Licitátor-hlavička
 
 

Služby

Muž s telefónom

Vážení klienti,

radi Vám poskytneme bezplatné poradenstvo bez akéhokoľvek nároku. Ak sa rozhodnete využiť naše služby, doporučujeme kontaktovať nás. Podrobne Vám vysvetlíme priebeh dražby, všetky náležitosti. V závislosti od špecifík daného prípadu budú potrebné niektoré z týchto podkladov :

 

ak je navrhovateľom vlastník :

a) listiny preukazujúce vlastníctvo (výpisy z katastra nehnuteľností, kúpne zmluvy, darovacie zmluvy),
b) technická a projektová dokumentácia,
c) manuály, záručné listy, technické preukazy,
d) revízne správy,
e) nájomné zmluvy,
f) zmluvy o zriadení vecného bremena,
g) všetky práva a záväzky viaznúce na predmete dražby,
h) znalecké posudky,
i) v prípade, že na nehnuteľnosti viazne záložné právo - súhlas záložného
veriteľa, že sa môže nehnuteľnosť predať,

ak je navrhovateľom záložný veriteľ :

a) doloženie existencie, výšky, splatnosti a pravosti pohľadávky,
b) záložná zmluva,
c) písomné vyhlásenie navrhovateľa dražby, že predmet je možné dražiť,
d) listiny preukazujúce vlastníctvo dlžníka alebo záložcu k predmetu dražby,
e) technická a projektová dokumentácia,
f) revízne správy,
g) manuály, záručné listy,
h) nájomné zmluvy,
i) zmluvy o zriadení vecného bremena,
j) uviesť všetky práva a záväzky viaznúce na predmete dražby.

V prípade potreby je možné nás kontaktovať na telefónnych číslach uvedených v spodnej časti stránky, alebo informovať sa prostredníctvom e-mailu.

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk