Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii kalendĂĄr draĹžieb


RD Bystrička

Predmet dražby : RD č. 201 Bystrička, okres Martin
Najnižšie podanie : 24.400 ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : Bystrička, okr. MT
Kraj : ZA    
Popis predmetu : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Bystrička, obec: BYSTRIČKA, okres: Martin, zapísané na liste vlastníctva č.581 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Martin: a) rodinný dom súp. číslo 201, postavený na pozemku parc. č. 32/1 b) pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 31, druh pozemku: Záhrady o výmere 312 m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 32/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 32/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 33, druh pozemku: Záhrady o výmere 271 m², Podiel 1/1 Opis predmetu dražby: A. Rodinný dom súpisné číslo 201 je postavený na pozemku mierne svahovitého charakteru na parcele číslo 32/1 v katastrálnom území obce Bystrička. Rodinný dom sa nachádza cca 4 km od centra okresného mesta Martin a cca 35 km od krajského mesta Žilina v okrajovej časti obce, v zástavbe s prevažne rodinnými domami. V blízkosti domu sa nachádza občianska vybavenosť. Dispozičné riešenie: Dispozične rodinný dom pozostáva z dvoch podlaží. V suteréne je umiestnená pivnica a slúži ako sklad. V čase obhliadky nebol sprístupnený. Na prízemí sa nachádzajú tri obytné miestnosti, kuchyňa, kúpeľňa s WC a chodba. Technické riešenie: 1. Podzemné podlažie (1.PP) o rozmeroch 2,5*2,5 m = 6,25 m², nebolo pri obhliadke sprístupnené a preto popis je len pravdepodobný podľa informácií podaných vlastníčkou objektu. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko je kovové. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná. 1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 7,45*11,780-3,13*5,3 m = 71,17 m². Základy sú betónové a objekt je s podzemným podlažím bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie sú vyhotovené z priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Krov je stanový s krytinou z pálenej škridle jednodrážkovej. Klampiarske konštrukcie sú čiastočné z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú zo striekaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, samostatnej sprchy, WC a kuchyne pri sporáku a dreze. Dvere sú hladké plné a zasklené. Okná sú s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností sú drevené a podlahy ostatných miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák elektrický s elektrickou rúrou, drezové umývadlo. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú nerezové. Záchod je splachovací. Ostatné vybavenie tvorí kozub s uzatvoreným ohniskom. Vykurovanie je lokálne na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická s poistkami. B) PRÍSLUŠENSTVO: 1. Plot: Oplotenie pozemku zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky v dĺžke 107,00 m, začiatok užívania rok 1980. 2. Vodovodná prípojka. Prípojka vody radu PVC o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu, v dĺžke 38,00 bm, začiatok užívania rok 1990. 3. Kanalizačna prípojka. Prípojka kanalizácie DN 110 mm- potrubie plastové, v dĺžke 36,00 bm, začiatok užívania rok 1990. 4. Prípojka elektrickej energie, káblová prípojka, vodiče - 3-fázová prípojka vzdušná AlFe v dĺžke 42,00 bm, začiatok užívania rok 2000. C) POZEMKY: 1. Pozemky zapísané pod parc.č. 31 o výmere 312 m2 evidovaný ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. 2. Pozemky zapísané pod parc.č. 32/1 o výmere 70 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. 3. Pozemky zapísané pod parc.č. 32/2 o výmere 321 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. 4. Pozemky zapísané pod parc.č. 33 o výmere 271 m2 evidovaný ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. Spolu výmera je 974,00 m². Opis stavu predmetu dražby : Na základe miestneho šetrenia a na základe dodaných podkladov je možné konštatovať, že na posudzovanej nehnuteľnosti neexistujú statické závady. Rodinný dom má začatú rekonštrukciu niektorých konštrukčných prvkov (okná, dvere, kúpelňa, kuchyňa), ktoré nie sú dokončené. Osadenie okien a dverí nie sú ukončené omietkou a dochádza k vyzrážaniu vlhkosti na konštrukcii. Pôvodný rodinný dom bol podľa predložených podkladov postavený v roku 1960. Ostatné objekty boli postavené od r. 1980 po rok 2000 ako je to uvedené v texte.
Kategória bytu : (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : 25.04.2018
Čas konania dražby : 11:15
Miesto konania dražby : Sídlo dražobnej spoločnosti Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora, Kalvínske námestie 126/2, Levice.
Do konania dražby : 1 dní
Navrhovateľ : Tatra banka, a.s.
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o.,Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú. SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 22018, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 4. v hotovosti k rukám dražobníka, 5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 5.000 ,-EUR
Obhliadka predmetu :04.04.2018 o 13,00 hod. a 18.04.2018 o 13,00 hod. Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, deň pred obhliadkou
Všeobecná hodnota : 24.400 ,-EUR
Najnižšie podanie : 24.400 ,-EUR
Minimálne prihodenie : 200 ,-EUR
Kolo dražby :1
Kontaktná osoba :Mgr. Štefan Ágh, darpamasa@gmail.com,
tel.: 0915360193
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka :

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk