Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii draĹžby


RD Slov. Volová

Predmet dražby : RD č. 57 Slovenská Volová, okres Humenné
Najnižšie podanie : ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : Slovenská Volová
Kraj : PO    
Popis predmetu : Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Slovenská Volová, obec: SLOVENSKÁ VOLOVÁ, okres: Humenné, zapísané na LV č. 626, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Humenné pod B3: a) rodinný dom súp. číslo 57 postavený na pozemku parc. č. 85/1, b) pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 85/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 542 m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 85/4, druh pozemku: Záhrady o výmere 205 m² Podiel 1/1 Opis predmetu dražby: A. 1) Rodinný dom súpisné číslo 57 je postavený na parcele č.KN 85/1 v k.ú. Slovenská Volová a je umiestnený po pravej strane verejnej cestnej komunikácie. Objekt je zásobovaný vodou z verejného vodovodu, je odkanalizovaný do vlastnej žumpy, má STL plynovú prípojku, má prívod elektrického prúdu štvorvodičovou prípojkou. Na stavbe boli v roku 2010 vykonané rekonštrukcie prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti (strecha, stropy, vnútorné omietky, elektroinštalácia, vykurovanie, vodovod, kanalizácia, podlahy, dvere, okná, kuchyňa, kúpeľňa). Dispozične pozostáva: Na 1.podzemnom podlaží (I.PP) o rozmeroch 1,2*(5,1*5,20+5,7*8,1+3,45*6,8)= 115,38 m2 tu sa nachádza kotolňa, sklady, práčovňa. Na 1.nadzemnom podlaží (I.NP) o rozmeroch 6,04*5,64+(6,04+1,0)*7,99+5,3*7,99 = 132,66 m2 sú chodba, tri izby, kúpeľňa s WC, kuchyňa. Technické riešenie: Rodinný dom je prízemný objekt s podpivničením bez obytného podkrovia s valbovou strechou osadený na základových pásoch z betónu s vodorovnej izolácie na betónovej podmúrovke v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m bez zvislej izolácie. Nosné obvodové zvislé murivo I.PP a I.NP je murované z tehál hr. obvodových nosných stien 40 cm so zateplením polystyrénom. Stropy I.PP sú železobetónové monolitické, I.NP sú drevené trámové rovné. Krov je drevený valbový s krytinou z pozinkovaného plechu na latách. Klampiarske konštrukcie sú žľaby a zvody z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú nové silikátové na 3 stenách nad 2/3 omietanej plochy steny čiastočné, omietky na I.PP nie sú realizované, vonkajšie obklady na I.PP sú keramické. Na I.PP sú keramické obklady zvislých stien v práčovni, pri vani, okná sú plastové zdvojené, dvere sú drevené plné hladké. Podlahy v ostatných miestnostiach sú z cementovým poterom. Podlažie nie je vykurované, elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi, je tu rozvod studenej a teplej vody z oceľových rúrok, kanalizácia je vybudovaná z kameniny a PVC. Stavba má vnútorné vybavenie-oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo, kotol na tuhé palivo. Na I.NP sú keramické obklady zvislých stien v kuchyni, v kúpeľni, pri vani, pri WC, okná sú plastové zdvojené, dvere sú drevené plné hladké. Podlahy obytných miestností sú laminátové plávajúce, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Podlažie je vykurované oceľovými radiátormi a kotlom na zemný plyn, elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi, je tu rozvod studenej a teplej vody z plastových rúrok, kanalizácia je vybudovaná z PVC. Stavba má vnútorné vybavenie-rohová plastová vaňa, umývadlo, splachovací záchod s dolnou nádržkou, kuchynská linka na báze dreva, odsávač pár, nerézový kuchynský drez. 2) .Garáž postavená na parcele č.KN 85/1 Jedná sa o prízemnú stavbu - garážovú budovu pre garážovanie, opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení o rozmeroch 3,7*5,6 = 20,72 m2. Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy, zvislé konštrukcie sú murované zo siporexových kvádrov do hrúbky 15 do 30 cm, strop je železobetónový plochá strecha, plechová krytina. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky), vnútorná úprava povrchov je vápenná hladká omietka, vonkajšia úprava povrchov je vápenná hladká omietka. Okná sú jednoduché drevené, podlaha cementový poter, elektroinštalácia je svetelná a motorická - poistkové automaty. Vráta sú drevené otváravé (1 ks). Garáž bola postavená v r. 1980. B. Príslušenstvo: 1. Drevená kôlňa postavená na parcele č.KN 85/1 je to nebytová poľnohospodárska budova o rozmeroch 5,82*3,25 = 18,92 m2. Základy sú bez podmurovky iba základy pod stĺpikmi, zvislé konštrukcie sú drevené stĺpikové jednostranne obité, krov je väznicový sedlový, strecha z plechová pozinkovaná, bola postavená v r. 1965. 2. Oplotenie predné, základy z kameňa a betónu, podmurovka betónová monolitická dĺžke 9,95m, výplň plotu je z z oceľovej tyčoviny v ráme o výmere 9,45m2. Plotové vráta a plotové vrátka z kovových profilov po 1.ks. Bolo dané do užívania od r. 1965. 3. Studňa: Studňa kopaná do hĺbky 8 m, o priemere 1000 mm. Do užívania bola daná v r. 1957. 4. Prípojka vody. Vodovodné prípojky a rády z oceľového potrubia o DN 25 mm vrátane navŕtavacieho pásu, dĺžka 4,50 bm. Bola zrealizovaná v r. 2005. 5. Vodomerná šachta betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia o rozmeroch 1*1,2*1,1 = 1,32 m3. Bola zrealizovaná v r. 2005. 6. Prípojka kanalizácie z potrubia plastového o DN 150 mm, dĺžka 17,00 bm. Bola zrealizovaná v r. 2012. 7. Žumpa betónová monolitická aj montovaná o objeme 3,1*2,3*1,5 = 10,7 m3, ktorá bola daná do užívania od r. 2012. 8. Prípojka plynu o priemere DN 25 mm dĺžka 4,50 bm. Bola zrealizovaná v r. 2002. 9. Prípojka el. energie. Jedná sa o NN prípojku káblová prípojka zemná Cu 4*16 mm*mmo dĺžke 4,50 bm, ktorá bola daná do užívania od r. 2011. 10. Vstupné schody vonkajšie a predložené schody na železobetónovej doske alebo nosníkoch s povrchom z cem. poteru 11,44 bm stupňa, boli daná do užívania od r. 2002. 11. Spevnené plochy štrkové. Plochy s prašným povrchom štrkové do hrúbky 150 mm o výmere 3,5*(4,5+5,6+8+7,8) = 90,65 m2, boli dané do užívania od r. 2010. C. Pozemky Pozemky zapísané zapísané na LV č. 626, pod: - parc.č. 85/1 o výmere 542,00 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor a postavené objekty. - parc.č. 85/4 o výmere 205,00 m2 evidovaný ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. Opis stavu predmetu dražby : Do trvalého užívania v dnešnej podobe bol uvedený podľa vyjadrenia vlastníka a vyjadrenia obce v r. 1959. Nehnuteľnosť je na bývanie so štandardným vybavením a dobrým technickým a dispozičným riešením. Na stavbe domu boli v roku 2010 zrealizované rekonštrukcie prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti ako je strecha, stropy, vnútorné omietky, elektroinštalácia, vykurovanie, vodovod, kanalizácia, podlahy, dvere, okná, kuchyňa, kúpeľňa. Vek príslušenstva je uvedený v popise.
Kategória bytu : (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : Dražba sa pripravuje.
Čas konania dražby :
Miesto konania dražby :
Do konania dražby :
Navrhovateľ : PSS, a.s.
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o.,Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, IBAN: SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 552017, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 4. v hotovosti k rukám dražobníka, 5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : ,-EUR
Obhliadka predmetu :
Všeobecná hodnota : 26.900 ,-EUR
Najnižšie podanie : ,-EUR
Minimálne prihodenie : 200 ,-EUR
Kolo dražby :2
Kontaktná osoba :Mgr. Štefan Ágh, darpamasa@gmail.com,
tel.: 0915360193
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka : Dražba sa pripravuje, v prípade záujmu kontaktujte dražobnú spoločnosť

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk