Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii kalendĂĄr draĹžieb


2 izb. byt L. Mikuláš

Predmet dražby : 2 izbový byt v Liptovskom Mikuláši, Jilemnického 643/14
Najnižšie podanie : 28.000 ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : Liptovský Mikuláš
Kraj : ZA    
Popis predmetu : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, okres: Liptovský Mikuláš, zapísané na LV č. 5305 - čiastočný, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Liptovský Mikuláš pod B12 : a) byt č. 21, na prízemí, vchod: 14, v bytovom dome s.č. 643, postavenom na pozemku parc. č. 344/4, b) podiel o veľkosti 5900/159200 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 643, postavenom na pozemku parc. č. 344/4 c) spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5900/159200 k pozemkom parcela registra „C“ KN, parc. č.: 344/4, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 599m² Podiel 1/1 Opis predmetu dražby: Bytový dom súpisné číslo 643, v ktorom sa nachádza predmetný byt a je postavený na pozemku parc. č. 344/4, v Liptovskom Mikuláši na ulici Jilemnického. Bytový dom sa nachádza cca 3 km od centra mesta, v obytných častiach s prevažne bytovými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť. Samotná nehnuteľnosť sa nachádza na pozemku s dostupnosťou po verejnej komunikácii s možnosťou priameho vstupu z ulice Jilemnického. Dom má dva vchody a tri nadzemné podlažia (prízemie a dve poschodia). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 3 vchody. Dom bol zhotovený v konštrukčnom systéme PV-2. Bytový dom je v pôvodnom stave bez rekonštrukcie, s pôvodnou omietkou, plechovou strechou. Nosný systém objektu tvoria kolmé steny tradične murovanej konštrukcie zhotovenej z pórobetónových alebo tehlových tvárnic. Stropné konštrukcie sú panelové. Modulová osnova nosných stien je 3750 mm a 3150 mm. Konštrukčná výška je 2850 mm. Objekt je osadený na teréne, pričom sa domová vybavenosť' nachádza na prvom podzemnom podlaží. Na každom podlaží sa nachádzajú dva byty. Bytové domy PV-2 sú bez osobných výťahov. Základy domu sú z monolitického železobetónu, izolované proti zemnej vlhkosti. Obvodové múry a nosné steny sú murované hr. 25 cm až hr. 40 cm. Deliace priečky sú z priečkoviek hr. 7,5 cm. Stropy sú železobetónové, z prefabrikovaných dosiek. Schodisko je železobetónové, prefabrikované s povrchovou úpravou liatym terazzom. Strecha domu je sedlová s novo strešnou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Povrchy fasád sú zateplené zatepľovacím systémom na baze polystyrénu, ukončeným ušľachtilými, štruktúrovanými tenkovrstvovými omietkami s farebným náterom. Vnútorné povrchy spoločných priestorov sú hladké vápenno-cementové omietky, na schodoch a podestách opatrene do výšky 150 cm olejovým náterom. Keramické obklady v spoločných priestoroch nie sú zhotovené. Vchodové dvere sú drevené latkové, čiastočne presklené. Ostatné dvere v spoločných priestoroch sú hladké plné, osadené do oceľových zárubní. Podlahy na chodbách a podestách majú na povrchu keramickú dlažbu, v pivnici s pivničnými kobkami jednotlivých bytov, je cementový poter. Spoločné priestory nie sú vykurované. Dom nie je napojený na diaľkové vykurovanie z centrálneho zdroja. Bytový dom je napojený na rozvody elektrickej energie, pitnej vody a mestskej kanalizácie. V dome je inštalovaná spoločná televízna anténa, bleskozvod, ďalej sú v dome zrealizované telefónne rozvody a káblová televízia. Dom je napojený na rozvod zemného plynu. Predmetný byt č. 21, je na prízemí vo vchode: 14. Byt je dvojizbový v pôvodnom stave a bez zmien v jeho dispozičnom riešení, len s výmenou okien. Ostatné konštrukcie sú v pôvodnom stave. Pôvodné omietky je potrebné obnoviť, nakoľko sa na stenách vyskytujú mapy zo zatečenia. Keramické obklady v byte nie sú. V izbách sú vlysy. V ostatných miestnostiach je na podlahách PVC krytina. Okná v byte sú vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. Vchodové dvere sú pôvodné. Dvere v byte sú hladké, plné alebo čiastočne presklené, osadené do oceľových zárubní. V kuchyni je kuchynská linka so zariaďovacími predmetmi. Vaňa v kúpeľni je jednoduchá plechová. Ďalej je v kúpeľni osadené umývadlo. Vo WC je záchodová misa s horným splachovaním. V byte sú zrealizovane rozvody pitnej vody, a kanalizácie. TÚV je pripravovaná lokálne v byte. Prípojky pitnej vody a plynu sú vybavené meračmi spotreby. Vykurovanie bytu je riešené cez lokálny kotol radiátormi. Dispozične pozostáva z Izba o rozmeroch 3,4*3,91 m, a výmere 13,29 m2, Obývacia izba o rozmeroch 3,14*(4,96+0,5)-0,2*0,5+3,4*0,95 m, a výmere 20,27 m2, Kuchyňa o rozmeroch2,475*3,47+1,025*1,325-0,15*0,93 m, a výmere 9,81 m2, Predsieň o rozmeroch 3,5*1,05+0,35*1,65 m, a výmere 4,25 m2, Kúpeľňa o rozmeroch 1,50*1,30 m, a výmere 1,95 m2, WC o rozmeroch 0,86*0,98 m, a výmere 0,84 m2. Výmera bytu bez pivnice je 50,41 m2, pivnica o rozmeroch 3,69*1,615 m, a výmere 5,96 m2. Vypočítaná podlahová plocha 56,37 m2. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, prípojky studenej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť. Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe). Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. Opis stavu predmetu dražby : Byt bez rekonštrukcie v pôvodnom stave a bez zmien v jeho dispozičnom riešení. V byte boli vymenené okná. Ostatné konštrukcie sú v pôvodnom stave. Pôvodné omietky je potrebné obnoviť, nakoľko sa na stenách vyskytujú mapy zo zatečenia Bytový dom bol postavený a daný do užívania v roku 1961.
Kategória bytu : 2i (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : 03.07.2018
Čas konania dražby : 11:45
Miesto konania dražby : Zasadacia miestnosť č. 250 (malá zasadačka) na 2 poschodí budovy Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.
Do konania dražby : 10 dní
Navrhovateľ : PSS, a.s.
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o., Kalvínske nám. 2, Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, IBAN: SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 122018, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 4. v hotovosti k rukám dražobníka, 5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 7.000 ,-EUR
Obhliadka predmetu :13.06.2018 o 13.00 hod. a 28.06.2018 o 13.00 hod. Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, 0915 360 193, deň pred obhliadkou.
Všeobecná hodnota : 19.600 ,-EUR
Najnižšie podanie : 28.000 ,-EUR
Minimálne prihodenie : 200 ,-EUR
Kolo dražby :1
Kontaktná osoba :Mgr. Štefan Ágh, darpamasa@gmail.com,
tel.: 0915360193
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka :

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk