Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii draĹžby


RD Šarovce

Predmet dražby : RD s.č. 1 v obci Šarovce, k.ú. Veľké Šarovce, okres Levice
Najnižšie podanie : 10.000 ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : Šarovce (okr.LV)
Kraj : NR    
Popis predmetu : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Veľké Šarovce, obec: ŠAROVCE, okres: Levice, zapísané na liste vlastníctva č. 6 vedenom katastrálnym odborom Levice pod B1: a) rodinný dom súp. číslo 1, postavený na pozemku parc. č. 14/25, b) pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 14/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 14/3, druh pozemku: Záhrady o výmere 792 m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č.14/25, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 202m², Podiel 1/1 Opis predmetu dražby: A. Rodinný dom súpisné číslo 1 je postavený na pozemku parcele číslo 14/25 v katastrálnom území Veľké Šarovce. Rodinný dom sa nachádza na okraji obce Šarovce a je vzdialený cca 20 km od okresného mesta Levice a cca 55 km od centra krajského mesta Nitra. V blízkosti domu sa nachádza základná občianska vybavenosť. Dispozičné riešenie: Dispozícia domu bola určená z predložených podkladov - pôdorysu nehnuteľnosti. Rodinný dom je čiastočne podpivničený. V rodinnom dome sú štyri izby, špajza, kuchyňa, chodba, WC, kúpelňa a dve bližšie nešpecifikované miestnosti. Technické riešenie: Popis technického riešenia je vyhotovené bez sprístupnenia nehnuteľnosti. Vypracovanie znaleckého posudku bolo vykonané na základe § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. zákona o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, kde je uvedené: "Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii." . Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov a preto môže byť skutočnosť rozdielna a nemusí zohľadňovať stav aktuálny nehnuteľnosti. Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúci skutočný stav nehnuteľnosti je potrebné sprístupniť nehnuteľnosť na vykonanie znaleckej obhliadky a predloženie všetkých aktuálnych podkladov. Popis je generovaný na základe predpokladaného vybavenia objektu. Popis sa preto nemusí zhodovať so skutočnosťou. 1. Podzemné podlažie (1.PP) o rozmeroch 2,653*4,763+3,965*2,13+0,794*1,7354 s výmerou 22,46 m2 Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko je kovové. Podlahy tvorí cementový poter. Zdroj vykurovania tvorí kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická. 1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 10,4*8,49+(10,4-3,79)*9,2 s výmerou 149,11 m2 Základy sú betónové a objekt je s podzemným podlažím bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strechu tvorí krov sedlový s krytinou z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky z brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, samostatnej sprchy, WC a kuchyne min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria palubovky a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí plynový sporák, drezové umývadlo nerezové a kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací bez umývadla. Ústredné vykurovanie je riešené ako rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická s poistkami. B. Príslušenstvo: 1. Drobné stavby: - Prístavba k RD bez súpisného čísla o rozmeroch 11,41*3,69+11,41*(5,81-3,69)/2 s výmerou 54,20 m2, jedná sa o jednopodlažnú murovanú stavbu. Základy s podmurovkou sú betónové , zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál hrúbky viac ako 30 cm. Strop je trámčekový s podhľadom, krov je pultový, krytina strechy na krove je z azbestocementovej vlnovky. Úpravy vonkajších povrchov tvorí fasádna omietka z brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov sú vnútorné omietky hrubé vápenné. Podlaha je hrubá betónová, vráta sú drevené zvlakové (1 ks). Prístavba bola daná do užívania od roku 1967. 2. Plot: - Oplotenie (odhad) je zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky v dĺžke 60,00 m o ploche 108,00 m2 bolo dané do užívania od roku 1967. 3. Vonkajšia úprava: - Prípojka vody o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu o dĺžke 6,00 bm. ktorá bola daná do užívania od r. 1970. - Prípojka el. energie, jedná sa o NN prípojku s vodičmi - 3-fázová prípojka vzdušná AlFe o dĺžke 8,00 bm. ktorá bola daná do užívania od r. 1970. C. Pozemky, zapísané na liste vlastníctva č. 6 vedenom katastrálnym odborom okresného úradu Levice pod B1 - Pozemok parcela registra „C“KN parc. č. 14/2 o výmere 481 m2 ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využívania pozemok, na ktorom je dvor. - Pozemok parcela registra „C“KN parc. č. 14/2 o výmere 481 m2 ako záhrady so spôsobom využívania pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. -Pozemok parcela registra „C“KN parc. č. 14/25 o výmere 202 m2 ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využívania pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce Šarovce. Opis stavu predmetu dražby : Rodinný dom za súpisným číslom bola dana do užívania v roku 1955. Ostatné objekty boli dané do užívania v rokoch od 1967 do roku 1970.
Kategória bytu : (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : 12.06.2018
Čas konania dražby : 10:00
Miesto konania dražby : Sídlo dražobnej spoločnosti Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora, Kalvínske námestie 126/2, Levice.
Do konania dražby : 22 dní
Navrhovateľ : Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o., Kalvínske nám. 2, Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú. SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 092018, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske námestie 2, 934 01 Levice, 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske námestie 2, 934 01 Levice, 4. v hotovosti k rukám dražobníka, 5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 3.000 ,-EUR
Obhliadka predmetu :25.05.2018 o 14,00 hod. a 04.06.2018 o 14,00 hod. Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, deň pred obhliadkou.
Všeobecná hodnota : 10.000 ,-EUR
Najnižšie podanie : 10.000 ,-EUR
Minimálne prihodenie : 200 ,-EUR
Kolo dražby :1
Kontaktná osoba :Mgr. Štefan Ágh, darpamasa@gmail.com,
tel.: 0915360193
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka :

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk