako celok v  technickom stave primeranom zodpovedajúcom veku.  Príslušenstvo bolo budované postupne v termínoch ako je uvedené v popise.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk