Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii NajaktuĂĄlnejĹĄie draĹžby


2 izb. byt Trenčín

Predmet dražby : 2 izbový byt Trenčín, Liptovská 7478/1D
Najnižšie podanie : 66.200 ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : Trenčín
Kraj : TN    
Popis predmetu : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín, obec TRENČÍN, okres: Trenčín, zapísané na LV vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Trenčín a to: LV č.9843 – čiastočný a) byt č. 43, na 3.p., vchod: 1D, v bytovom dome s.č. 7478, postavenom na pozemku parc. č. 2180/344, b) podiel o veľkosti 65/4715 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 7478, postavenom na pozemku parc. č. 2180/344, c) spoluvlastnícky podiel o veľkosti 65/4715 k: pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 2180/344, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 819 m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 2180/357, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1355 m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 2180/377, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 2180/412, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m², Podiel 1/1 (2x1/2) LV č.9879 d) pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 2180/413, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m², Podiel 1/1 (2x1/2) Opis predmetu dražby: Bytový dom súp. číslo 7478 je postavený na ulici Liptovská v Trenčíne. Dom má osem nadzemných podlaží (prízemie a sedem poschodí). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 2 vchody. Popis spoločných priestorov: Základy sú vyhotovené zo železobetónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie sú murované z izolačných tehlových blokov. Stropná konštrukcia je vyhotovená z monolitického železobetónu. Schody sú zhotovené z betónu s povrchovou úpravou z keramickej dlažby. Zastrešenie bez krytiny je riešené ako valbový krov. Krytina strechy je z keramických škridiel. Klampiarske konštrukcie sú realizované na streche a parapetoch z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy sú z nástreku na báze umelých hmôt. Úpravy vnútorných povrchov sú z dvojvrstvovej vápennej omietky. Vnútorné keramické obklady sú zhotovené z keramických materiálov. Dvere sú vyhotovené ako plastové zasklené. Okná sú v spoločných priestoroch plastové s izolačnou výplňou. Podlahy v spoločných priestoroch sú zhotovené z keramickej dlažby. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania z pozinkovaných rúr s oceľovými vykurovacími telesami v spoločných priestoroch domu. Elektroinštalácia v spoločných priestoroch je svetelná. Bleskozvod je vyhotovený. Vnútorný vodovod je z plastových rúr zhotovené ležaté a stúpacie rozvody studenej i teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z kameninových rúr zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov v spoločných priestoroch. Vnútorný plynovod v bytovom dome tvorí rozvod zemného plynu. Požiarne hydranty a rozvod televízie a rozvod internetu. Výťah je osobný. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: výťahy, ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. Byt č. 43, na 3.p., vchod: 1D, v bytovom dome s.č. 7478. Popis bytu je pravdepodobný nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie, aj napriek, že vlastníci prevzali výzvu na sprístupnenie do vlastných rúk 2 x 18.12.2017 resp. 1x 20.12.2017. Dispozičné byt pravdepodobne pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva bytu, ktorými sú:, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC s výmerou 61,50 m² plus loggia 6,50 m2. Súčasťou Bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka. Popis konštrukcií v byte: Aj technické riešenie bytu je pravdepodobné, nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. V popise je uvažované, že byt je v pôvodnom stave bez modernizácie a rekonštrukcie. Úpravy vnútorných povrchov sú z dvojvrstvovej vápennej omietky. Vnútorné keramické obklady sú zhotovené v kúpeľni, vo WC a v kuchyni. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte v obytných miestnostiach z vlysov a v ostatných miestnostiach z keramickej dlažby. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacím telesám bez meračov spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte je z plastových rúr zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná z lokálnej kotolne pre daný bytový dom. V kuchyni je plynový sporák a linka je s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí plastová vaňa s batériou, WC misa. Bytové jadro je vymurované tehlou. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie pod omietkou. Opis stavu predmetu dražby : Bytový dom bol daný do užívania v roku 2011. Na základe miestneho šetrenia a na základe dodaných podkladov je možné konštatovať, že na posudzovanej nehnuteľnosti neexistujú žiadne závady. Bytový dom je pomerne nový a má dobrú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav. Dom nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu.
Kategória bytu : 2i (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : 24.05.2018
Čas konania dražby : 12:30
Miesto konania dražby : Notársky úrad Trenčín, JUDr. Denisa Adamkovičová, Brnianska 1J, Trenčín
Do konania dražby : 3 dní
Navrhovateľ : Tatra banka, a.s.
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o., Kalvínske nám. 2, Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú. SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 622017, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 4. v hotovosti k rukám dražobníka, 5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 15.000 ,-EUR
Obhliadka predmetu :03.05.2018 o 15,00 hod. a 17.05.2018 o 15.00 hod. Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, deň pred obhliadkou.
Všeobecná hodnota : 66.200 ,-EUR
Najnižšie podanie : 66.200 ,-EUR
Minimálne prihodenie : 200 ,-EUR
Kolo dražby :1
Kontaktná osoba :Mgr. Štefan Ágh, darpamasa@gmail.com,
tel.: 0915360193
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka :

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk