Licitátor-hlavička
 
 

Štátne, verejné inštitúcie

Nehnutelnost
Ste verejnou či štátnou inštitúciou, ktorá chce maximálne transparentne predať nehnuteľný, hnuteľný, hnuteľného majetku, podniku alebo jeho časti či organizačnej zložky, pohľadávok a ostatných majetkových práv s  minimálnymi nákladmi a s maximálnym výnosom z predaja ?

Predaj prostredníctvom dobrovoľnej dražby v zmysle zákona 527/2002 alebo aukcie:
"Dražba" je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, konanie na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.
Dobrovoľné dražby predstavujú veľmi rýchle speňaženie majetku na návrh vlastníka alebo osoby oprávnenej konať menom vlastníka, speňaženie majetku cestou dražby má tieto výhody:

  • rýchlosť - 60 dní od podpísania Zmluvy o vykonaní dražby,
  • náklady dražby sa hradia z výťažku dražby, tzn. že navrhovateľovi neviaznu peňažné prostriedky pri príprave dražby; účastníci sa nepodieľajú na ich úhrade,
  • priehľadnosť a transparentnosť celého dražobného procesu ,
  • neobmedzená účasť na dražbe (okrem zákonom stanovených výnimiek),
  • po uplynutí 3 mesiacov od vykonania dražby nie je možné dražbu napadnúť žalobou na neplatnosť a vlastníctvo nového majiteľa je nespochybniteľné,
  • ak je dražba zmarená, tzn. vydražiteľ nezaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, použije sa ním zložená dražobná zábezpeka na úhradu nákladov dražby.

Nepožadujeme preddavky na náklady dražby. Dražby vykonávame na území celého Slovenska. Pri speňažovaní predmetov dobrovoľných dražieb kladieme dôraz na propagáciu a informovanosť prostredníctvom zmluvných lokálnych alebo celoslovenských médií, elektronických médií, spolupracujeme s niektorými lokálnymi realitnými kanceláriami. Dobré skúsenosti máme s vyhľadávaním primerane vhodných potencionálnych účastníkov dražby z vlastnej databázy solventných klientov, fyzických či právnických osôb (rozsiahla databáza kontaktov na obchodné spoločnosti, FO podnikateľov v regiónoch podľa predmetu ich činnosti), osobným kontaktom či písomnou ponukou. V prípade požiadaviek klienta zabezpečujeme simultánny preklad dražby do anglického a nemeckého jazyka a zaznamenávame dražby na elektronické média. Naši klienti sú chránení okrem profesionality aj zákonným poistením zodpovednosti za škody spôsobenej výkonom činnosti.

Medzi našich klientov v oblasti organizovania dražieb patria významné banky ako napríklad Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Ľudová Banka, Slovenská záručná a rozvojová banka, verejné inštitúcie Fond národného majetku, súkromné spoločnosti Slovenské elektrárne, či správcovia bytov ako Okresné stavebné bytové družstvo Nitra, Službyt Levice a ďalšie spoločnosti, ktorých zoznam nájdete na stránke Naši partneri.

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk