Licitátor-hlavička
 
 

Banka

Ukladanie do prasiatka
Ak klient banky svoje záväzky z úverovej zmluvy riadne nespláca, nemá záujem o spoluprácu a nekomunikuje s bankou, jednou z možností riešenia je vyhlásenie mimoriadnej splatnosti pohľadávky. Banka je oprávnená uspokojiť svoju pohľadávku realizáciou záložného práva, teda predajom nehnuteľnosti či hnuteľnosti v dobrovoľnej dražbe alebo v exekúcii. Predaj nehnuteľnosti v dobrovoľnej dražbe je pre banku podstatne jednoduchší, najmä rýchlejší (do 60 dní) a lacnejší (0,5 - 6% z ceny nehnuteľnosti) v porovnaní s exekúciou, ktorá je neporovnateľne drahšia (cca 20% z ceny nehnuteľnosti) a zdĺhavejšia ( aj niekoľko rokov).

Banka pritom uskutoční predaj nehnuteľnosti v dobrovoľnej dražbe prostredníctvom osoby oprávnenej na výkon dobrovoľnej dražby. Ak sa stane, že sa nehnuteľnosť predá za viac ako je dlžoba, zvyšok peňazí banka v zmysle platných právnych predpisov vydá dlžníkovi. V prípade, ak pohľadávka banky nebude v plnej výške uspokojená, banka môže pokračovať vo vymáhaní pohľadávky ďalšími spôsobmi, a to vymáhaním súdnou cestou, v exekučnom konaní, podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok klienta a podobne.

O tom, že inštitút verejnej dražby je v súčasnosti pre banky najefektívnejším spôsobom uspokojovania pohľadávok ( realizácie záložného práva) svedčí fakt, že takmer všetky slovenské banky realizujú uspokojovanie pohľadávok prostredníctvom dobrovoľných dražieb, na čom sa naša spoločnosť aktívne podieľa. Nepožadujeme preddavky na náklady dražby . Dražby vykonávame na území celého Slovenska. Pri speňažení predmetov dobrovoľných dražieb kladieme dôraz na propagáciu a informovanosť prostredníctvom zmluvných lokálnych alebo celoslovenských médií, elektronických médií, spolupracujeme s niektorými lokálnymi realitnými kanceláriami. Dobré skúsenosti máme s vyhľadávaním primerane vhodných potencionálnych účastníkov dražby z vlastnej databázy solventných klientov, fyzických či právnických osôb (rozsiahla databáza kontaktov na obchodné spoločnosti, FO podnikateľov v regiónoch podľa predmetu ich činnosti), osobným kontaktom či písomnou ponukou. V prípade požiadaviek klienta zabezpečujeme simultánny preklad dražby do anglického a nemeckého jazyka a zaznamenávame dražby na elektronické média. Naši klienti sú chránení okrem profesionality aj zákonným poistením zodpovednosti za škody spôsobenej výkonom činnosti.

Medzi našich klientov v oblasti organizovania dražieb patria významné banky ako napríklad Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Ľudová Banka, Slovenská záručná a rozvojová banka, verejné inštitúcie Fond národného majetku, súkromné spoločnosti Slovenské elektrárne, či správcovia bytov ako Okresné stavebné bytové družstvo Nitra, Službyt Levice a ďalšie spoločnosti, ktorých zoznam nájdete na stránke Naši partneri.

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk