Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii NajaktuĂĄlnejĹĄie draĹžby


RD s.č. 5 Malý Krtíš

Predmet dražby : RD, Osloboditeľov 5/10, Malý Krtíš
Najnižšie podanie : ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : Malý Krtíš
Kraj : BB    
Popis predmetu : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Malý Krtíš, obec: Malý Krtíš, okres: Veľký Krtíš, zapísané na LV č. 14, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Veľký Krtíš pod B1: a) rodinný dom súp. číslo 5, postavený na pozemku parc. č. 288 b) pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 288, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1294m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 289, druh pozemku: Záhrady o výmere 1809m², Podiel 1/1 Opis predmetu dražby: A) RODINNÝ DOM súpisné číslo 5, je murovaný, JKSO 803 7 /dvojbytový/, ktorý má jedno podzemné (72,39 m²), jedno nadzemné (272 m²) a jedno podkrovné podlažie (213,23 m²). Rodinný dom bol podľa predložených podkladov daný do užívania v roku 1990. Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke 1-2 m so zvislou izoláciou, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové múry suterénneho podlažia je z monolitického betónu, nadzemné podlažia sú z tehlového muriva v hrúbke 37,50 cm, deliace konštrukcie sú murované. Stropy nad suterénom a prízemím sú keramické montované s rovnými podhľadmi, nad podkrovím drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha je sedlová, krytina je z vlnitých AZC šablón, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú vápennocementové hladké, vnútorné omietky vápenné štukové hladké. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké alebo zasklené dyhované, podlahy v obytných miestnostiach sú v prízemí prevažne z keramických dlažieb v podkroví povlakové textilné, v suterénnom podlaží a v ostatných miestnostiach prevláda keramická dlažba. Dom je napojený na elektrickú energiu /elektrický rozvádzač je s poistkovými automatmi/, prípojku vody, kanalizáciu aj prípojku zemného plynu z verejných sietí. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je kotol na tuhé palivo a aj plynový kotol, na ohrev TÚV slúži zásobníkový ohrievač, radiátory sú oceľové, v obývacej izbe prízemia je krb. Dispozične sa v suteréne domu nachádzajú chodba so schodiskom, vodáreň so studňou, kotolňa, práčovňa a dva sklady. V miestnosti kotolne sú plynový kotol, kotol na tuhé palivo a zásobníkový ohrievač TÚV, v práčovni je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom a nástenné umývadlo, steny práčovne sú s keramickými obkladmi, vo vodárni je kopaná studňa a domová vodáreň. V prízemí domu sú závetrie, vstupné zádverie, chodba so schodiskom, štyri izby, kúpeľňa, WC, kuchyňa, sklad, garáž, pracovňa, dielňa a loggia. V kuchyni je linka na báze dreva dĺžky 3,40 m s nerezovým drezom, obyčajnou batériou a kombinovaným plynový sporákom, za linkou sú keramické obklady, v kuchyni je aj sporák na tuhé palivo. V kúpeľni prízemia sú smaltovaná vaňa s keramickým obkladom a umývadlo, batérie sú obyčajné, steny sú s keramickými obkladmi, samostatné WC je s umývadlom a keramickými obkladmi stien. V obývacej izbe prízemia je krb. V podkroví sú chodba so schodiskom, päť izieb, kuchyňa, kúpeľňa s WC, špajza a loggia. V kuchyni je linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 2,40 m s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, kombinovaným plynový sporákom s elektrickou rúrou, v kúpeľni sú smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo a WC, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi. B) PRÍSLUŠENSTVO: 1, Letná kuchyňa na parc.č. 288 je prízemný objekt (30 m²) postavený v zadnej časti dvora za domom, k letnej kuchyni sú pristavané murované chlievy. Letná kuchyňa je postavená z tehlových murív, základy sú betónové pásové, strop drevený trámový s rovným podhľadom, strecha je plochá, s miernym pultovým spádom, krytina z AZC vlnoviek, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú s cementovým poterom, vonkajšie aj vnútorné omietky vápenné hladké, okno drevené zdvojené, dvere drevené otváravé dvojkrídlové. Podľa zistení pri miestnom šetrení bola stavba postavená v roku 2003. 2. Murované chlievy, o rozmeroch 8,50 x 4,00 = 34,00 m², bez súp.č. na parc.č. 288 je prízemný objekt pristavaný k letnej kuchyni, stavba je postavená z tehlových murív, základy sú betónové pásové, strop nie je vyhotovený, strecha je plochá, s miernym pultovým spádom, krytina z AZC vlnoviek, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú s cementovým poterom, vonkajšie aj vnútorné omietky vápenné hladké. Začiatok užívania rok 2003. 3. Prístrešok, drev. konštr. začiatok užívania rok 2003. 4. Oplotenie uličné drevené o rozmeroch dĺžka 24,00*0,90 = 21,60 m2. 5. Oplotenie z drôteného pletiva o rozmeroch dĺžka 126,00*1,50 = 189,00 m2 6. Kopaná studňa, o priemere 1000 mm a hĺbky 4,00 m. 7. Vodovodná prípojka, prípojka kanalizácie, prípojka plynu, spevnené plochy s povrchom z monolitického betónu, oporný múr betónový, oporný múr kamenný, podzemná pivnica, domáca vodáreň- darling, záhradné jazierko C) POZEMKY: Zastavané plochy a nádvoria – 1294m² a záhrady – 1809 m² Na základe miestneho šetrenia a na základe dodaných podkladov je možné konštatovať, že na posudzovanej nehnuteľnosti neexistujú žiadne závady. Stavebno - technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti, a svedčí o normálnom využívaní rodinného domu na bývanie, a o vykonávanej bežnej údržbe domu. Začiatok užívania rodinného domu je rok 1990, ostatné objekty sa začali užívať od roku 1988 až po 2003.
Kategória bytu : (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : Dražba sa pripravuje.
Čas konania dražby :
Miesto konania dražby : Hotel Astrum Laus, Ul. P.O. Hviezdoslava 5859/2A, Levice, salónik na 1. poschodí
Do konania dražby :
Navrhovateľ : PSS, a.s.
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o., Kpt. Nálepku 31, 934 05 Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, IBAN: SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 032017, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kpt. Nálepku 31, 934 05 Levice, 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., kpt. Nálepku 31, 934 05 Levice, 4. v hotovosti k rukám dražobníka, 5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 15.000 ,-EUR
Obhliadka predmetu :
Všeobecná hodnota : 109.000 ,-EUR
Najnižšie podanie : ,-EUR
Minimálne prihodenie : 1.100 ,-EUR
Kolo dražby :2
Kontaktná osoba :Ing. Štefan Ágh, pamasalv@gmail.com,
tel.: 0907303983
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka : Dražba sa pripravuje, v prípade záujmu kontaktujte dražobnú spoločnosť.

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk