Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii NajaktuĂĄlnejĹĄie draĹžby


RD Lipt. Hrádok

Predmet dražby : RD, A. Škarvana 625/6, Liptovský Hrádok
Najnižšie podanie : 70.200 ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : Lipt. Hrádok
Kraj : ZA    
Popis predmetu : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Liptovský Hrádok, obec: LIPTOVSKÝ HRÁDOK, okres: Liptovský Mikuláš, zapísané na LV č. 577, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Liptovský Mikuláš pod B1, B2, B3 a B4: a) rodinný dom súp. číslo 625 postavený na pozemku parc. č. 1039/21 b) pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 1039/21, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 309m², Podiel: 1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/6 (1/1) Opis predmetu dražby: A. Rodinný dom súpisné číslo 625 je postavený na pozemku svahovitého charakteru na parcele číslo 1039/21 v katastrálnom území Liptovský Hrádok v meste Liptovský Hrádok na ul. Dr. A. Škarvana 625/6. Rodinný dom sa nachádza cca 1 km. od centra meste, cca 11 km od centra okresného mesta Liptovský Mikuláš a cca 100 km od krajského mesta Žilina v okrajovej časti mestskej časti v obytných častiach so zástavbou prevažne rodinnými domami. Dispozičné riešenie: Rodinný dom je dvojpodlažná medziúrovňová stavba, ktorá je osadená do svahu. Suterén je umiestnený pod zadnou sekciou stavby. V suteréne sa nachádzajú nasledovné priestory: Garáž, kotolňa, chodba, sklad, práčovňa a sauna. Na obytnom podlaží, ktoré sa nachádza na dvoch úrovniach, sa nachádzajú dve bytové jednotky so spoločným vstupom. Jedna bytová jednotka obsahuje chodbu, kúpeľňu, kuchyňu, obývaciu halu a dve izby. Bytová jednotka nad suterénom obsahuje tri obytné izby, kuchyňu, kúpeľňu a chodbu. Technické riešenie: 1. Podzemné podlažie (1.PP) o rozmeroch 13,65*7,15 o výmere 97,60 m2. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z plynosilikátov v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm a deliace konštrukcie tvoria priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má povrch z cementového poteru. Úpravy vonkajších povrchov sú obklady fasád keramické. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti práčovne, vane a WC. Výplne otvorov tvoria dvere rámové s výplňou a okná plastové s viacvrstvovým zasklením. Podlahy sú z podlahovín a z keramickej dlažby. Vybavenie kúpeľne je vaňa oceľová smaltovaná a umývadlo. Záchod je splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie tvoria vráta garážové rámové s výplňou a sauna. Ústredné vykurovanie je riešené ako teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kombinácia kotla ústredného vykurovania na plyn a na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z liatinového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu. 1. Nadzemné podlažie (1. NP) o rozmeroch 13,65*7,15+13,35*6,70 o výmere 187,04 m2. Základy sú betónové a objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z plynosilikátov v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm a deliace konštrukcie tvoria priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Strechu tvorí krov pultový s krytinou strechy z pozinkovaných plechov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane a kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené z tvrdého dreva a okná plastové s viacvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností sú vyhotovené z parkiet a z veľkoplošných parkiet a podlahy ost. miestností z keramických dlažieb. Vybavenie kuchyne tvorí sporák elektrický s elektrickou rúrou a sporák plynový, umývačka riadu, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová jednoduchá, umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene a splachovací bez umývadla. Ústredné vykurovanie je riešené ako teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. -Vnútorné rozvody kanalizácie sú z liatinového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu. B. Príslušenstvo: 1. Prípojka vody. Vodovodné prípojky a rády oceľové potrubie o DN 25 mm vrátane navŕtavacieho pásu, dĺžka 8,20 bm. Prípojka bola zrealizovaná v r. 1988. 2. Vodomerná šachta betónová s oceľový poklopom vrátane vybavenia o rozmeroch 1,05*1,2*1,85 = 2,33 m3. Šachta bola zrealizovaná v r. 1988. 3. Prípojka kanalizácie z potrubia plastového o DN 150 mm, dĺžka 6,30 bm. Prípojka bola zrealizovaná v r. 1988. 4. Prípojka plynu o priemere DN 25 mm dĺžka 8,50 bm. Bola zrealizovaná v r. 1988. 5. Prípojka el. energie Jedná sa o NN káblovú prípojku zemnú Cu 4*16 mm*mm o dĺžke 7,20 bm, ktorá bola daná do užívania od r. 1988. 6. Spevnené plochy, jedná sa o plochu s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o rozmeroch s výmerou 7,50*0,60*2,00+13,50*1,00 = 22,50 m2, spevnené plochy boli dané do užívania od r. 1988. C. Pozemky Pozemok evidovaný pod parcelným číslom 1039/21 o výmere 309 m² ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. Opis stavu predmetu dražby : Na základe miestneho šetrenia a na základe dodaných podkladov je možné konštatovať, že na posudzovanej nehnuteľnosti neexistujú žiadne závady viaznuce na nehnuteľnosti ani žiadne práva spojené s nehnuteľnosťou ani predkupné práva a neboli zistené žiadne vecné bremená, ktoré by vznikli na základe osobitného právneho predpisu. Dom bol postavený a daný do užívania v roku 1988.
Kategória bytu : (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : 03.07.2018
Čas konania dražby : 12:30
Miesto konania dražby : Zasadacia miestnosť č. 250 (malá zasadačka) na 2 poschodí budovy Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.
Do konania dražby : 10 dní
Navrhovateľ : PSS, a.s.
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o.,Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, IBAN: SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 162018, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 4. v hotovosti k rukám dražobníka, 5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 15.000 ,-EUR
Obhliadka predmetu :13.06.2018 o 13.45 hod. a 28.06.2018 o 13.45 hod. Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, 0915 360 193, deň pred obhliadkou.
Všeobecná hodnota : 70.200 ,-EUR
Najnižšie podanie : 70.200 ,-EUR
Minimálne prihodenie : 200 ,-EUR
Kolo dražby :1
Kontaktná osoba :Mgr. Štefan Ágh, darpamasa@gmail.com,
tel.: 0915360193
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka :

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk