Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii draĹžby


RD Tornaľa

Predmet dražby : RD č. 70 - TORNAĽA, k.ú. Behynce
Najnižšie podanie : ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : Tornaľa - Behynce
Kraj : BB    
Popis predmetu : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Behynce, obec: TORNAĽA, okres: Revúca, zapísané na LV č. 53, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca pod B3: a) rodinný dom súp. číslo 70 postavený na pozemku parc. č. 82, b) pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 82, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 796 m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 83, druh pozemku: Záhrady o výmere 709 m Podiel 1/1 Opis predmetu dražby: A. Rodinný dom súpisné číslo 70 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 82 v katastrálnom území Behynce v mestská časti mesta Tornaľa. Rodinný dom sa nachádza cca 4 km od centra mesta Tornaľa, cca 40 km od okresného mesta Revúca a cca 130 km od krajského mesta Banská Bystrica. V lokalite sa nachádzajú rodinné domy bez blízkosti služieb s dostatočnými dopravnými možnosťami. Tornaľa leží na ľavom brehu rieky Slaná v južnom Gemeri. Nachádza sa vo východnej časti Juhoslovenskej kotliny. Mestom, alebo v jeho blízkosti, prechádza rýchlostná cesta R2, cesta I/16, I/67 a II/532, ako aj železničná trať Zvolen – Košice. Revúca je vzdialená 39 km severne, Rimavská Sobota 26 km západne a Rožňava 32 km severovýchodne. Tornaľa má tri mestské časti: Behynce (maď. Beje), Králik (maď. Királyi) a Starňa (maď. Sztárnya). Mestská časť Behynce sa nachádza západne od mesta pri rieke Turiec. Stojí tu reformovaný kostol a zrúcanina kaštieľa z čias grófa Szentiványiho. Dispozičné riešenie: Rodinný dom je prízemná stavba bez obytného podkrovia a bez podpivničenia. Vstup je riešený z boku z dvora. Vstupná chodba slúži ako provizórna kuchyňa. Predné obytné izby majú okno do ulice. Izba prístupná z kuchyne má okno riešené do kuchyne. Dispozícia rodinného domu je nevyhovujúca. Pôvodná miestnosť kuchyne umiestnená v zadnej časti domu slúži v súčasnosti ako sklad. Technické riešenie: 1. Nadzemné podlažie 1.N.P. o rozmeroch (5+4,4)*(0,5+5,2+7,2)-0,5*4,4-3,9-7,2 s výmerou 107,96 m2. Základy sú pravdepodobne z betónu bez izolácie. Nosné steny sú z nepálenej hliny a vykazujú trhliny a poruchy. Stropy sú drevené trámové v niektorých miestnostiach s rovným podhľadom a v niektorých s priznaným trámami. Drevený krov má krytinu z obyčajnej pálenej škridle a zadná časť domu z cementovej škridle. Fasádne omietky zo strany suseda a od zadnej časti dvora sú opadané, od ulice sú vápenno cementové hladké. Vnútorné omietky sú vápenné. V kúpeľni sú umiestnené keramické obklady. Dvere sú plné alebo zasklené dyhované okná sú dvojité rámové a v kuchyni jednoduché kovové. Drevené palubovky tvoria podlahy obytných miestností. V ostatných miestnostiach sú umiestnené keramické dlažby. V kuchyni sú umiestnené dva elektrické sporáky. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa. Zdrojom vykurovania sú kachle na tuhé palivá ako aj murovaný krb. V rodinnom dome sa nachádza elektroinštalácia svetelná istená poistkami. Do domu je privedený zemný plyn. Premet dražby je možné po odstránení stavby najideálnejšie využiť ako stavebný pozemok, ktorý sa nachádza v tichej lokalite v okrajovej časti obce so zástavbou nových rodinných domov. B. Príslušenstvo: 1. Oplotenie z ulice, základy z kameňa a betónu, podmurovka z lomového kameňa dĺžke 28,00 bm. Výplň plotu z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme o výmere 33,60 m2. . Plus po 1 ks plotové vráta a plotové vrátka obe plechové. Boli dané do užívania od r. 1964. 2. Oplotenie ostatné vybudované zo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených v dĺžke 125,00 bm . Výplň plotu je zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky o výmere 150,00 m2. Plot bol zrealizovaný v r, 1984. 3. Kopaná studňa, o priemere 1000 mm do hĺbky 6,00 m. Vykopaná bola v r. 1958. 4. Prípojka vody, z oceľového potrubia o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu, dĺžka 9 bm, zrealizovaná v r. 1992. 5. Vodomerná šachta, betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia o rozmeroch 1,5*1,5*1,5 = 3,38 m3, zrealizovaná v r. 1992. 6. Suché WC, drevené bez žumpy, zhotovené 2015. 7. Podzemná pivnička. Tehelná alebo kamenná klenbová o rozmeroch 2*2,5*1,8 = 9 m3, postavená v r. 1968. C. Pozemky Pozemky zapísané pod: - parc.č. 82 o výmere 796,00 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. - parc.č. 83 o výmere 709,00 m2 záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. Opis stavu predmetu dražby : Na základe miestneho šetrenia a na základe dodaných podkladov je možné konštatovať, že na posudzovanej nehnuteľnosti existujú závady, objekt je zanedbaný. Dom má nevyhovujúcu údržbu, značné poruchy nosných konštrukcií. V rodinnom dome neboli identifikované žiadne rozvody vody ani kanalizácie. Fasádne omietky zo strany suseda a od zadnej časti dvora sú opadané. Rodinný dom bol postavený v roku 1928.
Kategória bytu : (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : Dražba sa pripravuje.
Čas konania dražby :
Miesto konania dražby : Sídlo dražobnej spoločnosti Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora, Kalvínske námestie 126/2, Levice.
Do konania dražby :
Navrhovateľ : PSS, a.s.
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, IBAN: SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 502017, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 4. v hotovosti k rukám dražobníka, 5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 3.000 ,-EUR
Obhliadka predmetu :
Všeobecná hodnota : 10.300 ,-EUR
Najnižšie podanie : ,-EUR
Minimálne prihodenie : 200 ,-EUR
Kolo dražby :2
Kontaktná osoba :Mgr. Štefan Ágh, darpamasa@gmail.com,
tel.: 0915360193
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka : Dražba sa pripravuje, v prípade záujmu kontaktujte dražobníka

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk