Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii draĹžby


RD Dubovce

Predmet dražby : RD s.č. 79, Dubovce, k.ú. Vlčkovany, okres Skalica
Najnižšie podanie : 100.000 ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : Dubovce
Kraj : TT    
Popis predmetu : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Vlčkovany, obec: DUBOVCE, okres: Skalica, zapísané na liste vlastníctva č.459 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Skalica pod B1 a B2: a) rodinný dom súp. číslo 79, postavený na pozemku parc. č. 95/2 b) pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 95/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 306 m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 95/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m², pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 96, druh pozemku: Záhrady o výmere 932 m², Podiel 2x1/2 (1/1) Opis predmetu dražby: 1. Rodinný dom súpisné číslo 79 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 95/2 v katastrálnom území Vlčkovany v obci Dubovce. Rodinný dom sa nachádza cca 12 km od okresného mesta Skalica a cca 60 km od centra krajského mesta Trnava v okrajovej časti obce so základnou občianskou vybavenosťou. Dispozičné riešenie: Dispozícia rodinného domu sa skladá z troch podlaží (suterén, prízemie a podkrovie). V suteréne sa nachádza garáž, pivničné priestory a kotolňa. Na prízemí sa nachádza kuchyňa, obývacia izba a WC. V podkroví sa nachádzajú tri obytné izby, kúpelňa a WC. Technické riešenie: 1. Podzemné podlažie (PP) o rozmeroch 7,25*10,50 = 76,13 m². Základy sú betónové a objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Stropy sú s rovným betónové. Schodisko má povrch z cementového poteru. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky so škriabaného brizolitu. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené dyhované. Okná sú s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy miestností je cementový poter. Vráta garážové sú oceľové. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody. Zdroj vykurovania tvorí kotol ústredného vykurovania na plyn. Vnútorné rozvody elektroinštalácie pozostáva z elektroinštalácie svetelnej a motorickej. Vnútorné rozvody plynu je rozvod zemného plynu. 1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 7,25*10,50+(3,02+1,25)/2*0,885 = 78,01 m². Základy sú betónové a objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Stropy sú s rovným podhľadom betónové. Schodisko má povrch z PVC. Úpravy vonkajších povrchov sú fasádne omietky so škriabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú vo WC a kuchyne pri linke. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené dyhované. Okná sú s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ostatných miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne je drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka z materiálov na báze dreva je čiastočne rozobratá. Vybavenie tvorí umývadlo a vodovodné batérie. Záchod je splachovací. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody tvorí ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu je rozvod zemného plynu. 2. Nadzemné podlažie (2.NP) o rozmeroch 7,25*11,55 = 83,74 m². Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie sú tehlové priečkovky. Stropy sú s rovným podhľadom drevené trámové. Krov je hambálkový so skladanou ťažkou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky so škriabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov sú vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne a WC. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené dyhované. Okná sú s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ostatných miestností keramické dlažby. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa, umývadlo a vodovodné batérie. Záchod je splachovací. Ústredné vykurovanie je teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná. 2. Príslušénstvo: - Oplotenie z ulice o dĺžke 12,00 bm. Základy vrátane zemných prác z kameňa a betónu, podmurovka: murovaná z tehly alebo tvárnic, výplň plotu je z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme 18,00m2. Obsahuje 1 ks plotové vráta a 1 ks plotové vrátka obe s kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov Oplotenie bolo dané do užívania v r. 2015. - Kopaná studňa do hlbky 4,50 m, bola daná do užívania v r. 2015. Vonkajšia úprava: - Prípojka vody zo studňe. Vodovodné prípojky z PVC o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu o dĺžke 5,00 bm, ktorá bola daná do užívania od r. 2015. - Prípojka kanalizácie do žumpy o priemere DN 110 mm, kanalizačné prípojky a rozvody z potrubia plastového o dĺžke 4,00 bm, ktorá bola daná do užívania od r. 2015. - Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o objeme 8 m3 bola daná do užívania od r. 2015. - Prípojka plynu, prípojka je o priemere DN 25 mm, o dĺžke 8,00 bm, kt. bola daná do užívania od r. 2015 - Prípojka el. energie Jedná sa o NN káblovú prípojku zemnú Cu 4*16 mm*mm o dĺžke 12,00 bm, ktorá bola daná do užívania od r. 2015 - Vonkajšie a predložené schody na železobetónovej doske alebo nosníkoch s povrchom z cem. poteru o romeroch 2*6*1,2 = 14,4 bm stupňa, ktoré boli daná do užívania od r. 2015 Opis stavu predmetu dražby : Stavba je uvažovaná so začiatkom užívania v roku 2015 na základe predloženého kolaudačného rozhodnutia. Na stavbe rodinného domu neboli vykonané rekonštrukčné a modernizačné práce.
Kategória bytu : (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : 14.06.2018
Čas konania dražby : 13:00
Miesto konania dražby : Zasadacia miestnosť na prízemí, vstup cez č. dverí 1, Konventná 5, Bratislava
Do konania dražby : 24 dní
Navrhovateľ : PSS, a.s., Bratislava
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o., Kalvínske nám. 2, Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, IBAN: SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 042018, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 4. v hotovosti k rukám dražobníka, 5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 15.000 ,-EUR
Obhliadka predmetu :25.05.2018 o 14.00 hod. a 01.06.2018 o 14,00 hod. Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, 0915 360 193, deň pred obhliadkou.
Všeobecná hodnota : 44.900 ,-EUR
Najnižšie podanie : 100.000 ,-EUR
Minimálne prihodenie : 200 ,-EUR
Kolo dražby :1
Kontaktná osoba :Mgr. Štefan Ágh, darpamasa@gmail.com,
tel.: 0915360193
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka :

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk