Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii NajaktuĂĄlnejĹĄie draĹžby


polyfunkčný objekt LV

Predmet dražby : polyfunkčný objekt v Leviciach, Čsl. armády
Najnižšie podanie : 232.000 ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : polyfunkčný objekt v L
Kraj : NR    
Popis predmetu : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Levice, obec: LEVICE, okres: Levice, zapísaný na liste vlastníctva č. 10236 pod B1, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice a to: a) pozemok parcela registra „C“ KN, parc. č.: 4985/1, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m², b) pozemku parcela registra „C“ KN, parc. č.: 4985/2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m², c) stavba, bez súpisného čísla, postavená na parc. č. 4985/2, popis stavby: rozostavaná stavba, druh stavby: rozostavaná stavba Podiel 1/1 A. Rozostavaná stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 4985/2. Stavba sa nachádza v centrálnej časti okresného mesta Levice na ulici Červenej armády v obytnej časti s prevažne bytovými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť. Dispozičné riešenie: Dispozícia rozostavanej stavby sa skladá zo základov, vrchnej stavby pozostávajúcej zo štyroch nadzemných podlaží a zastrešenia. V 1. nadzemnom podlaží (1.NP) sa nachádza prechodná garáž do dvora, kde sú vybudované stojiská pre osobné autá. Popis stavby: Základy tvoria pásy zo železobetónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie sú murované z keramických tehál min. hrúbky 45 cm a opatrením na požadovaný tepelný odpor podľa STN. Stropy sú betónové nespáliteľné. Zastrešenie je riešené dreveným krovom sedlového tvaru so skladanou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené na streche a parapetoch. Úpravy vnútorných povrchov tvoria dvojvrstvové vápenné omietky a estetické nástreky. Úpravy vonkajších povrchov sú vyhotovené z exteriérovej omietky na báze umelých látok a na prízemí je vyhotovený obklad fasády. Vnútorné keramické obklady sú vyhotovené na prízemí, na ostatných podlažiach nie sú dokončené. Schody sú drevené. Dvere sú hladké plné a zasklené, niektoré dvere nie sú osadené a chýbajú. Vráta sú z ulice s automatickým ovládaním, cez ktoré je zabezpečený vstup do dvora. Okná sú plastové s izolačným presklením. Povrchy podláh tvoria keramické dlažby - čiastočne vyhotovené a ostatné podlahy v bytoch nie sú vyhotovené / dokončené. Vykurovanie je podlahové teplovodné so samostatnými kotlami umiestnenými mimo bytového priestoru. Elektroinštalácia je svetelná. Rozvody IT sú vybudované pod omietkami s vývodmi. Vnútorný vodovod tvorí rozvod z plastových rúr ako rozvod studenej i teplej vody. Vnútorná kanalizácia má zvislé zvody a ležaté rozvody z plastových rúr zo všetkých zariad'ovacích predmetov. Ohrev teplej vody je riešený lokálne. Vybavenie kuchýň sa nevyskytuje v objekte. Vnútorné hygienické zariadenia ako umývadlá, vane alebo sprchovacie kúty vrátane WC v stavbe nie sú osadené. Výťahy sa v dome nevyskytujú. Základy sú o rozmeroch (11,5+11,6)*(11,2+10,9)*0,25/4 = 31,91 m². Vrchná stavba pozostáva zo 4 nadzemných podlaží. 1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch (11,5+11,6)*(11,2+10,9)*3,04/4 = 387,99 m². 2. Nadzemné podlažie (2.NP) o rozmeroch (11,5+11,6)*(11,2+10,9)*3,17/4 = 404,58 m². 3. Nadzemné podlažie (3.NP) o rozmeroch (11,5+11,6)*(11,2+10,9)*3,17/4 = 404,58 m². 4. Nadzemné podlažie (4.NP) o rozmeroch (11,5+11,6)*(11,2+10,9)*2,98/4= 380,33 m². Zastrešenie je o rozmeroch (11,5+11,6)*2,255*(11,2+10,9)/8 = 143,90 m². Obstavaný priestor stavby je celkom 1 753,29 m3. B. Príslušénstvo: Vonkajšia úprava: 1. Prípojka vody. Vodovdná prípojka je vybudovaná z PVC o priemere DN 40 mm, vrátane navŕtavacieho pásu a má dĺžku 3,00 bm. Bola daná do užívania od r. 2017. 2. Prípojka kanalizácie. Kanalizačna prípojka a rozvody - potrubie je plastové o priemere DN 150 mm, v dĺžke 3,00 bm,aj táto bola daná do užívania od r. 2017. 3. Prípojka plynu, prípojka je o priemere DN 25 mm, o dĺžke 3,00 bm, korá bola daná do užívania od roku 2017. 4. Prípojka na el. sieť. Jedná sa o NN káblovú prípojku zemnú Cu 4*16 mm*mm o dĺžke 3,00 bm, bola daná do užívania od r. 2017. C. Pozemky: PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej map vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice umiestnené v zastavanom území obce a to: - Pozemky zapísané pod parc. č. 4985/1 o výmere 157 m² evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. - Pozemky zapísané pod parc. č. 4985/2 o výmere 127 m² evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba. Opis stavu predmetu dražby : Rozostavaná stavba je v štádiu dokončenia so žiadosťou na Stavebný úrad Levice o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením.
Kategória bytu : (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : 30.05.2018
Čas konania dražby : 10:00
Miesto konania dražby : Sídlo dražobnej spoločnosti Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora, Kalvínske námestie 126/2, Levice.
Do konania dražby : 9 dní
Navrhovateľ : Miroslav Hinca, Nitra
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o., Kalvínske nám. 2, Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, IBAN: SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 072018, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 4. v hotovosti k rukám dražobníka, 5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 30.000 ,-EUR
Obhliadka predmetu :09.05.2018 o 14,00 hod. a 14.05.2018 o 14.00 hod. Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, 0915 360 193, deň pred obhliadkou.
Všeobecná hodnota : 232.000 ,-EUR
Najnižšie podanie : 232.000 ,-EUR
Minimálne prihodenie : 500 ,-EUR
Kolo dražby :1
Kontaktná osoba :Mgr. Štefan Ágh, darpamasa@gmail.com,
tel.: 0915360193
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka :

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk