Licitátor-hlavička
 
 

Záložní veritelia

Ruky
DRAŽBA cca 40 dní, SÚDNY PROCES väčšinou niekoľko rokov !

Ste podnikateľ, spoločnosť, ktorej obchodní partneri neplatia svoje záväzky ?

Ak ste si Vašu pohľadávku zabezpečili záložným právom v prospech hnuteľnej, nehnuteľnej veci či podniku, alebo ste prosto záložným veriteľom a záložca si neplní zmluvné podmienky, v tom prípade je pre Vás inštitút dobrovoľnej dražby najefektívnejším, najrýchlejším a najlacnejším legálnym spôsobom ako vymôcť či predať tuto pohľadávku.
Zákon o dobrovoľných dražbách 527 /2002 Z.z. umožňuje veľmi efektívny a transparentný predaj majetku záložcu dražbou v rámci výkonu záložného práva, pri minimalizácii nákladov s tým spojených. Pri dražbách nie je potrebné absolvovať časovo a v niektorých prípadoch aj finančne náročné súdne konania, založený objekt je možné dražiť bez rozhodnutia súdu - exekučného titulu, tým sa značne znižujú náklady záložného veriteľa (Vás ), a tiež sa urýchľuje a značne skracuje aj dĺžka času, za ktorý môžete dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky zabezpečenej záložným právom. Ďalšou výhodou pre záložného veriteľa je fakt, že v prípade ak sa jedná o dražbu nehnuteľnosti nie je povinné poskytnúť dlžníkovi náhradné ubytovanie . V porovnaní so súdnym konaním, či exekúciou je to neporovnateľne kratší, lacnejší a transparentnejší spôsob .

Výhody dražieb :
  1. rýchlosť - 60 dní od podpísania Zmluvy o vykonaní dražby, neporovnateľne kratšie ako exekúcia či súdne konanie (trvá aj niekoľko rokov),
  2. náklady dražby sa hradia z výťažku dražby, tzn. že navrhovateľovi neviaznu peňažné prostriedky pri príprave dražby; účastníci sa nepodieľajú na ich úhrade,
  3. priehľadnosť a transparentnosť celého dražobného procesu,
  4. neobmedzená účasť na dražbe (okrem zákonom stanovených výnimiek),
  5. po uplynutí 3 mesiacov od vykonania dražby nie je možné dražbu napadnúť žalobou na neplatnosť a vlastníctvo nového majiteľa je nespochybniteľné,
  6. ak je dražba zmarená, tzn. vydražiteľ nezaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, použije sa ním zložená dražobná zábezpeka na úhradu nákladov dražby,
  7. pre vyššiu istotu účastníkov dražby nie je možné akokoľvek meniť predmet dražby.
V prípade, že chcete zabezpečiť svoje pohľadávky takýmto spôsobom radi Vám poskytneme bezplatné poradenstvo ako to čo najefektívnejšie urobiť. Ako jedna z mála spoločností nepožadujeme preddavky na náklady dražby. Dražby vykonávame na území celého Slovenska. Pri speňažení predmetov dobrovoľných dražieb kladieme dôraz na propagáciu a informovanosť prostredníctvom zmluvných lokálnych alebo celoslovenských médií, elektronických médií, spolupracujeme s niektorými lokálnymi realitnými kanceláriami. Dobré skúsenosti máme s vyhľadávaním primerane vhodných potencionálnych účastníkov dražby z vlastnej databázy solventných klientov, fyzických či právnických osôb (rozsiahla databáza kontaktov na obchodné spoločnosti, FO podnikateľov v regiónoch podľa predmetu ich činnosti), osobným kontaktom či písomnou ponukou. V prípade požiadaviek klienta zabezpečujeme simultánny preklad dražby do anglického a nemeckého jazyka a zaznamenávame dražby na elektronické média. Naši klienti sú chránení okrem profesionality aj zákonným poistením zodpovednosti za škody spôsobenej výkonom činnosti.

Medzi našich klientov v oblasti organizovania dražieb patria významné banky ako napríklad Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Ľudová Banka, Slovenská záručná a rozvojová banka, verejné inštitúcie Fond národného majetku, súkromné spoločnosti Slovenské elektrárne, či správcovia bytov ako Okresné stavebné bytové družstvo Nitra, Službyt Levice a ďalšie spoločnosti, ktorých zoznam nájdete na stránke Naši partneri.

Tlačiareň  stránka pripravená na tlač

 

 
KONTAKT : tel. +421 915 984 412, +421 907 303 983, mail: licitator@licitator.sk