nebytový priestor v BA, Podunajské Biskupice - UPUSTENÉ!!!!! 56 900,00 €

location_onnebytový priestor v BA, Podunajské Biskupice, Podunajská 23/C, Bratislava - Podunajské Biskupice

Popis predmetu

OD DRAŽBY BOLO UPUSTENÉ!!!!

Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Podunajské Biskupice, obec: BA – m.č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, okres: Bratislava II, zapísané na LV č. 6156 - čiastočný, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava pod B65 a to:

  1. nebytový priestor č. 14, na prízemí, vchod: Podunajská, s.č. 12479, bytový dom – blok C, postavený na pozemku parc. č. 5346
  2. podiel o veľkosti 5455/519917 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 12479, postavenom na pozemku parc. č. 5346,
  3. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5455/519917 k pozemkom parcela registra „C“ KN, parc. č.: 5346, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 724m²

Podiel   1/1

 

Opis predmetu dražby: 

A. Nebytový priestor: Priestor č. 14

Popis obytného domu:

Bytový dom je postavený na ul. Podunajská, ktorá sa nachádza v mestskej časti Podunajské Biskupice  v Bratislave. Obytné domy na sídlisku sú postavené na rovinatom teréne. Okolie má dobudovanú potrebnú infraštruktúru a občiansku vybavenosť. Prístup k obytnému domu je po spevnených miestnych cestách a chodníkoch, parkovacie plochy, oddychové plochy sa nachádzajú medzi jednotlivými budovami. K jednotlivým obytným domom sú zriadené prípojky vody, elektrické prípojky VN a NN, plynová prípojka, kanalizačné prípojky, prípojky káblovej televízie, telefónne prípojky. Bytový dom bol daný do užívania v roku 2010. Bytový dom má zateplenú fasádu a vyhotovené silikátové vonkajšie úpravy.

Dispozičné riešenie:

Pôdorys budovy je jednoduchý a má obdĺžnikový tvar. Ma viacero samostatných vchodov. Bytový je vyhotovený ako skeletový systém s výplňou z murovaných materiálov. Vodorovne stropné konštrukcie sú zo železobetónových stropných konštrukcií. Založenie stavby je pilotové na základových železobetónových roštoch. Vstup je riešený samostatnými vchodmi, budova má v každom vchode samostatné schodištia a samostatné osobné výťahy. Na 1. PN sa nachádzajú obchodné a iné nebytové priestory. V každom vchode je vstup so zádverím, kde sa nachádzajú poštové schránky a domáci vrátnik Vchody majú podlahy z keramických dlaždíc.

Technicky popis spoločných častí a spoločných zariadení:

Spoločnými časťami bytového domu sú: základy, obvodové mury, vchody, schodištia, vonkajšie schody, chodby, zádveria, priečelia, strecha, vodorovne a zvisle konštrukcie, izolačné konštrukcie

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: bleskozvody, vodovodné, kanalizačné. elektrické a plynové prípojky rozvody s uzavieracími ventilmi, šachty na technické zariadenie budov, odpadové potrubia vrátane odbočiek, elektrické rozvody do skríň merania po ističe, osvetlenie spoločných priestorov, elektricky vrátnik vrátane rozvodov, miestnosť pre bicykle, miestnosť pre upratovačku, miestnosť pre odkladanie kočíkov, spoločne televízne antény.

Bytový dom a samotný priestor nebol sprístupnený a nebolo možné vykonať znaleckú obhliadku vyhotovenia jednotlivých prvkov v priestore č. 14. na prízemí. Popis je informatívny a nemusí sa zhodovať so skutočnosťou.

Popis priestoru č. 14:

Objekt bol daný do užívania v roku 2010. Súčasný vlastník priestor nadobudol v roku 2016 podľa LV. V nebytovom priestore sa nachádzajú miestnosti - obchodná miestnosť, denná miestnosť, 3x WC. Nebytový priestor sa nachádza na I.NP priamo so vstupom z ulice. Na základe projektu je v každej miesnosti na podlahe uložená keramická dlažba a omietky sú vyhotovené ako vápenno-cementové. Okná a výklady sú z viacvrstvovým zasklením. Dvere sú presklené.

K nebytovému priestoru sú vyhotovené rozvody vodovodné, kanalizačné, elektrické, rozvody vykurovania a slaboprúdové rozvody. Na rozvodoch studenej a teplej vody sú nainštalované merače vody.

Rozmery prevzaté z predloženého projektu, nakoľko priestor nebol sprístupnený

Názov miestnosti a výpočet  s podlahovou plochou [m2]

1. Obchodná miestnosť o výmere 40,22 m²

2. Denná miestnosť o výmere 6,15 m²

3. WC zamestnancov o výmere 2,43 m²

4. WC Muži o výmere 3,46 m²

5. WC Ženy o výmere 2,29 m²

Spolu:        54,55 m²

 

C. Pozemky

- parcela registra „C“KN  parc. č. 5346, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 724 m², výmere podielu 7,60 m² , Spoluvlastnícky podiel bytu/nebytu k pozemku 5455/519917.

                                              

Opis stavu predmetu dražby : Pri miestnej obhliadke a po preštudovaní majetkoprávnej dokumentácie neboli zistené riziká, ktoré by mali podstatný vplyv na všeobecnú hodnotu nehnuteľností. V okolí sa nenachádzajú žiadne zdroje znečistenia ovzdušia. Pri spracovaní znaleckého posudku bolo prihliadnuté na tie okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť cenu nehnuteľností. Bolo prihliadnuté na miestne okolnosti z titulu územno ‐ plánovacích podmienok, vzájomných susedských vzťahov z titulu kvality a druhu stavby ako aj polohy pozemku. Ďalej boli zohľadnené a využité v čase ohodnotenia znalcovi dostupné podklady a údaje. Znalec nezodpovedá za skryté resp. zamlčané nedostatky, ktoré sa nedalo zistiť počas obhliadky z technickej a právnej dokumentácie, alebo ktoré vyplynuli z neuvedených alebo zamlčaných skutočností. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov a miestneho zisťovania sprístupnených priestorov v čase obhliadky. V prípade zistenia nových skutočností môže byť vyhotovený doplnok k znaleckému posudku, ktorý bude odzrkadľovať nový skutkový stav nehnuteľnosti.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh

Telefón +421 915 360 193

Email s.agh@licitator.sk

Detail dražby

Pridané 21.12.2021
Všeobecná hodnota 56 900,00 €
Najnižšie podanie 56 900,00 €
Minimálne prihodenie 200,00 €
Kolo dražby Prvé
1. obhliadka 14.01.2022 13:00
2. obhliadka 28.01.2022 13:00
Dátum konania dražby 02.02.2022 12:00
Adresa konania dražby
Hotel COLOR, Konferenčná miestnosť K3, prízemie, Bratislava
Pri Starom mýte 1
Bratislava
Dražobná zábezpeka 9 000,00 €

Spôsob zloženia zábezpeky


1.         bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na

účet dražobníka, IBAN: SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol  252021,

  1. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky  Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice, 
  2. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice,
  3. v hotovosti k rukám dražobníka,
  4. dražobnú zábezpeku nie je možné  zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.

 

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu prosíme účastníkov dražby, aby uprednostnili spôsob zloženia dražobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na účet dražobníka.

Pripomenutie termínu dražby