rozostavaný RD Mužla (okres Nové Zámky) Dom

rozostavaný RD, Mužla

50 500,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Mužla, obec: MUŽLA, okres: Nové Zámky, zapísané na LV č. 4907, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky pod B1:

  1. rozostavaná budova postavená na  pozemku  parc. č. 1972/48
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 1972/28 druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 375m², pozemokparcela registra „C“KN  parc. č. 1972/48, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 127m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 1972/48 v katastrálnom území obce Mužla. Rodinný dom sa nachádza v okrajovej časti obce so zástavbou s prevažne rodinnými domami s dostatočnými dopravnými možnosťami. Obec Mužla leží v Podunajskej nížine na južnom okraji Hronskej tabule, 7 km na západ od Štúrova , medzi Dunajom a železničnou traťou, na štátnej ceste 1/63 Komárno - Štúrovo . Hranice katastrálneho územia susedia s katastrom Štúrova časť Obid, Kamenný Most, Ľubá, Belá, Šarkan, Gbelce, Búč, Kravany nad Dunajom a Dunaj, ktorý tvorí št.hranicu s Maďarskom.Po obvode intravilánu sa nachádza z troch strán pôdny fond a z južnej strany je to pohraničná rieka Dunaj. Zo severu tvorí hranicu katastra železničná traf a št. cesta č.509 - Nové Zámky - Štúrovo a zo západu hranica okresu Komárno.

 

Dispozičné riešenie: Dispozícia rodinného domu je odhadovaná len na základe predloženého znaleckého posudku, nakoľko samotný objekt nebol sprístupnený.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 10,40*12,44+1,80*3,30 =  135,32 m2

Technický popis je generovaný z programu HYPO a nemusí sa zhodovať so skutočnosťou nakoľko rodinný dom nebol sprístupnený na vykonanie obhliadky. Rozpočtový ukazovateľ je prevzatý z predloženého znaleckého posudku a nebol overený so skutočnosťou. Rozsah dokončenia a rozsah vyhotovenia sa preto nemusí zhodovať so skutočnosťou a po sprístupnení objektu je možné vyhotoviť doplnok znaleckého posudku so zohľadnením skutočného prevedenia objektu.

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strechu tvorí krov s valbami s krytinou strechy na krove z betónovej škridle Bramac. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - čiastočné. Úpravy vonkajších povrchov sú fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady budú v prevažnej časti kúpeľne, vane, samostatnej sprchy, WC a kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov budú tvoriť dvere plné a zasklené dyhované. Okná sú plastové s viacvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností budú tvoriť veľkoplošné parkety a podlahy ostatných miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne bude tvoriť sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou, umývačka riadu, odsávač pár, drezové umývadlo s ovládaním uzáveru sifónu a odkvapkávačom na zeleninu, zabudovaným odpadkovým košom. Kuchynská linka bude z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne bude tvoriť vaňa plastová rohová, umývadlo, bidet, samostatná sprcha. Vodovodné batérie budú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla a pákové nerezové. Záchod bude splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Ostatné vybavenie bude tvoriť kozub s vyhrievacou vložkou a vstavané skrine. Ústredné vykurovanie je podlahové elektrické. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody bude zásobníkový ohrievač elektrický. Vnútorné rozvody kanalizácie je z plastového potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická s automatickým istením a bleskozvod.

 

B.  Príslušenstvo:

1. Prípojka vody na verejný vodovod. Vodovodné prípojky a rády  z PVC o DN 25 mm vrátane navŕtavacieho pásu, dĺžka 18,5 bm. Prípojka bola zrealizovaná v r. 2014

2. Prípojka kanalizácie do žumpy z  potrubia plastového o DN 110 mm, dĺžka 3,50 bm. Bola zrealizovaná v r. 2014.

3. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná, s objemom  12,00 m3. Bola zrealizovaná v r. 2017.

4. Prípojka na verejný rozvod el. energie. Jedná sa o NN káblovú prípojku vzdušnú  Cu 4*16 mm*mm o dĺžke 32 bm. Bola zrealizovaná v r. 2014.

 

C. Pozemky:

Pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Mužla, obec: MUŽLA, okres: Nové Zámky, zapísané na LV č. 4907, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky pod B1:

- pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 1972/28 druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria   o výmere 375m²,

parcela registra „C“KN  parc. č. 1972/48, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 127m²,

Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla je postavený na pozemku rovinatého charakteru.

 

Opis stavu predmetu dražby :

Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla je postavený na pozemku rovinatého charakteru v katastrálnom území obce Mužla v okrajovej časti obce so zástavbou s prevažne rodinnými domami s dostatočnými dopravnými možnosťami. Začiatok užívania domu z podkladov je rok 2015 nie je však známe či bolo vydné kolavdačne rozhodnutie, keďže sa jedná o rozostavaný rodinný dom nakoľko rodinný dom nebol sprístupnený na vykonanie obhliadky. Začiatok užívania u otatných objekto v je uvedené pri ich popise.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk