Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii kalendĂĄr draĹžieb


RD Veľké Dvorníky

Predmet dražby : RD č. 161 Veľké Dvorníky (okres Dunajská Streda)
Najnižšie podanie : 83.400 ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : Veľké Dvorníky
Kraj : TT    
Popis predmetu : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Veľké Dvorníky, obec: VEĽKÉ DVORNÍKY, okres: Dunajská Streda, zapísané na liste vlastníctva č. 481 vedenom katastrálnym odborom Dunajská Streda pod B1: a) rodinný dom súp. číslo 161, postavený na pozemku parc. č. 108/12, garáž súp. číslo. 343, postavená na pozemku parc.č. 108/46 hospodárska budova súp. číslo 454, postavená na pozemku parc. č. 108/47, hospodárska budova súp. číslo 454 postavená na pozemku parc. č. 108/48, b) pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 108/12, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 103 m²,pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 108/31, druh pozemku: Záhrady pozemok - parcela registra „C“KN parc. č.108/45, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 251m²,pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 108/46, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m²,pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 108/47, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m²,pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 108/48, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m², Podiel 1/1 Opis predmetu dražby: 1. Rodinný dom súp. číslo 161 je postavený na parcele číslo 108/12, postavený na ulici Nový rad. Ostatné objekty (garáž, hospodárske budovy) sú umiestnené na pozemkoch parc.č. 108/46, 108/47, 108/48. Obec Veľké Dvorníky je menšia obec. Nachádza sa do 5 km od okresného mesta Dunajská Streda. Obec má dobré autobusové spojenie predovšetkým s okresným mestom Dunajská Streda a prechádza ňou viacero autobusových liniek. Dispozičné riešenie - trojpodlažná budova. Rozmiestnenie miestností nie je presne stanovené a predpokladá sa, že je zhodné s poskytnutými podkladmi, ktoré sú v prílohe znaleckého posudku. Popis technického riešenia je informatívne a nemusí sa zhodovať so skutočnosťou, nakoľko vlastník, a je keď bol prítomný pri obhliadke neumožnil vykonať miestne šetrenie. Skutočnosť môže byť rozdielna od uvedného popisu. 1. Podzemné podlažie (1.PP) o rozmeroch 6,56*9,6 = 62,98 m². Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Schodisko má povrch z PVC. Fasádne omietky sú na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Dvere sú plné alebo zasklené dyhované. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením, okenné žalúzie sú plastové. Podlahy miestností tvoria keramické dlažby. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Zdroj vykurovania tvorí kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody tvorí zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu. 1. Nadzemné podlažie (1NP) o rozmeroch 10,875*9,60-2,77*1,09 = 101,38 m². Základy sú betónové a objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Stropy sú s rovným podhľadom betónové. Schodisko má povrch z keramickej dlažby. Plochá strecha je jednoplášťová s tepelnou izoláciou a krytina je z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky tvoria, omietky na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, WC a kuchyne min. pri sporáku a dreze. Dvere sú plné alebo zasklené dyhované. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ostatných miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí plynový sporák, umývačka riadu, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová jednoduchá, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací s umývadlom. Vráta garážové sú s automatickým ovládaním. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu. 2. Nadzemné podlažie (2.NP) o rozmeroch 10,875*9,60-2,77*1,09 = 101,38 m². Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie sú tehlové priečkovky. Stropy sú s rovným podhľadom betónové. Fasádne omietky tvoria, omietky na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, samostatnej sprchy, WC. Dvere sú plné alebo zasklené dyhované. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ostných miestností keramické dlažby. Vybavenie kúpeľne tvorí umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací s umývadlom. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu. 2. Pozemky Zapísané na liste vlastníctva č. 481 vedenom katastrálnym odborom Dunajská Streda v k.ú. Veľké Dvorníky, obec: VEĽKÉ DVORNÍKY, okres: Dunajská Streda: - pod parc.č. 108/12 o výmere 103 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. - pod parc.č. 108/31 o výmere 168 m2 evidovaný ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. - pod parc.č. 108/45 o výmere 251 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom. - pod parc.č. 108/46 o výmere 25 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. - pod parc.č. 108/47 o výmere 18 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. - pod parc.č. 108/48 o výmere 35 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce ocelkovej výmere 600 m². Pozemky sú v chránenej vodohospodárskej oblasti. Opis stavu predmetu dražby : Stavba je uvažovaná so začiatkom užívania v roku 1994 na základe podkladov z podkladov o úver. Na stavbe rodinného domu nie je známe či boli vykonané rekonštrukčné a modernizačné práce.
Kategória bytu : (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : 25.04.2018
Čas konania dražby : 10:30
Miesto konania dražby : Sídlo dražobnej spoločnosti Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora, Kalvínske námestie 126/2, Levice.
Do konania dražby : 1 dní
Navrhovateľ : PSS, a.s.
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o.,Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, IBAN: SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 062018, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 4. v hotovosti k rukám dražobníka, 5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 15.000 ,-EUR
Obhliadka predmetu :28.03.2018 o 13.00 hod. a 19.04.2018 o 13.00 hod. Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, 0915 360 193, deň pred obhliadkou.
Všeobecná hodnota : 83.400 ,-EUR
Najnižšie podanie : 83.400 ,-EUR
Minimálne prihodenie : 200 ,-EUR
Kolo dražby :1
Kontaktná osoba :Mgr. Štefan Ágh, darpamasa@gmail.com,
tel.: 0915360193
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka :

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk