Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii NajaktuĂĄlnejĹĄie draĹžby


RD Mad

Predmet dražby : RD č. 19 Mad, okres Dunajská Streda
Najnižšie podanie : 44.000 ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : Mad
Kraj : TT    
Popis predmetu : Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Mad, obec: MAD, okres: Dunajská Streda, zapísané na LV č. 568, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda pod B1: a) rodinný dom súp. číslo 190 postavený na pozemku parc. č. 550/33 b) pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 550/19, druh pozemku: Ostatné plochy o výmere 200 m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 550/33, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 600 m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 550/60, druh pozemku: Ostatné plochy o výmere 713 m², Podiel 1/1 Opis predmetu dražby: A. Rodinný dom súpisné číslo 190 je postavený o rozmeroch 10,37*14,00-5,00*1,45 = 137,93 m2. na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 550/33 v obci Mad, okres Dunajská Streda. Rodinný dom sa nachádza na okraji obce a je vzdialený od okresného mesta cca 8 km a cca 70 km od krajského mesta Trnava a cca 60 km od centra hlavného mesta SR Bratislavu. Objekt je napojený na el. rozvodnú sieť. Zdrojom vody je vlastná studňa, Kanalizácia je odvedená do žumpy. Objekt nie je napojený na plyn. RD je podpivničený s jedným nadzemným podlažím. Technické riešenie: 1. Podzemné podlažie (1.PP) o rozmeroch 10,37*14,00-5,00*1,45 = 137,93 m2.tu sa nachádza kotolňa, práčovňa, garáž, chodba a skladové priestory. Prístupné je železobetónovým interiérovým schodiskom. Murivo je betónové, strop železobetónový. Interiérové omietky sú hladké vápenné, okná drevené, zo sietí je elektroinštalácia svetelná. Dvere sú hladké v oceľových zárubniach, podlahy sú betónové, v suteréne je kotol na tuhé palivo, zásobník TÚV a rozvody teplej a studenej vody. 1. Nadzemné podlažie ( 1.NP). Na I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tri izby, hala, kuchyňa, špajza, chodba, predsieň WC, kúpeľňa a schodisko. V kúpeľni je smaltovaná vaňa obložená keramickým obkladom, keramické umývadlo, keramický obklad steny, podlaha je z keramickej dlažby. Vo WC je kombi misa a keramický obklad steny. Podlahy v izbách - v dvoch izbách sú parkety a v jednej je koberec, v predsieni a v špajzy je keramická dlažba. Kúrenie v dome je z kotla na tuhé palivo umiestneného v suteréne domu, radiátory sú prevažne doskové. Stavba je založená na betónových základových pásoch, nosné obvodové múry sú murované z pórobetónových tvárnic. Strecha je zložená z dvoch pultových striech s krytinou z jednodrážkovej betónovej škridle. Vnútorné úpravy povrchov sú z vápenných omietok. Okná sú prevažne drevené zdvojené. El. rozvodná skriňa s automatickými poistkami. B. Príslušenstvo: Drobná stavba: 1. Šopa, je to nebytová poľnohospodárska budova o rozmeroch 6,70*4,18 = 28,01 m2. Základy sú bez podmurovky, zvislé konštrukcie sú murované z pórobetónu hrúbky nad 15 do 30 cm, krov je pultový, strecha z azbestocementovéj vlnovky, bola postavená v r. 2000. 2. Oplotenie predné, základy z kameňa a betónu, podmurovka murovaná z tehly alebo tvárnic dĺžke 11,90 bm, výplň plotu je z drev. výplňou vodorovnou alebo zvislou v oceľ. rámoch o výmere 14,28 m2. Bolo dané do užívania od r. 1995. 3. Studňa: Studňa narážaná pod domom do hĺbky 8 m, o priemere 60 mm s jedným el. čerpadlom. Do užívania bola daná v r. 1995. 4. Studňa: Studňa narážaná v záhrade do hĺbky 8 m, o priemere 45 mm. Do užívania bola daná v r. 1995. Vonkajšia úprava: 5. Prípojka kanalizácie do žumpy DN 200 mm, potrubie betónové o dĺžke 3,00 bm, ktorá bola daná do užívania od r. 1995 6. Žumpa betónová monolitická aj montovaná o objeme 15 m3, ktorá bola daná do užívania od r. 1995. 7. Prípojka el. energie. Jedná sa o NN prípojku káblovú vzdušnú Al 4*16 mm*mm o dĺžke 12,00 bm. ktorá bola daná do užívania od r. 1995. 8. Vstupné schody vonkajšie a predložené schody na železobetónovej doske alebo nosníkoch s povrchom z cem. poteru 6 bm , boli daná do užívania od r. 1995. C. Pozemky Pozemky zapísané zapísané na LV č. 568, pod: - parc.č. 550/19 o výmere 200 m2 evidovaný ako ostatná plocha so spôsobom využitia pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uvedených spôsobov. - parc.č. 550/33 o výmere 600 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. - parc.č. 550/60 o výmere 713 m2 evidovaný ako ostatná plocha so spôsobom využitia pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uvedených spôsobov. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. Opis stavu predmetu dražby : Stavebno - technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti, a svedčí o normálnom využívaní domu na bývanie. Dom a príslušné nehnuteľnosti boli dané do užívania v r.1995.
Kategória bytu : (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : 04.07.2018
Čas konania dražby : 12:00
Miesto konania dražby : Sídlo dražobnej spoločnosti Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora, Kalvínske námestie 126/2, Levice.
Do konania dražby : 11 dní
Navrhovateľ : PSS, a.s.
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, IBAN: SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 582017, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 4. v hotovosti k rukám dražobníka, 5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 6.000 ,-EUR
Obhliadka predmetu :14.06.2018 o 16,00 hod. a 26.06.2018 o 16,00 hod. Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, 0915 360 193, deň pred obhliadkou.
Všeobecná hodnota : 54.100 ,-EUR
Najnižšie podanie : 44.000 ,-EUR
Minimálne prihodenie : 200 ,-EUR
Kolo dražby :2
Kontaktná osoba :Mgr. Štefan Ágh, darpamasa@gmail.com,
tel.: 0915360193
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka :

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk