Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii draĹžby


RD Sebedín -Bečov (BB)

Predmet dražby : RD č. 45 v obci Sebedín - Bečov, okres Banská Bystrica
Najnižšie podanie : ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : Sebedín
Kraj : BB    
Popis predmetu : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Sebedín, obec: SEBEDÍN - BEČOV, okres: Banská Bystrica, zapísané na LV č. 202, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Banská Bystrica pod B2: a) rodinný dom súp. číslo 45 postavený na pozemku parc. č. 48/1 b) pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 48/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 271 m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 48/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 266 m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 48/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m², Podiel 1/1 Opis predmetu dražby: Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Sebedín-Bečov, okres Banská Bystrica, konkrétne v časti Sebedín. Obec leží v prírodnom prostredí na rozhraní banskobystrického a zvolenského okresu, má 368 obyvateľov /údaj k 31.12.2016/, je vzdialená cca 15 km od krajského mesta Banská Bystrica. V danom mieste je prevažne individuálna bytová výstavba. Veľmi vhodná lokalita na chalupárenie. Dom je prístupný po cestnej komunikácii v mieste je základná občianska vybavenosť, t.j. nachádzajú sa tu obchody so základným spotrebným tovarom, prímestská hromadná doprava je autobusová. V okolí stavby je životné prostredie bez zjavného poškodenia. 1. Rodinný dom č.súp. 45 je samostatne stojaci murovaný rodinný dom, ktorý má jedno čiastočné podzemné a jedno nadzemné podlažie, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Popis rodinného domu: Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke 1-2 m so zvislou izoláciou a je prístupné priamym vstupom z dvora domu po vonkajších schodoch, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové múry sú z kamenného muriva v hrúbke do 60 cm, sú dodatočne zateplené kontaktným systémom, deliace konštrukcie sú murované. Stropy nad suterénom sú klenbové, osadené do oceľových nosníkov, nad prízemím drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha je sedlová, krytina škridlová obyčajná pálená, klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené. Vonkajšie omietky sú silikátové hladké, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, okná plastové, dvere drevené plné hladké alebo zasklené dyhované, podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach prevláda keramická dlažba, v suterénnom podlaží cementový poter. Dom je napojený na elektrickú energiu /elektrický rozvádzač je s poistkovými automatmi/, prípojku vody a kanalizáciu do vlastnej ČOV, prípojku zemného plynu nemá. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je krb s uzatvoreným ohniskom a teplovodnou vložkou, na podporné vykurovanie slúži ďalšia pec na tuhé palivo, na ohrev TÚV slúži elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kúpeľni, radiátory sú oceľové panelové. Dispozične -v suteréne domu o rozmeroch 1,2*(4,55*4,35) s výmerou 23,75 m² sa nachádza jedna miestnosť pivnice /skladu/ prístupná vonkajšími schodmi z dvora domu. - v prízemí o rozmeroch 20,65*6,10 s výmerou 125,97 m² sú: vstupné zádverie, kúpeľňa s WC, kuchyňa a dve izby. V kuchyni je murovaná linka rozvinutej dĺžky 5,40 m s drezom z tvrdeného plastu, pákovou nerezovou batériou, sklokeramickou varnou doskou s digestorom, elektrickou rúrou, za linkou sú keramické obklady. V kúpeľni je rohová vaňa s vírivkou, sprchový kút, umývadlo a WC, batérie sú pákové nerezové, steny sú s keramickými obkladmi. 2. Príslušenstvo: 2.1 Kôlňa postavená na parc. č. 48/1. Jedná sa o drobnú stavbu kôlne, ktorá je pristavená k zadnej časti domu, ide o jednopodlažnú murovanú stavbu so sedlovou strechou, základy sú betónové pásové, zvislé konštrukcie murované kamenné, strop je drevený s viditeľnými trámami, krov sedlový, krytina škridlová, klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené, dvere sú drevené zvlakové, okno jednoduché, podlahy nie sú vyhotovené, elektroinštalácia svetelná. Podľa zistení pri miestnom šetrení bola stavba postavená v roku 1945. 2.2 Ploty na parc. č. 48/2, 48/3. Dĺžka plotu je 34,00 m o ploche 47,60m2 + 1 ks plotové vráta. Plot bol postavený v roku 1980. 2.3 Vodovodná prípojka na parc. č. 48/1. Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu o celkovej dĺžke 2,00 bm, bola postavená v roku 2010. 2.4 Vodomerná šachta na parc. č. 48/1 je betónová s oceľovým poklopom, vrátane vybavenia o výmere 1,00*1,00*1,50 = 1,5 m3 bola postavená v roku 1990. 2.5 Kanalizačná prípojka do ČOV na parc. č. 48/1. Prípojka kanalizácie DN 150 mm, o celkovej dĺžke 7,00 bm, bola postavená v roku 2010. 2.6 Čistiareň odpadových vôd na parc. č. 48/1. Malé čistiarne odpadových vôd vrátane technológie, bola postavená v roku 2010. 2.7 Spevnené plochy na parc. č. 48/3, č. 48/2. Z lomového kameňa - kladené do betónu a vyškárované o výmere 4,00*6,00+1,00*3,00+3,00*4,10+1,00*10,00 = 49,3 m2 boli postavené v roku 2013. 2.8 Vonkajšie schody na parc. č. 48/1. Na železobetónovej doske alebo nosníkoch s povrchom z cem. poteru boli postavené v roku 1945. 2.8 Podzemná pivnica na parc. č. 48/2. Murovaná, kamenná alebo betónová s rovným stropom monolitickým. O výmere 2,25*1,50*1,85 = 6,24 m3 bola postavená v roku 1945. Opis stavu predmetu dražby : Na základe miestneho šetrenia a na základe dodaných podkladov je možné konštatovať, že na posudzovanej nehnuteľnosti neexistujú žiadne závady. Pôvodný rodinný dom bol podľa predložených podkladov postavený cca v roku 1945, zrekonštruovaný v roku 2010 v rozsahu podľa predloženého prehlásenia vlastníčky. Ostatné objekty boli postavené od r. 1945 po rok 2013 ako je to uvedené v texte.
Kategória bytu : (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : Dražba sa pripravuje.
Čas konania dražby :
Miesto konania dražby : Sídlo dražobnej spoločnosti Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora, Kalvínske námestie 126/2, Levice.
Do konania dražby :
Navrhovateľ : Tatra banka, a.s.
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o., Kalvínske námestie 2, 934 01 Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú. SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 422017, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 4. v hotovosti k rukám dražobníka, 5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 15.000 ,-EUR
Obhliadka predmetu :
Všeobecná hodnota : 53.800 ,-EUR
Najnižšie podanie : ,-EUR
Minimálne prihodenie : 200 ,-EUR
Kolo dražby :2
Kontaktná osoba :Mgr. Štefan Ágh, darpamasa@gmail.com,
tel.: 0915360193
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka : Dražba sa pripravuje, v prípade záujmu kontaktujte dražobníka

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk