rozost. RD Močiar, okr. Banská Štiavnica Dom

rozostavaný RD Močiar, okr. Banská Štiavnica, Močiar, Močiar

30 000,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Močiar, obec: MOČIAR, okres: Banská Štiavnica, zapísané na liste vlastníctva č. 656 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Banská Štiavnica pod B1:

  1. rozostavaný rodinný dom postavený na pozemku parc. č. 10/3,
  2. pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 10/2 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 267m², parcela registra „C“KN parc. č. 10/3 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 126m², parcela registra „C“KN parc. č. 11/2 druh pozemku: záhrada o výmere 332m², parcela registra „C“KN parc. č. 12/1 druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 376m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A.  Rozostavaný rodinný dom postavený na pozemku parc. č. 10/3, zapísané na liste vlastníctva č. 656. Objekt je v čase obhliadky v rozostavanom štádiu bez možnosti bývania.

Nehnuteľnosť nebola sprístupnená na vykonanie obhliadky a preto popis je prevzatý z dodaných podkladov, ktoré boli zadávateľom predložené pre vypracovanie znaleckého posudku na účely konania dobrovoľnej dražby.

Znalecký posudok je vypracovaný bez sprístupnenia nehnuteľnosti. Vypracovanie znaleckého posudku bolo vykonané na základe § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. zákona o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, kde je uvedené: "Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii." . Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov a preto môže byť skutočnosť rozdielna a nemusí zohľadňovať stav aktuálny nehnuteľnosti. Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúci skutočný stav nehnuteľnosti je potrebné sprístupniť nehnuteľnosť na vykonanie znaleckej obhliadky a predloženie všetkých aktuálnych podkladov.

Posúdenie charakteru stavby: Podľa stavebného zákona dom spĺňa požiadavku § 43 d, od . 3 stavebného zákona v zmysle ktorého rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá ma najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie .Taktiež podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 v znení neskorších zmien a doplnkov stavba ma charakter rodinného domu. Viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestnosti určená na bývanie. Predmetný objekt - stavbu - na základe jeho charakteru a súvisiacich podmienok je hodnotený ako rodinný dom , stavba má v skutočnosti:

- jedno podzemné, jedno nadzemné podlažie a stavebne upravené podkrovie

- podzemné podlažie spĺňa požiadavku podzemného podlažia v zmysle STN 734301

- dom s jednou bytovou jednotkou

- dom so samostatným vstupom z verejnej komunikácie

- právny stav v KN druh stavby - rozostavaný rodinný dom - v čase vypracovania znaleckého posudku dom bol evidovaný v KN popisne ako rozostavaný rodinný dom

- dom po dokončení bude užívaný v zmysle predloženého stavebného povolenia na rodinné bývanie

Jedná sa o rozostavaný rodinný postavený do tvaru L, postavený na mierne svahovitom pozemku v zastavanom území obce - na vedľajšej ulici do centra s prístupom po spevnenej miestnej komunikácii s možnosťou napojenia na elektrickú energiu a verejný vodovod.

Vonkajšie úpravy, napojenie na inžinierske siete, príslušenstvo:

- prípojky inžinierskych sieti tvoria neoddeliteľnú súčasť rodinného domu, ich budúce užívanie na základe

  predložených dokladov nie je obmedzené vecným bremenom

- NN prípojka od VN - PS po RS

- vodovodná prípojka o priemere DN 32, PVC potrubie z verejného rozvodu po vodomernú šachtu      osadenú na hranici pozemku, pred rodinným domom a od vodomernej šachty po prestup do domu

 - PVC kanalizácia po dokončení bude napojená do žumpy za rodinným domom - v čaše obhliadky nebola rozostavaná

Dispozičné riešenie:

1. podzemne podlažie (1.PP) o rozmeroch 11*9,5+3,67*5,91 s výmerou 126,19 m2, je  prístupné vnútorným schodiskom, (po dokončení taktiež z dvora), ďalej je tam chodba, technická miestnosť, hobby sklad,

1. nadzemne podlažie (1.NP) o rozmeroch 11*9,5+3,67*5,91 s výmerou 126,19 m2, je prístupné hlavným vstupom do zádveria, ďalej je tam spojovacia chodba so schodiskom do 1 . PP a podkrovia, obývacia izba, kuchyňa, špajza, WC, dvojgaráž , balkón

Podkrovie - o rozmeroch 11*9,5+3,67*5,91 s výmerou 126,19 m2, je prístupné chodbou so schodiskom z 1. NP. Ďalej je tam kúpeľňa, samostatné WC tri obytné miestnosti, dva balkóny.

Hlavné stavebné konštrukcie a technické vybavenie: všeobecná hodnota nedokončenej stavby je počítané ako stavby dokončenej na základe projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom. K vypracovaniu znaleckého posudku bola predložená kompletná projektová dokumentácia v znaleckom posudku.

Ohodnotenie konštrukcií a technického vybavenia je vykonané ne základe predložených podkladov.

Základy sú betónové s vodorovnou hydroizoláciou, bez podmurovky a dom je celoplošne podpivničený. Zvislé nosné konštrukcie z tehál Porotherm hr do 50 cm  a priečky sú murované z tehlových priečkoviek. Strop je keramicky s betónovou zálievkou a s rovným podhľadom, v podkroví drevený trámový s rovným sadrokartónovým zatepleným podhľadom - po dokončení. Schodisko bude monolitické a nástupnice budú z tvrdého dreva, na povalu z mäkkého dreva. Drevený krov so sedlovou je v rôznych výšok hrebeňa strechy. Krytina je ťažká betónová značky Bramac. Klampiarske konštrukcie strechy budú tvoriť žľaby, zvody z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou a na parapetoch bude hliníkový plech. Vonkajšie úpravy bude tvoriť fasáda so zateplením s omietkou na baze umelých látok. Vnútorné povrchy budú tvoriť vápenné omietky hladené s náterom a keramické odklady medzi kuchynskou linkou a pri sporáku, v kúpeľni, ako aj obklad vane, samostatného sprchovacieho kúta a WC. Podlahy v obytných miestnostiach bude tvoriť drevená laminátová plávajúca podlaha a v ostatných miestnostiach bude keramická dlažba. Okná budú plastové s termoizolačným dvojsklom a medziokennými plastovými žalúziami. Dvere budú drevené dyhové v drevnej obložkovej zárubni a vchodové budú z PVC s presklením. Vráta budú s diaľkovým ovládaním výsuvné so zateplením. Rozvody studenej vody a TÚV ako aj kanalizácie budu z PVC potrubia a príprava TÚV je v kombinácii s elektrickým ohrevom a s ohrevom cez kotol na tuhé palivo. Vykurovanie bude kombinované teplovodné, a vykurovacie telesá budú osadené oceľové panelové. Zdrojom vykurovania bude kotol na tuhe palivo a krb s vyhrievacou vložkou. Elektroinštalácia bude svetelná i motorická ako aj bleskozvod. Vybavenie kuchyne bude tvoriť kuchynská linka drevená, drez na báze umelých látok s pákovou nerezovou batériou s uzatvárateľným sifónom, elektricky sporák s keramickou platňou s teplovzdušnou rúrou, zabudovaná umývačka riadu a chladnička s mrazničkou, digestor. Vybavenie kúpeľne a WC bude tvoriť umývadlo keramické s pákovou nerezovou batériou, WC splachovacie so zabudovanou nádržkou, vaňa plastová rohová s nerezovou pákovou batériou so sprchou, sprchovací kút s pákovou nerezovou batériou so sprchou

Technicky stav: Je to rozostavaná stavba rodinného domu bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti.

 

B.  Príslušenstvo

1. Prípojka vody v dĺžke 15,00 bm z verejného rozvodu po vodomernú šachtu osadenú na hranici pozemku, pred rodinným domom a od vodomernej šachty po prestup do domu. Je zhotovená  z PVC potrubia DN 32 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 2005.

2. Prípojka na el rozvodnú sieť je to káblová prípojka zemná Al 4*25 mm*mm v dĺžke 22,00 bm zhotovená bola  v roku 2004.

3. Vodomerná šachta betónová, s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia, o rozmeroch 1,5*1,4*1,2 = 2,52 m3 . Bola zhotovená v roku 2004.

C. Pozemky  sú vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Banská Štiavnica, k.ú. Močiar obec: MOČIAR, okres: Banská Štiavnica, pod B1 na: LV č. 656 a to pozemky:

-parcela registra „C“KN parc. č. 10/2 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 267m²,

-parcela registra „C“KN parc. č. 10/3 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 126m²,

-parcela registra „C“KN parc. č. 11/2 druh pozemku: záhrada o výmere 332m²,

-parcela registra „C“KN parc. č. 12/1 druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 376m²,

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce Močiar.

                                                              

Opis stavu predmetu dražby :

Rozostavaný rodinný dom postavený na pozemku parc. č. 10/3, zapísané na liste vlastníctva č. 656 je súčasne  v rozostavanom štádiu bez možnosti bývania.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk