Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii draĹžby


RD Dubnica nad Váhom

Predmet dražby : RD ul.Gagarinova 975/6, Dubnica nad Váhom
Najnižšie podanie : ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : Dubnica nad Váhom
Kraj : TN    
Popis predmetu : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Dubnica nad Váhom, obec: Dubnica nad Váhom, okres: Ilava, zapísané na LV č. 1293, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Ilava pod B1, B2 a B3: a) rodinný dom súp. číslo 975, postavený na pozemku parc. č. 1580/39 b) pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 1580/39, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 599 m², Podiel 1/1 Opis predmetu dražby: Rodinný dom č.súp. 975 je samostatne stojaci murovaný rodinný dom, ktorý má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia, má plochú strechu, bočná garážová časť domu je jednopodlažná. Popis bytového domu: Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke 1-2 m so zvislou izoláciou, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové múry sú z tehlového muriva v hrúbke 37,5 cm, deliace konštrukcie sú murované. Stropy sú železobetónové prefabrikované s rovnými podhľadmi, strecha je plochá jednoplášťová, krytina je živičná, z natavených asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, okná drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké alebo zasklené dyhované, podlahy v obytnej miestnosti prízemia sú plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v obytných miestnostiach poschodia prevažne povlakové z PVC, v ostatných miestnostiach prevláda keramická dlažba, v suterénnom podlaží cementový poter, schodisko do suterénu je z PVC povrchmi, na poschodie drevené bez podstupníc. Dom je napojený na elektrickú energiu /elektrický rozvádzač je s poistkovými automatmi/, prípojku vody, kanalizáciu aj prípojku zemného plynu z verejných sietí. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je plynový kotol v suteréne, na ohrev TÚV slúži zásobníkový ohrievač prepojený s kotlom ÚK, radiátory sú oceľové panelové. Dispozične - suteréne domu o rozmeroch 10,80*7,40+1,40*4,20 s výmerou 85,80 m² sa nachádzajú chodba so schodiskom, práčovňa, špajza, tri sklady a plynomerňa, v najväčšom zo skladov sú umiestnené kotol ÚK a zásobníkový ohrievač TÚV. V práčovni je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, obyčajnou batériou a sprchový kút s pákovou nerezovou batériou. - v prízemí domu o rozmeroch 10,80*7,40+6,30*5,40+1,95*0,37 s výmerou 114,66 m² sú závetrie, vstupné zádverie, chodba, WC s umývadlom, garáž, hala so schodiskom, kuchyňa, obývacia izba a zadný balkón so vstupom do obývacej izby a vonkajšími schodmi do záhrady. V kuchyni je linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 4,00 m s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou a kombinovaným plynovým sporákom s elektrickou rúrou a digestorom, za linkou sú keramické obklady. WC v prízemí je s umývadlom, pákovou batériou a keramickými obkladmi stien. - na poschodí o rozmeroch 10,80*7,40 s výmerou 79,92 m² sú chodba so schodiskom, štyri izby, kúpeľňa, WC a balkón. V kúpeľni je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, dve umývadlá, bidet, batérie sú pákové nerezové, steny sú s keramickými obkladmi, samostatné WC je s umývadlom a keramickými obkladmi stien. Opis stavu predmetu dražby : Na základe miestneho šetrenia a na základe dodaných podkladov je možné konštatovať, že na posudzovanej nehnuteľnosti neexistujú žiadne závady. Stavebno - technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti, a svedčí o normálnom využívaní rodinného domu na bývanie, a o vykonávanej bežnej údržbe domu. Rodinný dom bol podľa predložených podkladov daný do užívania v roku 1984.
Kategória bytu : (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : Dražba sa pripravuje.
Čas konania dražby :
Miesto konania dražby :
Do konania dražby :
Navrhovateľ : Tatra banka, a.s.
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o., Kalvínske námestie 2, 934 01 Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú. SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 402017, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 4. v hotovosti k rukám dražobníka, 5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 15.000 ,-EUR
Obhliadka predmetu :
Všeobecná hodnota : 96.000 ,-EUR
Najnižšie podanie : ,-EUR
Minimálne prihodenie : 200 ,-EUR
Kolo dražby :3
Kontaktná osoba :Mgr. Štefan Ágh, darpamasa@gmail.com,
tel.: 0915360193
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka : Dražba sa pripravuje, v prípade záujmu kontaktujte dražobníka.

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk