Licitátor-hlavička
 
 

Objekt v kategórii kalendĂĄr draĹžieb


3 izbový byt Zvolen

Predmet dražby : 3-izbový byt Zvolen, J. Švermu 1763/16
Najnižšie podanie : 84.200 ,-EUR
Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad Predmet dražby-náhľad
Miesto : Zvolen
Kraj : BB    
Popis predmetu : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Zvolen, obec: Zvolen, okres: Zvolen, zapísané na LV č.5469 - čiastočný, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Zvolen pod B31 : a) byt č. 31, na 3.p., vchod: 16, v bytovom dome ul. J. Švermu s.č. 1763, postavenom na pozemku parc. č. 2528/21, na pozemku parc. č. 2528/22, na pozemku parc. č. 2528/23, b) podiel o veľkosti 7170/209528 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 1763, postavenom na pozemku parc. č. 2528/21, na pozemku parc. č. 2528/22, na pozemku parc. č. 2528/23, c) spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7170/209528 k pozemkom parcela registra „C“ KN, parc. č.: 2528/21, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 204 m², parc. č.: 2528/22, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 197 m², parc. č.: 2528/23, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 205 m² Podiel 1/1 Opis predmetu dražby: Bytový dom súpisné číslo 1763 sa nachádza v okresnom meste Zvolen na ulici J. Švermu. Dom má tri vchody a päť nadzemných podlaží (prízemie a štyri poschodia). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom bol zhotovený v konštrukčnom systéme G 57. Popis bytového domu: Nosný systém tvorí sústava priečnych nosných stien hrúbky 200 mm. Funkcia týchto stien (panelov) je nosná a súčasne stužujúca. Modulová osnova nosných stien je 3 600 mm. V pozdĺžnom smere zabezpečuje potrebnú stabilitu sústava obvodových a vnútorných stien, ktoré spolu so stropnými panelmi (uložené aj na obvodové steny, v spojoch vzájomne zvarené a zaliate cementovou maltou) vytvárajú priestorovú konštrukciu celého domu. Stropné doskové panely sú uložené rovnobežne s hlavným priečelím na priečne nosné steny. Jednou pozdĺžnou stranou spočívajú v polodrážke obvodových panelov. Konštrukčná výška je 2 850 mm. Bytové domy sa v tejto stavebnej sústave realizovali r. 1958-1968. V priestore hlavného schodiska je posunutím schodiskových ramien k jednej strane vytvorená šachta pozdĺž jedného ramena, v ktorej sú umiestnené rozvody elektroinštalácie, hydrant, prípadne komín z práčovni a komín ústredného vykurovania.Obvodový plášť je samonosný, celkovej hrúbky 240 mm. Strešný plášť je vytváraný ako dvojplášťová konštrukcia plochej strechy. Pri dvojplášťovej odvetranej streche podkladom pre hydroizoláciu sú strešné panely uložené v spáde na výstupku rímsy a žľabovom prefabrikáte. Vzduchová vrstva je 350-600 mm. Obvodový plášť je v úrovni strechy ukončený prefabrikovanou rímsou gravitačné stabilizovanou. Zvislé nosné steny sú z troskopemzobetónových dielcov celkovej hrúbky 200 mm doplnené obojstrannou omietkou hr. 10 mm). Na styčných plochách panelov je vyformovaná vertikálna kónická drážka pre spojovaciu a tesniacu zálievku. Povrchová úprava stien pozostáva z maľby. Zvislé nosné steny sú železobetónové hr. 150 alebo 160 mm z B 135. Priečky sú nenosné hrúbky 80 mm. Pôvodné bytové jadrá sú stavebnicové priečkové typu B-2. Priečky bytového jadra sú ľahké hrúbky 40 mm, okrem čelnej silikátovej priečky hrúbky 80 mm. Stropné konštrukcie sú vytvorené zo stropných panelov riešených ako prostá doska hrúbky 100 mm, ktorá je opatrená na spodnej ploche omietkou hrúbky 5 mm. Uložené sú na priečnych vnútorných stenách a čiastočne aj na stenách vonkajších. Schodištia sú železobetónové prefabrikované, dvojramenné so šírkou ramena 1250 mm. Na nosnú prefabrikovanú dosku boli monoliticky vytvorené betónové stupne. Nosná doska schodiskového ramena je 120 mm hrubá s podhľadovou omietkou hrúbky 5 mm. V podhľadovej ploche ramena je v omietkovej vrstve pri schodiskovom zrkadle vyformovaná odkvapová drážka. V schodiskovom module pozdĺž schodiskového ramena je 80 mm priečkou oddelený inštalačný priestor, v ktorom je umiestnený vylez na strechu a dažďový zvod. Vnútorné povrchy spoločných priestorov sú hladké vápenno-cementové omietky, na schodoch a podestách opatrene do výšky 150 cm olejovým náterom. Keramické obklady v spoločných priestoroch sú zhotovené. Vchodové dvere sú nové kovové. Ostatné dvere v spoločných priestoroch sú hladké plné, osadené do oceľových zárubní. Podlahy na chodbách a podestách majú na povrchu keramickú dlažbu, v pivnici s pivničnými kobkami jednotlivých bytov, je cementový poter. spoločné priestory nie sú vykurované. Bytový dom je napojený na rozvody elektrickej energie, pitnej vody a mestskej kanalizácie. V dome je inštalovaná spoločná televízna anténa, bleskozvod, ďalej sú v dome zrealizované telefónne rozvody a káblová televízia. Dom je napojený na rozvod zemného plynu. Byt č. 31 je trojizbový, zrekonštruovaný, s významnejšími zmenami. V rámci prestavby boli odstránené montované priečky bytového jadra a nahradili sa murovanými z pórobetónových tvárnic. Pôvodné omietky na stenách boli prestierkované a stierky sú aj na nových stavebných konštrukciách. Nové keramické obklady sú v kuchyni, v priestore kuchynskej linky a v kúpeľni do výšky 180 cm. V izbách sú plávajúce podlahy s veľkoplošnými laminátovými parketami. V ostatných miestnostiach je na podlahách nová keramická dlažba. Okná v byte sú plastové s izolačným dvojsklom. Vchodové dvere sú plné s viacbodový zamykaním. Dvere v byte sú hladké posuvné, plné alebo čiastočne presklené. V kuchyni je kuchynská linka so zariaďovacími predmetmi. V bytovom jadre je spojená kúpeľňa kde je sprchový kút ďalej je v kúpeľni osadené umývadlo, Vo WC je záchodová misa typ kombi. V byte sú zrealizovane rozvody pitnej vody, a kanalizácie. TÚV je dodávaná centrálne. Prípojky pitnej vody a plynu sú vybavené meračmi spotreby. Vykurovanie bytu je riešené centrálne. Byt dispozične pozostáva z Izba o rozmeroch 3,425*3,965 m, a výmere 13,58 m2, Izba o rozmeroch 3,415*5,56 m, a výmere 18,99 m2, Izba o rozmeroch 3,430*4,99 m, a výmere 17,12 m2, Kuchyňa o rozmeroch 3,42*1,95 m, a výmere 6,67 m2, Predsieň a chodba o rozmeroch 3,42*1,755+0,825*1,865 m, a výmere 7,54 m2, Kúpeľňa o rozmeroch 1,495*1,656 m, a výmere 2,48 m2, WC o rozmeroch 0,855*0,985 m, a výmere 0,84 m2. Výmera bytu bez pivnice je 67,22 m2, pivnica o rozmeroch 1,19*1,75 m, a výmere 2,08 m2. Vypočítaná podlahová plocha je 69,30 m2. Loggia o rozmeroch 1,04*3,25 m, a výmere 3,38 m2. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, prípojky studenej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť. Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe). Pozemky: Spoluvlastnický podiel k pozemku vo veľkosti 7170/209528 na pozemky zapísané pod parc. č. 2528/21 o výmere 204 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky zapísané pod parc. č. 2528/22 o výmere 197 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky zapísané pod parc. č. 2528/23 o výmere 205 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. Opis stavu predmetu dražby : Byt je zrekonštruovaný, s významnejšími zmenami. V rámci prestavby bolo vymurované bytového jadra z pórobetónových tvárnic. Pôvodné omietky na stenách boli prestierkované a stierky sú aj na nových stavebných konštrukciách. Nové keramické obklady sú v kuchyni, v priestore kuchynskej linky a v kúpeľni. V izbách sú plávajúce podlahy s veľkoplošnými laminátovými parketami. Stavba je uvažovaná so začiatkom užívania odhadovane v roku 1960. Fiktívne začatie užívania je uvažované z dôvodu chýbajúceho kolaudačného rozhodnutia. Pre uvažovaný bytový dom bola použitá analytická metóda vzhľadom na skutočnosť, že boli vykonané rekonštrukčné a modernizačné práce.
Kategória bytu : 3i (Vysvetlivka : 2i=2 izbový...)
Oznámenie o dražbe : MS Word-ikona
List vlastníctva :
Znalecký posudok :
Dátum konania dražby : 03.07.2018
Čas konania dražby : 11:00
Miesto konania dražby : Zasadacia miestnosť č. 250 (malá zasadačka) na 2 poschodí budovy Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.
Do konania dražby : 10 dní
Navrhovateľ : PSS, a.s.
Dražobník :Dražby a reality PAMAŠA s.r.o.,Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, IBAN: SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 152018, 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 4. v hotovosti k rukám dražobníka, 5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
Dražobná zábezpeka : 15.000 ,-EUR
Obhliadka predmetu :13.06.2018 o 10.30 hod. a 28.06.2018 o 10.30 hod. Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, 0915 360 193, deň pred obhliadkou.
Všeobecná hodnota : 84.200 ,-EUR
Najnižšie podanie : 84.200 ,-EUR
Minimálne prihodenie : 200 ,-EUR
Kolo dražby :1
Kontaktná osoba :Mgr. Štefan Ágh, darpamasa@gmail.com,
tel.: 0915360193
Vydražená cena : ,-EUR
Notár-číslo zápisu :
Notár-rok zápisu :
Poznámka :

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk