Licitátor-hlavička
 
 

Slovník dražobníka

Dražba - verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckych alebo iných práv k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá pri stanovených podmienkach urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastníctvo alebo iné právo k predmetu dražby, alebo tiež verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo vykonané ani najnižšie podanie.

Dražobná zábezpeka - zaistenie budúcich záväzkov účastníkov dražby v stanovenej výške a forme.

Dražobník - osoba, ktorá organizuje dražbu a má k tomu príslušné živnostenské oprávnenie; ak ide o majetok územných samosprávnych celkov alebo majetok štátu, môže byť dražobníkom aj územný samosprávny celok alebo príslušný orgán štátnej správy.

Licitátor - fyzická osoba oprávnená konať úkony pri dražbe menom a na účet dražobníka.

Minimálne prihodenie - čiastka stanovená dražobníkom, o ktorú účastník minimálne zvyšuje.

Náklady dražby - odmena dražobníka a účelne vynaložené náklady dražobníkom na materiálne a organizačné zabezpečenie prípravy a priebehu dražby; medzi náklady účelne vynaložené dražobníkom patria aj primerané náklady na zabezpečenie informovanosti o dražbe, vrátane informácií v tlači, a náklady na uverejnenie dražobnej vyhlášky spôsobom v mieste obvyklým, ako aj náklady vynaložené dražobníkom na zvýšenie jeho poistného za poistení zodpovednosti za škodu, pokiaľ s ohľadom na hodnotu draženej veci bolo potrebné dohodnúť zvýšenie poistného dražobníka o viac ako 10 % pôvodného poistného.

Navrhovateľ - osoba, ktorá za podmienok stanovených zákonom navrhuje vykonanie dražby.

Najnižšie podanie - finančná čiastka, od ktorej sa začína dražiť.

Notársky centrálny register dražieb - miesto, kde sú vo verejne prístupnom informačnom systéme (Internet) uverejnené informácie určené zákonom alebo informácie poskytnuté dobrovoľne ostatnými účastníkmi dražieb.

Oceňovanie - činnosť, keď je určitému predmetu, súboru predmetov alebo práv a pod.,   priraďovaná určitá peňažná hodnota.

Opakovaná dražba - ďalšia dražba rovnakého predmetu, ktorý nebol vydražený v riadnej dražbe.

Otvorenie dražby - vyvolanie licitátora o predmete dražby.

Oznámenie o dražbe - dokument, ktorým dražobník vyhlási konanie dražby a do ktorej sa uvedú všetky zákonom stanovené skutočnosti.

Podanie - ponuka účastníka dražby vykonaná v priebehu dražby vo výške aspoň stanoveného najnižšieho podania; ďalšie podanie musí prevyšovať podanie už vykonané najmenej o stanovené minimálne prihodenie; v prípade, že boli rozdané čísla, musí byť ponuka vykonaná ústne a zdvihnutím čísla; podanie je perfektné až ústnou ponukou.

Príklep - úkon licitátora spočívajúci v klepnutí kladivkom, pri ktorom dochádza za stanovených podmienok k prechodu vlastníckeho či iného práva k predmetu dražby.

Spoločná dražba - dražba hnuteľných vecí, u ktorých najnižšie podanie ani pri jednom predmete nepresiahne 500.000,- Sk; vyhotovuje sa jedna dražobná vyhláška.

Účastník dražby - osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila za účelom konať podania a spĺňa podmienky stanovené zákonom.

Vydražiteľ - účastník dražby, ktorému bol udelený príklep.

Výťažok dražby - cena dosiahnutá vydražením a jej prípadné príslušenstvo.

Vyvolanie - prehlásenie licitátora o predmete dražby a výzva účastníkom dražby na podávanie ponúk.

Začiatok dražby - vyvolanie, ak nie je ďalej stanovené inak.

Záložné právo - slúži na  zaistenie pohľadávky pre prípad, že dlh, ktorý jej zodpovedá, nebude včas splnený s tým, že v tomto prípade sa môže dosiahnuť uspokojenie z výťažku speňaženia zálohu.

Zmarenie dražby - neuhradenie ceny vydražiteľom v stanovenej lehote.

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk