Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii draĹžby


3 izbový byt Trenčín

Predmet dražby : 3-izbový byt Trenčín, Lavičková 2925/12
Najnižšie podanie : 41.800 ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : Trenčín, sídl. JUH III
Kraj : TN    
Popis predmetu : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín, obec: Trenčín, okres: Trenčín, zapísané na LV č. 5410 - čiastočný, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Trenčín pod B122: a) byt č. 105, na prízemí, vchod: 12, v bytovom dome s.č. 2925, postavenom na pozemku parc. č. 2237/195, b) podiel o veľkosti 79/3152 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 2925, postavenom na pozemku parc. č. 2237/195 c) spoluvlastnícky podiel o veľkosti 79/3152 k pozemkom parcela registra „C“ KN, parc. č.: 2237/195, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 800m² Podiel 1/1 Opis predmetu dražby: Bytový dom s.č. 2925 je dom so šiestimi nadzemnými podlažiami (prízemie a päť poschodí) na Lavičkovej ulici, ktorá je súčasťou zástavby sídliska JUH III v Trenčíne, dom má 1 vchod. Bytový dom je postavený na pozemku rovinatého až mierne svahovitého charakteru na parcele číslo 2237/195 v katastrálnom území Trenčín. Bytový dom sa nachádza v mestskej časti v okrajovej časti Trenčína, v obytných častiach s prevažne bytovými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť. Dostupnosť železničnej stanice Trenčín je do 15 min. pri použití MHD. Dostupnosť na diaľnicu D1 je do 5 km. Dostupnosť miestnych úradov je do 15 min. pri použití MHD. Základná obchodná sieť a služby sú dostupné. Základná zdravotná starostlivosť, základné školy sú dostupné. Popis konštrukcií : Nosná konštrukcia je tvorená stenovým panelovým systémom. Obvodové panely sú zo sendvičových stenových panelov hrúbky 400mm. Stropné konštrukcie sú železobetónové dosky s rovným podhľadom. Zastrešenie domu je plochou strechou s krytinou z asfaltových natavovacích pásov. Vertikálna komunikácia v bytovom dome je zabezpečená schodiskom a jednotlivými chodbami, z ktorých sú prístupné jednotlivé bytové jednotky. Povrchová úprava samotného schodiska je tvorená terazzovou dlažbou. Podlahy na jednotlivých chodbách domu sú z PVC. Dom je prepojený s nízkou prístavbou slúžiacou aktuálne ako posilňovňa. Kotolňa na ohrev TUV a vykurovania je umiestnená priamo v dome. Bytový dom prešiel rekonštrukciou spočívajúcou v oprave strechy, výmene pôvodných vstupných dverí plastovými. Samotná stavba domu je napojená na všetky inžinierske siete - voda, kanalizácia, plyn a elektrika. Samotná bytová jednotka je bez napojenia na rozvod plynu. Na 1.NP je situované príslušenstvo bytových jednotiek - pivničné priestory a spoločné priestory a bytové jednotky. Na jednotlivých poschodiach sa nachádzajú bytové jednotky. Vo vchode je spolu 58 bytových jednotiek. Dom má výťah. Byt číslo 105 sa nachádza na 1. NP (prízemie) v okrajovej sekcii bytového domu. Byt je trojizbový s výmerou 78,25 m². Dispozične byt pozostáva z nasledovných miestností: vstupná predsieň s chodbou (9,94 m²), kúpeľňa (3,60 m²), WC (0,85 m²), kuchyňa (12,08 m²), 3x izba (29,34 m², 10,66 m² a 11,78 m²). Byt je bez balkónu. Súčasťou bytu je aj pivničný priestor situovaný na prízemí domu. Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presný technický stav bytu a vychádza sa z predložených materiálov, najmä staršieho znaleckého posudku. Predpokladá sa pôvodný stav bez modernizácie a bez opráv a tak popis je informatívny a je ho možné doplniť a opraviť v prípade ak vlastníčka príp. nájomca sprístupnia nehnuteľnosť. Podlahy v chodbe, v kuchyni a v sociálnej časti sú tvorené keramickou dlažbou. V izbách je podlaha tvorená povlakom PVC, alebo korkovou podlahou. Vnútorné úpravy povrchov stien a stropov sú zo stierok. Okná bytu s výnimkou okna v kuchyni sú pôvodné drevené zdvojené, v kuchyni je okno plastové, všade so žalúziami. Radiátory rebrové pôvodné s regulačnými hlavicami. Vnútorné dvere sú hladké plné, zárubne oceľové. Bytové jadro prefabrikované. Nakoľko je byt situovaný na prízemí obytného domu, všetky okná a výčlenky z vonkajšej strany sú opatrené oceľovými mrežami. V kuchyni je kuchynská linka, ktorej súčasťou je sporák s elektrickou rúrou, digestor, drez oceľový smaltovaný, batéria páková nerezová. V kúpeľni sa nachádza klasická oceľová smaltovaná vaňa, batéria klasická so sprchou, umývadlo keramické s batériou nerezovou pákovou. Podlaha je z keramickej dlažby. WC je samostatné so spodnou nádržkou, podlaha keramická dlažba. V jednej z izieb je umiestnený rolldorový šatník. Spoločnými časťami domu sú najmä: základy domu, strecha, schody, schodiská, chodby, obvodové múry, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä: výťahy, ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. Pozemky: parc. KN č. 2237/195, k.ú. Trenčín je situovaný v lokalite bytových domov v rámci sídelného útvaru JUH III krajského mesta Trenčín. Polohu možno charakterizovať ako relatívne kľudnú, mestskú. Parcela je prístupná po verejnej komunikácii so spevneným povrchom vozovky s možnosťou priameho vstupu z ulice Lavičková. Pozemok, parc. KN č. 2237/195 je plne zastavaný stavbou bytového domu súpisné číslo 2925. Opis stavu predmetu dražby : Byt je po vykonanej malej rekonštrukcii, v rámci ktorej bolo vymenené pôvodné okno plastovým, nové nášľapné vrstvy podláh v izbe a na chodbe s kuchyňou, rolldorový šatník. Bytový dom je po oprave strešnej krytiny a po výmene vstupných dverí v spoločných priestoroch. Dom bol daný do užívania v roku 1996.
Kategória bytu : 3i (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : 24.05.2018
Čas konania dražby : 13:15
Miesto konania dražby : Notársky úrad Trenčín, JUDr. Denisa Adamkovičová, Brnianska 1J, Trenčín
Do konania dražby : 3 dní
Navrhovateľ : Tatra banka, a.s.
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o., Kalvínske nám. 2, Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú. SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 052018, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 4. v hotovosti k rukám dražobníka, 5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 7.000 ,-EUR
Obhliadka predmetu :03.05.2018 o 15,45 hod. a 17.05.2018 o 15.45 hod. Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, deň pred obhliadkou.
Všeobecná hodnota : 41.800 ,-EUR
Najnižšie podanie : 41.800 ,-EUR
Minimálne prihodenie : 200 ,-EUR
Kolo dražby :1
Kontaktná osoba :Mgr. Štefan Ágh, darpamasa@gmail.com,
tel.: 0915360193
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka :

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk