Byt v Bratislave m. č. Devínska Nová Ves 128 000,00 €

location_onBratislava - Devínska Nová Ves

Popis predmetu

Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Devínska Nová Ves, Obec: Bratislava – Devínska Nová Ves, Okres: Bratislava IV, evidované na LV č. 3257:

  1. byt č. 26, nachádzajúci sa na poschodí: 6, vchod: J. Smreka 26, bytového domu súp. č. 6163, popis stavby: Jána Smreka 24, 26, postaveného na pozemku parc. č. 2878/34 a 2878/35
  2. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6991/529126 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a na príslušenstve bytového domu,
  3. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6991/529126 na pozemkoch, parc. registra „C“ KN:
   1. pozemok parc. č. 2878/34, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 380 m²,
   2. pozemok parc. č. 2878/35, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 474 m²,

Podiel 1/1

Opis predmetu dražby:

Bytový dom so súp. č. 6163, postavený v rámci panelovej bytovej výstavby v roku 1988 sa nachádza na ul. Jána Smreka v Bratislave – m. č. Devínska Nová Ves. Dom je trinásťpodlažný a má dva vchody (Jána Smreka 24, 26). Situovaný je v rovinatom teréne. Hlavný vchod do domu je zo západnej strany. Na prízemí (1.NP) je situovaný vchod do domu, pivnice prislúchajúce k bytom, kočikáreň, miestnosť pre bicykle a mopedy, miestnosti pre siete (rozvody NN, telefón, regulácie, batérie) a miestnosti - bývalých práčovní, sušiarní a žehliarní. Na 1.-12.poschodí (2.- 13.NP) sú byty, po štyri na každom. Celkom je vo vchode spolu 48 bytov. Jednotlivé byty sú prístupné osobnými výťahmi. Bytový dom je napojený na verejný rozvod IS: voda, elektrina, plyn, kanalizácia + KTV, internet, optika, telefón. Prístup k nemu je po spevnenej obecnej komunikácii.

 

Technické riešenie:

Základy tvoria základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie tvorí obvodový plášť, deliace konštrukcie sú montované z dielcov betónových plošných (panely. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom, v spoločných priestoroch znížené s sadrokartónovými kazetami. Schody sú železobetónové dvojramenné, nášľapná vrstva je z liateho terazza. Zastrešenie je bez krytiny, tvorí ho plochá strecha. Krytina strechy je z ťažkých natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí pôvodný náter. Úpravy vnútorných povrchov na prízemí (1.NP) tvorí marmolit do v.110cm + hladká vápenno-cementová omietka, na ostatných nadzemných podlažiach tvorí úpravy vnútorných povrchov olejový náter do v.140cm+hladké vápenno-cementové omietky. Dvere  vstupné sú hliníkové s presklením a s odomykaním na magnetický čip. Dvere vnútorné, v spoločných priestoroch, sú plné protipožiarne a plné hladké osadené do kovových zárubní (1.NP) a kovové s presklením na ostatných podlažiach. Okná sú plastové. Povrchy podláh tvorí keramická dlažba 60*60cm (zádverie, spoločná chodba), betónová mazanina (spoločné priestory na 1.NP). Vykurovanie je teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod. Elektroinštalácia je svetelná. Bleskozvod tvorí kompletný rozvod. Vnútorný vodovod tvorí rozvod studenej a teplej vody. Hlavné rozvody sú zabezpečené z rúr s tepelnou izoláciou a meraním spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory. Vnútornú kanalizáciu tvoria kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie. Vnútorný plynovod tvorí rozvod zemného plynu. V bytovom dome sú inštalované aj ostatné  rozvody slaboprúdu (telefón, káblová TV, internet, optika), kamerový systém a mreže na oknách na prízemí (1.NP).

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu: termostatizácia, hydraulické vyregulovanie systému ústredného kúrenia, montáž pomerových meračov spotreby tepla na jednotlivé vykurovacie telesá v bytoch, nové plastové okná, nové vchodové dvere a dvere v zádverí: hliník s presklením a odomykanie na magnetický čip, nové výťahy, výmena zvislých a ležatých rozvodov studenej vody a TÚV; kompletná modernizácia vstupných priestorov na prízemí (1.NP): dlažba, SDK stropy, omietky, poštové schránky, kamerový systém a na ostatných podlažiach: podlahy a SDK stropy vo výťahových chodbách.

 

Byt č. 26 sa nachádza na 6.poschodí (7.NP) v stredovej sekcii bytového domu. Dispozične pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva (chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC). Izba č. 1 s výmerou 12,20 m2, izba č. 2 o výmere 11,97 m2, izba č. 3 (obývačka) o výmere 19,12 m2, kuchyňa o výmere 10,55 m2, chodba o celkovej výmere 9,22 m2 a kúpeľňa s WC o výmere5,27 m2. K bytu prislúcha pivnica, ktorá je situovaná na prízemí (1.NP) o výmere 1,6m2. Celková podlahová plocha bytu je 69,93 m2.

Úpravy vnútorných povrchov sú z vápennej omietky a v okolí pracovnej dosky kuchynskej linky a v kúpeľni s WC sú tvorené keramickým obkladom. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte sú zhotovené v obytných miestnostiach z laminátových parkiet a v ostatných miestnostiach z keramickej dlažby. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacím telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvorí z oceľového potrubia zhotovené prípojky do kuchyne a kúpeľne s WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia a má zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná centrálne. V kuchyni je plynový sporák a linka s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí vaňa s pákovou batériou, umývadlo a WC misa. Bytové jadro je murované. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie sú umiestnené pod omietkou.

 

Opis stavu predmetu dražby : Bytový dom bol postavený v  roku 1988. Spoločné časti a spoločné priestory bytového domu prešli čiastočnou rekonštrukciou v rozsahu uvedenom v opise predmetu dražby. Technický stav bytového domu je primeraný veku a obvyklému opotrebeniu. Byt je po rekonštrukcii (s bližšie neidentifikovateľným časom vykonania rekonštrukcie), v rámci ktorej došlo k zmene dispozície bytu. Technický stav bytu je primeraný veku a obvyklému opotrebeniu a menované technické prvky nevyžadujú podstatné opravy, len bežnú údržbu.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 13.11.2022
Všeobecná hodnota 128 000,00 €
Najnižšie podanie 128 000,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 25.11.2022 15:00
2. obhliadka 02.12.2022 15:00
Dátum konania dražby 12.12.2022 12:00
Adresa konania dražby
Hotel COLOR, Konferenčná miestnosť K5, prízemie
Pri Starom mýte 1
Bratislava - Nové Mesto
Dražobná zábezpeka 9 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


 1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú. SK60 1100 0000 0029 4912 2628, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, pod VS: 112022,
 2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky  LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice,
 3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy LIQID s.r.o., Kalvínske nám. 126/2, 934 01 Levice,
 4. v hotovosti k rukám dražobníka,
 5. dražobnú zábezpeku nie je možné  zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.

Pripomenutie termínu dražby