Licitátor-hlavička
 
 

Najlepšia kúpa

Viktoriánsky dom
Ak máte záujem o kúpu nehnuteľnosti, v jednotlivých položkách menu nájdete naše ponuky :

DRAŽBA (dražba nehnuteľností)
Naša spoločnosť organizuje predaj nehnuteľností, hnuteľného majetku, podnikov, pohľadávok a práv prostredníctvom dobrovoľnej dražby zmysle zákona 527/2002. Každý účastník dražby, ktorý splní podmienky dražby (zloží dražobnú zábezpeku) sa môže zúčastniť na licitovaní. Vyvolávacia cena nehnuteľností býva stanovená na základe znaleckého posudku. Rozdiel medzi cenou znaleckého posudku a trhovou cenou vytvára priestor pre zaujímavú kúpu nehnuteľnosti. Príklepom licitátora sa majiteľom stáva učastník dražby s najvyšším podaním.
"Dražba" verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, konanie na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk, a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.
Viac Zákon o dobrovoľných dražbách 527/2002 Z.z. (PDF ikona, 127kB).


E-AUKCIA (aukcia nehnuteľnosti)
  • Predávajúci stanoví vyvolávaciu cenu nehnuteľnosti a dátum ukončenia dražby.
  • Záujemcovia môžu prejaviť záujem zaslaním ponuky, prihodením, do termínu ukončenia dražby, najvyššia ponuka vyhráva. Samozrejmosťou je okrem informácií a obrázkov obhliadka nehnuteľnosti.
  • Predávajúci má možnosť dosiahnuť vyššiu cenu ako je očakávaná cena z predaja. Najlepšie zistí aký je záujem o jeho nehnuteľnosť. Pokiaľ sa mu zdá, že cena nedosiahla jeho očakávania má právo nevyužiť víťaznú ponuku. Na druhej strane sa môže presvedčiť aká je reálna cena nehnuteľnosti a reagovať aj na nižšiu cenu než očakával, bez toho, aby prišiel o šancu predať nehnuteľnosť nadsadením ceny.
  • Kupujúci ponúkne len toľko, koľko je ochotný zaplatiť. Môže zaplatiť menej ako má nehnuteľnosť pre neho hodnotu.
Výsledkom je reálna trhová cena a obojstranná spokojnosť kupujúceho aj predávajúceho. Nasleduje uzatvorenie zmluvy a realizácia predaja nehnuteľnosti.


REALITNÁ ČINNOSŤ
Samozrejme poskytujeme aj klasickú realitnú činnosť, pričom kladieme dôraz na maximálne zabezpečenie rizík predávajúceho aj kupujúceho.

Medzi našich klientov v oblasti organizovania dražieb patria významné banky ako napríklad Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Ľudová Banka, Slovenská záručná a rozvojová banka, verejné inštitúcie Fond národného majetku, súkromné spoločnosti Slovenské elektrárne, či správcovia bytov ako Okresné stavebné bytové družstvo Nitra, Službyt Levice a ďalšie spoločnosti, ktorých zoznam nájdete na stránke Naši partneri.

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk