garážové stojisko G1/090 - BA - Dúbravka 11 400,00 €

location_ongarážové stojisko G1/090 - BA - Dúbravka, Saratovská s.č. 3424, Saratovská 3424, Bratislava - Dúbravka

Popis predmetu

Predmet dražby :

 1. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/142 na nižšie uvedenom nebytovom priestore, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Dúbravka, obec BA – m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV a ďalej uvedených spoluvlastníckych podieloch k nemu prináležiacich, zapísaných na LV č. 4187 ako:
  1. nebytový priestor č. P1, nachádzajúci sa na poschodí: -1 suterén, vchod: Saratovská 6E, 6D, 6C, 6B, 6A, s.č. 3424, bytový dom na Saratovská 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, postavený na pozemku parc. č. 3026/52, 3026/53,
  2. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 318884/2323124 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a
  3. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 318884/2323124 na pozemkoch:

parc. č. 3026/16, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 303 m²,

parc. č. 3026/53, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 520 m²,

parc. č. 3026/56, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvoria o výmere 332 m²,

parc. č. 3026/57, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 200 m²,

parc. č. 3026/58, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 73 m²,

parc. č. 3026/59, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 196 m²,

parc. č. 3026/60, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 107 m²,

parc. č. 3026/61, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m²,

Evidovaný ako garážové stojisko G1/090.

a

 1. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 46557064/48163006768 na nižšie uvedenom pozemku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Dúbravka, obec BA – m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV, zapísanom na LV č. 4768 ako:

pozemok: parc. č. 3026/62, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2

Podiel   1/1

 

 

Opis predmetu dražby:

A. Nebytový priestor P1 – Garážové státie G1/090

Popis obytného domu: Bytový dom so súp. č. 3424 má nepravidelný pôdorys, so šikmými strechami. Je osadený v mierne svahovitom teréne, ktorý bol počas okolitej výstavby upravovaný navážkami. Bytový dom je navrhnutý ako jeden dilatačný celok. Objekt má 14 nadzemných podlaží a dve podzemné podlažia, kde sú jednotlivé priestory usporiadané po sekciách (vchodoch), kde každá sekcia má samostatný vchod. Vstupy do bytového domu sú situované z verejných priestranstiev po vonkajšom obvode objektov. Na prízemiach sú riešené na celej ploche obchody, priestor pre služby, administratívne priestory a domová vybavenosť (sklady). Ostatné nadzemné podlažia sú určené pre byty. Každá sekcia má dvojramenné schodisko a veľký výťah. Pod celým objektom bytového domu sa nachádza na mínus 1. Podlaží (suterén) veľkoplošné garážové státie rozdelené vodorovným značením. Na mínus 2. podlaží sa nachádzajú suterénne priestory a garážové státie. Vek bytového domu je stanovený na základe kolaudačného rozhodnutia na rok 2008. Bytové domy sú založené na pilótach a základovom železobetónovom rošte. Domy sú zateplené tepelnou izoláciou a sú monolitické (železobetónové). Všetky okná sú plastové, okrem prízemia, kde sú okná s bezpečnostnými sklami a s hliníkovým profilom okien a dverí. Strešný plášť je tvorený strešnými vrstvami plochej strechy. Vnútorné priečky sú murované z tvárnic. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete.  Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

 

Dispozičné riešenie: Nebytový priestor P1 pozostáva z nasledovných miestností: garážové státie na celom poschodí - 1. suterén. Vstup a výstup pre osobné vozidlá sú riešené priamo z ulice cez automatickú rolovaciu bránu. Vstup a výstup pre peších je umožnený priamo na ulicu ako aj z vnútorného schodiska. Celková podlahová plocha nebytového priestoru P1 podľa listu vlastníctva je 3 188,84 m2. V 1. podzemnom podlaží sa nachádza 142 garážových státí s celkovou plochou 1 743,95 m2.

Technicko-konštrukčné riešenie: Nebytový priestor: je umiestnený na -1.podlaží bytového domu, má vstup priamo z verejného priestranstva.

 

B. Pozemky

Predmetom dražby je aj prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na pozemkoch ta ako sú špecifikované v časti „Predmet dražby“ tohto Oznámenia o dražby. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce a sú užívané spôsobom ako je evidovaný na príslušnom liste vlastníctva.

 

Opis stavu predmetu dražby : Pri miestnej obhliadke a po preštudovaní majetkoprávnej dokumentácie neboli zistené riziká, ktoré by mali podstatný vplyv na všeobecnú hodnotu nehnuteľností. V okolí sa nenachádzajú žiadne zdroje znečistenia ovzdušia. Pri spracovaní znaleckého posudku bolo prihliadnuté na tie okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť cenu nehnuteľnost.Nebytový priestor: je umiestnený namínus1.podlažíí bytového domu teda suterénu, má vstup priamo z verejného priestranstva Vek bytového domu je stanovený na základe kolaudačného rozhodnutia na rok 2008. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete.  Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 30.03.2022
Všeobecná hodnota 11 400,00 €
Najnižšie podanie 11 400,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 15.04.2022 16:00
2. obhliadka 22.04.2022 16:00
Dátum konania dražby 02.05.2022 11:30
Adresa konania dražby
Hotel COLOR, Konferenčná miestnosť K3, prízemie, Bratislava
Pri Starom mýte 1
Bratislava
Cena dosiahnutá vydražením 18 000,00 €
Dražobná zábezpeka 3 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


1.         bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na

účet dražobníka, IBAN: SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol  212021,

 1. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky  Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 
 2. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice,
 3. v hotovosti k rukám dražobníka,

Pripomenutie termínu dražby