rozostavaný RD Turie, okres Žilina Dom

rozostavaný RD Turie, okres Žilina, Turie, Turie

81 200,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Turie, obec: TURIE, okres: Žilina, zapísané na listoch vlastníctva vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Žilina a to:

LV č. 1149, pod B1:

rozostavaná stavba postavená na  pozemku parc. č. 945/2

Podiel 1/1

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na liste vlastníctva číslo 225.

 

LV č. 225, pod B1:

pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 945/1 druh pozemku: záhrada o výmere 364m², parc. č. 945/2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 287m², parc. č. 945/3 druh pozemku: záhrada o výmere 288m²,

Podiel 1/1

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 945/2 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1149.

 

Opis predmetu dražby:

A. 1. Rodinný dom jedná sa o rozostavanú stavbu bez označenia súpisným číslom ktorá  je postavená na parcele č. 945/2 v obci Turie.

Dispozičné riešenie:

Rozostavaná stavba je dvojpodlažný objekt. Dispozičné riešenie nie je v čase obhliadky zisťovaný, nakoľko vlastník neumožnil vykonať miestnu obhliadku spojenú so zisťovaním technického vyhotovenia a technického stavu objektu.

Technické riešenie:

Technické riešenie objektu a jednotlivých konštrukčných prvkov je čerpané z dodaných podkladov, nakoľko vlastník neumožnil vykonať znaleckú obhliadku. Preto znalecký posudok bude vyhotovený podľa dostupných podkladov. Popis je generovaný programovým vybavením a nemusí sa zhodovať so skutočnosťou.

1. Nadzemné podlažie (1.NP) s rozmermi 10,2*9,2+0,45*6,65 o výmere 96,83 m2, ktoré bolo postavené v r.1977 a následne až doteraz prebieha prestavba.  Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie je sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo) a deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má povrch z tvrdého dreva. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú vo WC, kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák elektrický, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové s ovládaním uzáveru sifónu. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vodovodné batérie pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla a pákové nerezové. Záchod je splachovací s umývadlom. Ostatné vybavenie tvorí kozub s uzatvoreným ohniskom. Ústredné vykurovanie tvorí teplovod k radiátorom. Zdrojom vykurovania tvorí kotol ústredného. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je  kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod svietiplynu zemného plynu.

2. Nadzemné podlažie (2.NP) s rozmermi 10,2*10,3+0,45*6,65 o výmere 108,05 m2, ktoré bolo postavené v r.1977 a následne aj tu až doteraz prebieha prestavba.

Zvislé nosné konštrukcie je sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo) a deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Strecha je pultová s krytinou strechy na krove pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností sú veľkoplošné parkety a podlahy v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Ústredné vykurovanie tvorí teplovod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. - Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového a azbestocementového potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a bleskozvod

 

B.  Príslušenstvo

1. Drobná stavba: sklad o rozmeroch 5,00*5,00 = 25,00 m2 je zhotovený z drevenej konštrukcie,  základy bez podmurovky iba základové pásy,  zvislé konštrukcie drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, plechovým alebo azbestocementovým plášťom, strop je trámčekový s podhľadom, krov je hambálkový, krytina je plechová z hliníka, vonkajšia úprava povrchov je striekaný brizolit, vnútorná úprava povrchov je napustenie impregnáciou. Dvere sú hladké plné alebo zasklené, podlahe je keramická dlažba, elektroinštalácia je len svetelná, lokálne vykurovanie akumulačné kachle (1 ks).  Začiatok  užívania v roku 2006.

2. Plot – oplotenie z ulice, jedná sa o oplotenie predné od miestnej komunikácie v dĺžke 1,60 m. Základy z kameňa a betónu, podmurovka je murovaná z tehly alebo tvárnic.  Výplň plotu je murovaný do hrúbky 30 cm z tehál alebo plotových tvárnic  o výmere 1,68 m2. Vráta a vrátka  sú drevené tesárske po 1 ks. Začiatok užívania od r. 2002.

3 Plot: Oplotenie ostatné v dĺžke 51,00 m. Základy okolo stĺpikov z kameňa a betónu, výplň plotu zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 76,50 m2 . Začiatok užívania od r. 1984.

4. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 35,00 bm. Je z oceľového potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1982.

5. Kanalizačná prípojka je zhotovená z plastového  potrubia o DN 110 mm v dĺžke 30,00 bm, zhotovená v roku 2008.

6. Prípojka kanalizácie do žumpy  v dĺžke 2,00 bm, zhotovená z  plastového  potrubia o DN 110 mm bola zrealizovaná v roku 1982.

7.  Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o objeme 4,00  m3, ktorá bola zhotovená v roku 1982.

8. Prípojka zemného plynu  o priemere DN 25 mm v dĺžke 35,00 bm zhotovená bola  v roku 1998.

9. Prípojka el. energie je to NN káblová prípojka zemná Al 4*10 mm*mm v dĺžke 35,00 bm zhotovená bola  v roku 1972.

10. Spevnené plochy.  Plochy s povrchom dláždeným – ostatné. Betónové dlaždice - kladené do betónu o rozmeroch 3,5*1,05 = 3,68 m2 , zhotovené v roku 2008.

11. Spevnené plochy.  Plochy s povrchom dláždeným – ostatné. Betónové dlaždice - kladené do betónu o rozmeroch 5,95*1,9 = 11,31 m2  , zhotovené v roku 2005.

12. Oporný múr.  Betónový – monolitický o rozmeroch 0,3*5,59*2+0,3*1,6*2*2 = 5,27 m3, zhotovené v roku 2005.

13. Vonkajšie schody. Vonkajšie a predložené schody betónové na terén s povrchom z keramickej dlažby

o rozmeroch 3*1,05 = 3,15 bm stupňa, zhotovené v roku 2005.

14. Bazén, laminátový o rozmeroch 3,14*1,5*2,5 = 11,78 m3 , zhotovený v roku 2008.

 

C. Pozemky

Pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 945/1 druh pozemku: záhrada o výmere 364m²,

Pozemok- parcela registra „C“KN parc. č. 945/2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 287m²,

Pozemok- parcela registra „C“KN parc. č. 945/3 druh pozemku: záhrada o výmere 288m²,

Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce Turie.

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Rozostavaný rodinný dom bol postavený v r. 1977 a následne až doteraz prebieha jeho prestavba. Rozostavaný dom je obývaný.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk