Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii draĹžby


2 izb. byt Tlmače

Predmet dražby : 2 izbový byt TLMAČE - Lipník, Čsl. armády 28/26 (okres Levice)
Najnižšie podanie : 20.100 ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : 2 izbový byt TLMAČE
Kraj : NR    
Popis predmetu : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Tlmače, obec: TLMAČE, okres: Levice, zapísaný na LV č. 766 pod B16, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice a to: a) byt č. 6 na 2. p., vchod: 26, bytového domu, s.č. 28, postavenom na pozemku parc. č. 5999/88, b) podiel o veľkosti 5915/105840 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s.č. 28, postavenom na pozemku parc. č. 5999/88, c) spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5915/105840 k pozemku parcela registra „C“ KN, parc. č.: 5999/88, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 436m², Podiel 1/1 Opis predmetu dražby: Bytový dom s.č. 28, ktorý je postavený v Tlmačoch - Lipník na ulici Československej armády. Dom má tri vchody a tri nadzemné podlažia (prízemie a dve poschodia). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom bol zhotovený v konštrukčnom systéme PV-2. Nosný systém objektu tvoria kolmé steny tradične murovanej konštrukcie zhotovenej z pórobetónových alebo tehlových tvárnic. Stropné konštrukcie sú panelové. Modulová osnova nosných stien je 3750 mm a 3150 mm. Konštrukčná výška je 2850 mm. Objekt je osadený na teréne, pričom sa domová vybavenosť' nachádza na prvom podzemnom podlaží. Na každom podlaží sa nachádzajú dva byty. Bytové domy PV-2 sú bez osobných výťahov. Základy domu sú z monolitického železobetónu, izolované proti zemnej vlhkosti. Obvodové múry a nosné steny sú murované hr. 25 cm až hr. 40 cm. Deliace priečky sú z priečkoviek hr. 10,00 cm. Stropy sú železobetónové, z prefabrikovaných dosiek. Schodisko je železobetónové, prefabrikované s povrchovou úpravou liatym terazzom. Strecha domu je sedlová s novou strešnou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Povrchy fasád sú zateplené zatepľovacím systémom na baze polystyrénu, ukončeným ušľachtilými, štruktúrovanými tenkovrstvovými omietkami s farebným náterom. Vnútorné povrchy spoločných priestorov sú hladké vápenno-cementové omietky, na schodoch a podestách opatrene do výšky 150 cm olejovým náterom. Keramické obklady v spoločných priestoroch nie sú zhotovené. Vchodové dvere sú drevené latkové, čiastočne presklené. Ostatné dvere v spoločných priestoroch sú hladké plné, osadené do oceľových zárubní. Podlahy na chodbách a podestách majú na povrchu keramickú dlažbu, v pivnici s pivničnými kobkami jednotlivých bytov, je cementový poter. spoločné priestory nie sú vykurované. Dom nie je napojený na diaľkové vykurovanie z centrálneho zdroja. Bytový dom je napojený na rozvody elektrickej energie, pitnej vody a mestskej kanalizácie. V dome je inštalovaná spoločná televízna anténa, bleskozvod, ďalej sú v dome zrealizované telefónne rozvody a káblová televízia. Dom je napojený na rozvod zemného plynu. Popis bytu je pravdepodobný, nakoľko byt nebol sprístupnený na vykonanie znaleckého ohodnotenia. Predpokladá sa, že byt je v pôvodnom stave bez vykonaných modernizačných a rekonštrukčných prác. Byt číslo č. 6 na 2. p., vchod: 26, bytového domu, s.č. 28, je dvojizbový, v pôvodnom stave bez zmien v jeho dispozičnom riešení. Pôvodné omietky na stenách sú vápennocementové. Keramické obklady sú pôvodné v kuchyni, v priestore kuchynskej linky a v kúpeľni do výšky 180 cm. V izbách sú drevené vlysy. V ostatných miestnostiach je na podlahách PVC krytina. Okná v byte sú dvojité. Vchodové dvere sú plné. Dvere v byte sú hladké, plné alebo čiastočne presklené, osadené do oceľových zárubní. V kuchyni je kuchynská linka so zariaďovacími predmetmi. V bytovom jadre je kúpeľňa s WC. Vaňa v kúpeľni je jednoduchá plechová. Ďalej je v kúpeľni osadené umývadlo. V priestore WC je záchodová misa. V byte sú zrealizovane rozvody pitnej vody, a kanalizácie. TÚV je pripravovaná lokálne v byte. Prípojky pitnej vody a plynu sú vybavené meračmi spotreby. Vykurovanie bytu je riešené lokálne. Vypočítaná podlahová plocha je odvodená zo spoluvlastníckeho podielu z listu vlastníctva a činí 59,15m2 Súčasťou bytu sú dve obytné izby a príslušenstvo (kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, a pivnica č. 26 a 55) Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, prípojky studenej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť. Pozemky: Pozemky zapísané pod parc. č. 5999/88 o výmere 436 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. Parcela registra „C“ je evidované na katastrálnej mape. Opis stavu predmetu dražby : Predpokladá sa že byt je v pôvodnom stave. Povrchy fasád sú zateplené zatepľovacím systémom na baze polystyrénu, ukončeným ušľachtilými, štruktúrovanými tenkovrstvovými omietkami s farebným náterom, taktiež je po oprave strešnej krytiny.
Kategória bytu : 2i (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : 30.05.2018
Čas konania dražby : 10:45
Miesto konania dražby : Sídlo dražobnej spoločnosti Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora, Kalvínske námestie 126/2, Levice.
Do konania dražby : 9 dní
Navrhovateľ : SPRÁVA BYTOV LIPNÍK s.r.o., (poverený vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Československej armády č. 26,28,30, súp. č. 28, Tlmače), Československej armády 18/47, PSČ 935 21 Tlmače
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o., Kalvínske nám. 2, Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú. SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 082018, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 4. v hotovosti k rukám dražobníka, 5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 5.000 ,-EUR
Obhliadka predmetu :09.05.2018 o 15,00 hod. a 14.05.2018 o 15.00 hod. Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, deň pred obhliadkou.
Všeobecná hodnota : 20.100 ,-EUR
Najnižšie podanie : 20.100 ,-EUR
Minimálne prihodenie : 200 ,-EUR
Kolo dražby :1
Kontaktná osoba :Mgr. Štefan Ágh, darpamasa@gmail.com,
tel.: 0915360193
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka :

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk